İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

2 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28429

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/15)

Başvuru

MADDE 1  (1) Yerli üreticiler tarafından 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu “Diğerleri”altında sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuatçerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine, Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “KorunmaÖnlemleri/Yürüyen Soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 2  (1)  Başvuru konusu eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatı inceleme döneminde artışgöstermiştir.

(2) Başvuru sahibi firmaların ekonomik göstergelerinde 2012 yılı altı aylık döneminde bir önceki yılın aynıdönemine göre bozulma olduğu tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3  (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi 

MADDE 4  (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel:               (+90 312) 204 77 17          Faks: (+90 312) 212 87 65

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 5  (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi (20) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 6  (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere http://www.ekonomi.gov.tr/ithgozetim/index.cfm adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na girişyapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7  (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Bakanlığın internet sitesinde (1 inci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

Gizlilik

MADDE 8  (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9  (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılmasıhalinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10  (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre iki ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK – 1

 

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

Tarih / Date: ..../.../....

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/15 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communiqué No 2012/15. Reason for being an interested party and other essential information are provided below.

İmza - Kaşe / Signature - Cachet

İsim - Unvan / Name – Title

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE INTERESTED PARTY
Ünvan / Title:
Adres / Address:
E-Posta / E-Mail*:

Telefon / Telephone:

Faks / Fax:

İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi veÜnvanı / Contact Person’s Name and Title:

* E-POSTA ADRESİ, “İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING IN TO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”

İştigal sahası /
Field of activity (İşaretleyiniz/Please mark)

[ ]

Yerli Üretici / Domestic Producer

[ ]

İthalatçı / Importer

[ ]

İhracatçı/ Foreign  Exporter

[ ]

Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain)
Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation. 
Yapılacağı yer ve tarih internet sitesinde (http://www.tpsa.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. Please mark for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site. (http://www.tpsa.gov.tr)

[ ]

Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status.

[ ]

Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.

[ ]

Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend the hearing.

Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve ünvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

 

    Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This form can be downloaded from the internet address below.  http://www.tpsa.gov.tr

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13