loader image

İdareye Şikâyet Başvurusunun İhale Tarihinden Üç İş Günü Öncesine Kadar Yapılması Gerektiği

İdarece Düzenlenen İş Deneyim  Belgesinin Geçersiz Olduğu İddiası

İdareye Şikâyet Başvurusunun İhale Tarihinden Üç İş Günü Öncesine Kadar Yapılması Gerektiği

İdareye Şikâyet Başvurusunun İhale Tarihinden Üç İş Günü Öncesine Kadar Yapılması Gerektiği

Danıştay 13. Dairesinin 14.04.2017 tarihli  kararı :

“…Aktarılan mevzuat hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde davet tarihi ile ihale tarihi arasında beklenilmesi gerekli bir sürenin bulunmadığı, böyle bir sürenin ihalenin ivediliği ve niteliği göz önüne alındığında işin tabiatıyla bağdaşmayacağı, başka bir anlatımla istekli olabileceklerin ihaleye davet tarihi ile ihale tarihi arasında idarelerce belirlenmesi gereken asgari veya azami süre açısından bir hükmün mevcut olmadığı, işin önemine istinaden idarenin ihtiyacının karşılanmasında rekabet ortamının işin ivediliği ile birlikte sağlanması gerektiği, ihale tarihinden en az üç iş günü öncesine kadar yapılması gereken dokümana yönelik şikâyet başvurularının süre itibarıyla sınırlandırıldığı ve idareye şikâyet başvurusunun ihale tarihinden üç iş gücü öncesine kadar yapılması gerektiği açıktır.

Bu itibarla, davacı  tarafından  01.07.2010 tarihinde  dokümana  itiraz niteliğinde  şikayet başvurusunda  bulunulduğu, ihalenin ise 02.07.2010 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, idareye şikayet  başvurusunun ihale tarihinden üç iş günü  öncesine kadar  yapılmadığından bahisle itirazen şikayet  başvurusunun  süre yönünden reddine ilişkin  dava konusu  işlemde hukuka  aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki  Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13