İdare Gerekçesindeki Eksiklik Halinde İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilemeyeceği – Düzeltici İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği Hakkında.

Teklif Edilen Markaların Teklif Mektubunda Belirtilmesinin Şartname İle İstenilemeyeceği

İdare Gerekçesindeki Eksiklik Halinde İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilemeyeceği – Düzeltici İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği Hakkında.

  • İdare Gerekçesindeki Eksiklik Halinde İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilemeyeceği - Düzeltici İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği Hakkında.

  • Teklif idarece değerlendirme dışı bırakılmış olsa dahi, gerekçede eksiklik bulunması durumunda, idare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi gerektiği

  • Kamu İhale Kurulu’nun itirazen başvurusunun reddine ilişkin kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 1*.1*.**21 Tarihli E:20**/4**8, K: 2**1/4**0 Sayılı Kararında

“…Davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul'ca yapılan incelemede, Kaya Seyahat tarafından, teklif dosyasında eksik bilgi ve belge sunulduğu, ayrıca, aşırı düşük teklif açıklamasının hukuka uygun olmadığından bahisle davacı şirketin iddialarının yerinde olduğu, söz konusu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu, ancak yapılan inceleme ve hukukî değerlendirmeler neticesinde Kaya Seyahat'in teklifinin yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte, ihaleyi yapan idare tarafından anılan şirketin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmaması nedeniyle teklifinin reddedildiği anlaşıldığından, bu hususta düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılarak, itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiştir. Bu durumda, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul'ca, idare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine karar verileceği dikkate alındığında, dava konusu Kurul kararında yapılan değerlendirmede, ihaleye katılan Kaya Seyahat'in teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde tespitte bulunulmasına rağmen sonuç olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13