Hukuki Durumda Değişiklik Meydana Getirmeyen Komisyon Kararına Karşı yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusu

Hukuki Durumda Değişiklik Meydana Getirmeyen Komisyon Kararına Karşı yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusu

Hukuki Durumda Değişiklik Meydana Getirmeyen Komisyon Kararına Karşı yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusu

Hukuki Durumda Değişiklik Meydana Getirmeyen Komisyon Kararına Karşı yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusu

Yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir hususun ortaya çıkmadığı hallerde, daha önce süresinde ileri sürülmeyen iddiaların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmesinin mümkün olmadığı,

İtirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesi’nin 19.01.2023 tarihli kararı;

“…Her ne kadar temyize konu Mahkeme kararında, "davacı şirket hakkında yeni bir hukukî durumun meydana geldiği" gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararının iptaline karar verilmiş ise de uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için başvuruya konu 4 numaralı ihale komisyonu kararının, davacının hukukî durumunda herhangi bir değişiklik meydana getirip getirmediğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihaleye ait 1 numaralı ihale komisyonu kararında, davacı is ortaklığının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı beşinci teklif; müdahil firmanın teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, davacı tarafından bu komisyon kararına karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunda müdahilin teklifine yönelik iddialarda bulunulduğu görülmüştür.

Davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine müdahil firmanın teklifinin fiyat dışı unsur puanlamasının yeniden yapıldığı, bu nedenle sonraki 2 nolu ihale komisyonu kararında davacının yer aldığı iş ortaklığının gerisinde sıralandığı, fakat bahsi geçen Kurul kararının iptali üzerine alınan 28.03.2022 tarih ve 4 nolu ihale komisyonu kararında müdahilin, ihaledeki hukukî konumunun, en avantajlı teklif sahibi olarak tekrar belirlendiği anlaşılmaktadır.

Başka bir anlatımla, uyuşmazlık konusu ihalede, isteklilerin yeterlik değerlendirmesinin 17.03.2021 tarih ve 1 numaralı ihale komisyonu kararı ile yapıldığı, bu aşamada müdahil firmanın teklifinin davacının yer aldığı iş ortaklığı tarafından yapılan teklifin önünde, birinci sırada, yer aldığı, keza bu aşamada müdahilin teklifine yönelik olarak davacı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu; öte yandan 4 numaralı ihale komisyonu kararı ile 1 numaralı ihale komisyonu kararı arasında, müdahil firma ile davacı arasında sıralama bakımından veya komisyon tarafından yapılan değerlendirmenin muhtevası bakımında yeni bir hukukî durumun meydana gelmediği görülmüştür.

Bu durumda, dördüncü komisyon kararı ile ihale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir hususun ortaya çıkmadığı dikkate alındığında; davacının, müdahil firmanın teklifine yönelik olarak 17.03.2021 tarih ve 1 numaralı ihale komisyonu kararı üzerine süresinde ileri sürmediği iddiaların, bu müddet içerisinde şikâyet başvurusuna konu edilmediğinden bahisle, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır” gerekçesiyle “Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 20.10.2022 tarih ve E:2022/1212, K:2022/1973 sayılı kararının bozulmasına” ve “davanın reddine kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere)” karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

     

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13