İdarenin İhalenin İptali Yetkisinin Mutlak Ve Sınırsız Bir Yetki Olmadığı

İdarenin ihalenin iptali yetkisinin mutlak ve sınırsız bir yetki olmadığı

İdarenin İhalenin İptali Yetkisinin Mutlak Ve Sınırsız Bir Yetki Olmadığı

İdarenin İhalenin İptali Yetkisinin Mutlak Ve Sınırsız Bir Yetki Olmadığı

İhalenin iptali yetkisi kullanılırken hukuken geçerli seçenekler arasından tercihte bulunulması ve işlemin yapılıp yapılmaması noktasında makul ve meşru sebepler dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği,

4734 Sayılı Kanun'un 5. Maddesinin beşinci fıkrasındaki ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağı yönündeki kural karşısında, davalı idarece ihaleye çıkılmadan önce ödeneğin temin edildiğinin kabulü gerektiği, bu aşamadan sonra ödemelerde karşılaşılabilecek sorunlar gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin hukukî güvenilirlik ve belirlilik ile idari istikrar ilkelerine aykırılık teşkil ettiği hakkında.

Danıştay 13. Dairesi’nin 31.03.2022 tarihli kararı:

 

“…Dava konusu istem: Haliliye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce 05/07/2021 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ...ihale kayıt numaralı "Haliliye Belediyesi Tek Kat Sathi Kaplama Yol Yapımı" işine ilişkin ihalenin, 30/06/2021 tarih ve 31527 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca iptaline ilişkin ...tarih ve ...sayılı İhale Komisyonu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; yaklaşık maliyeti 8.263.736,25-TL olarak belirlenen ihaleye 8 teklif verildiği, davacı şirketlerin 5.338.125,00-TL bedelle en avantajlı teklif sahibi olduğu, "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne istinaden ihalenin iptaline karar verilmesi üzerine davacı şirketler tarafından, yeterli ve somut gerekçenin olmadığı, ihalenin ve yapım işinin tasarruf tedbirleri kapsamında olmadığı, tekliflerinin yaklaşık maliyetin %20 altında olduğu, takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı iddialarıyla bakılan davanın açıldığı,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 39. maddesine göre davalı idarenin, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi bulunduğu, ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı gibi bu yönde bir yaklaşımın hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmayacağı, söz konusu yetki kullanılırken hukuken geçerli seçenekler arasından tercihte bulunulması ve işlemin yapılıp yapılmaması noktasında makûl ve meşru sebeplerin dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği, davalı idarece ihalenin iptaline yönelik gösterilen gerekçenin, tasarruf tedbirleri kapsamındaki Genelge uyarınca işin miktarı nedeniyle ödemelerde karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin olduğu, ancak 4734 Sayılı Kanun'un 5. maddesinin beşinci fıkrasındaki ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağı yönündeki kural karşısında, davalı idarece ihaleye çıkılmadan önce ödeneğin temin edildiğinin kabulü gerektiği, bu aşamadan sonra ödemelerde karşılaşılabilecek sorunlar gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin hukukî güvenilirlik ve belirlilik ile idari istikrar ilkelerine aykırılık teşkil edeceği anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, ilgili mevzuata göre şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında bulunulmadan doğrudan dava açıldığı, vergiler ile İller Bankası'ndan gelen gelirlerinin pandemi ve diğer nedenlerden dolayı oldukça azaldığı ve gelirin gideri karşılamadığı, ihaleye çıkılmadan önce ödeneğin temin edilmesinin gelir gider tablosu ile mümkün olmadığı, ihaleyi gerçekleştirmeyi düşünse diğer hizmetlerin sekteye uğrayacağı, kamu yararı ilkesine göre hareket edemeyeceği ve vatandaşlara hizmet götüremeyeceği, ihaleyi iptal ederek kamuya yüklenecek mâli yükü azaltarak kamu yararına işlem yaptığı, bu durumlar hesap edilerek olası bir ödeme zorluğunda borçlanabilme ihtimalinin hesaplanarak ihaleye çıkıldığı, ancak tasarruf tedbirlerinin borçlanmanın önünü kapattığı ve kat'i bir şekilde ödeme gücü yaşanabilecek işlere girilmemesini emrettiği, ödemede sorun çıkabileceğinden tedbir alınması amacıyla ihalenin iptal edildiği, davacılar işe başlamadan herhangi bir masraf yapmalarını önlemek için ihalenin iptaline ilişkin işlemin hemen uygulandığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacılar tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : HUKUKÎ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalının temyiz isteminin reddine,
  2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki .... İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı temyize konu kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
  3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
  4. Posta giderleri avansından artan tutarın davalıya iadesine,
  5. Dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine,
  6. 2577 Sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 31/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13