Grup İhalelerde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi

Kamu Davası Açılması Nedeni İle Yasaklılık Tesisinde Esas Alınması Gereken Tarih

Grup İhalelerde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi

Grup İhalelerde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi

Özet :

  • Grup olarak gerçekleştirilen ihalelerde, ihale konusu her işe teklif veren sayısı, teklif miktarları, ihale konu işlerin yaklaşık maliyetleri ayrı ayrı olduğundan, rekabet şartlarının oluşup oluşmadığının her ihale müstakil olarak kendi şartları içerisinde değerlendirilmek suretiyle belirlenmesi gerektiği
  • 55 adet ihale için hesaplanan yaklaşık maliyete göre yeterli indirim yapılmadığı gerekçesiyle uyuşmazlık konusu ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2015/**** E.  ,  2015/**** K.

"İçtihat Metni"

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Vekili : Hukuk Müşaviri Karşı_Taraf_(Davacılar) : Vekili : Av.

İstemin_Özeti :

Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 01.10.20** tarih ve E:20**/****, K:20**/**** sayılı kararının; idarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilen temel ihale ilkelerini sağlamakla yükümlü olduğu, ihalelerin bu doğrultuda rekabet şartlarını iyileştirme gereği ve kamu yararı göz önüne alınarak iptal edildiği, idarenin, ihale komisyonu kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, yeniden düzenlenen ihale için idari şartnamede "teknik değerlendirme kriterleri"inde değişikliğe gidilerek ihalenin kamu yararına daha uygun şekilde yapılması amaçlandığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın_Özeti : Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı şirketler tarafından teklif verilen 30.03.2011 tarihinde belli istekliler arasında yapılan ... ihale kayıt numaralı "..." ihalesinin iptaline ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Dairemizin 11.12.2013 tarih ve E:2012/2818, K:2013/3588 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle, dava konusu edilen ihaleler; gruplandırılarak merkezde oluşturulan ihale komisyonunca tek elden gerçekleştirildiği, bu yöntemde mevzuata aykırılık görülmemekle birlikte; grup olarak gerçekleştirilen ihalelerde, her ihale konusu işe teklif veren sayısı, teklif miktarları, yaklaşık maliyetleri ayrı ayrı olduğundan, ihale yetkilisi tarafından rekabet şartlarının oluşup oluşmadığının, her ihale müstakil olarak kendi şartları içerisinde değerlendirilmek suretiyle takdir edilmesi gerektiği, bu durumda, ihale yetkilisi tarafından uyuşmazlık konusu ihaleye özgü rekabet şartlarının oluşup oluşmadığı yönünde bir değerlendirme yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, 55 adet ihale için hesaplanan yaklaşık maliyete göre yeterli indirim yapılmadığı gerekçesiyle uyuşmazlık konusu ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 01.**.20** tarih ve E:20**/****, K:20**/**** sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davalı idareye iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 18.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13