Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak              MADDE 2  (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Hakem ücretinin kapsadığı işler              MADDE 3  (1) Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararıverilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır. (2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez. Başkanıücreti              MADDE 4  (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır. Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller              MADDE 5  (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı sebeplerden biriyle sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir. Davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh halinde ücret              MADDE 6  (1) Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi halindeücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur. Kısmî kararda ücret              MADDE 7  (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret, kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir. (2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilir. İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması              MADDE 8  (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir. Ücretin hak edilme zamanı              MADDE 9  (1) Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir. Ücretin paylaşımı              MADDE 10  (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, Tarifenin 24 üncü maddesi hükmü de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır. Uygulanacak tarife              MADDE 11  (1) Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır. Ücret tablosu              MADDE 12  (1) Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır.
  ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER ÜCRET
TEK HAKEM 3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM
İlk gelen 500.000,00 TL için %  5 %  8
Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4 % 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 3 % 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için % 2 % 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için % 1 % 2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için % 0,1 % 0,2
Yürürlük              MADDE 13  (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13