Fiyat Teklifi Alınan Üçüncü Kişinin Faaliyet Alanının İncelenmesi

"Konkordato ilan eden" kavramının kamu ihalelerine katılım bakımından hüküm ve sonuçları

Fiyat Teklifi Alınan Üçüncü Kişinin Faaliyet Alanının İncelenmesi

Fiyat Teklifi Alınan Üçüncü Kişinin Faaliyet Alanının İncelenmesi

6102 sayılı Kanun'la ultra vires (yetki asımı) ilkesinin kaldırıldığı, şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesinin mümkün olduğu,

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği yönündeki düzenlemenin amacının, teklife konu alanda hiçbir deneyimi bulunmayan kişilerin ihale sürecine dâhil olmasının ve ihalede ticari kaidelere uygun olmayan teklifler alınmak suretiyle 4734 sayılı Kanun'da belirtilen temel ilkelerin ihlâl edilmesinin engellenmesi olduğu,

Fiyat teklifi alınan üçüncü kişinin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediği hususunda, Ticaret Sicili Gazetesi (Adi şirketler için Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi) üzerinde yapılan incelemeyle yetinilmesinin mümkün olmadığı,

Firmanın fiilen teklife konu işle iştigal edip etmediğinin incelenmesi gerektiği hakkında.

 Danıştay 13. Dairesinin 01/12/2022 tarihli kararı ;

            "…Temyize konu Mahkeme kararının, mühendis araç yakıt giderleri yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

Temyize konu Mahkeme kararının, ot ve çevre temizliği giderleri yönünden davanın reddine ilişkin kısmının incelenmesi;

6102 sayılı Kanun'la ultra vires (yetki asımı) ilkesi kaldırılmış, 6103 sayılı Kanun'la da 6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret Kanunu döneminde kurulan ve şirket ana sözleşmesinde şirketin sadece ana sözleşmede yazılı olan konularla sınırlı şekilde faaliyette bulunabileceğine ilişkin hükümlerin yazılmamış sayılacağı ifade edilerek, şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesine imkân tanınmıştır...

Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer alan, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği yönündeki düzenlemenin amacının, teklife konu alanda hiçbir deneyimi bulunmayan kişilerin ihale sürecine dâhil olmasının ve ihalede ticari kaidelere uygun olmayan teklifler alınmak suretiyle 4734 sayılı Kanun'da belirtilen temel ilkelerin ihlâl edilmesinin engellenmesi olduğunda şüphe bulunmamaktadır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun aktarılan hükümleri uyarınca, fiyat teklifinin alındığı üçüncü kişinin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediği hususunda, Ticaret Sicili Gazetesi (Adi şirketler için Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi) üzerinde yapılan incelemeyle yetinilmesinin yeterli olmayacağı açıktır. Böyle bir durumda, fiyat teklifi alınan firmanın ana sözleşmesinde faaliyet alanı içerisinde fiyat teklifine konu işin düzenlenmemiş olması, doğrudan firmanın o alanda faaliyet göstermediği anlamına gelmeyeceğinden, firmanın fiilen teklife konu işle iştigal edip etmediğinin incelenmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan davacı şirketler tarafından "Ot ve çevre temizliği" giderine ilişkin olarak Seda Yıldız/Gezer Bilişim firmasından alınan fiyat teklifinin sunulduğu ve Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak söz konusu hizmetin verileceğinin taahhüt edildiği, bu iş kalemi için birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen tutarın, açıklama kapsamında sunulan belgeler ile tevsik edildiği, fiyat teklifi üzerinde ilgili meslek mensubunun kaşesinin ve imzasının yer aldığı, ayrıca "Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 09.04.2022 tarih ve 61 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80'inin altında olmadığını beyan ederim." ibaresinin yer aldığı; fiyat teklifinin dayanağı olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6), geçici vergi beyanname döneminin 2022 yılının 1. dönemine ait olduğunun ifade edildiği, fatura bilgileri tablosunun doldurulduğu, anılan tabloda 1 adet fatura bilgisinin yer aldığı, fatura tarihinin 17/01/2022 olduğu, dolayısıyla ihale tarihi (12/04/2022) dikkate alındığında faturanın son geçici vergi beyanname dönemine ait olduğunun anlaşıldığı, ayrıca satış tutarı tespit tutanağının eki olan mükellefe ait imza beyannamesinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin de sunulduğu; anılan firmanın teklif verdiği alanda faaliyette bulunup bulunmadığı hususunun araştırılması neticesinde, sunduğu Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi'nde faaliyet konusunun "Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve polis itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi)" şeklinde tanımlandığının anlaşılması üzerine, Gezer Bilişim firmasının fiyat teklifi verdiği "Ot ve çevre temizliği" alanında faaliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, fiyat teklifi alınan söz konusu firmanın "ot ve çevre temizliği" alanında faaliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi'ndeki faaliyet konusuyla bağlı kalınmaksızın, ilgili firmanın, faaliyet alanına yönelik olarak daha kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapılmak suretiyle değerlendirmede bulunulması gerekirken, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi'ndeki faaliyet konuları arasında "ot ve çevre temizliği" bulunmadığı gerekçesiyle eksik incelemeye dayalı olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır." şeklinde gerekçelere yer verilerek davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne ve söz konusu Mahkeme kararının "ot ve çevre temizliği giderleri" yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13