Cihaz Kataloğunun Yetersiz Olduğu İddiası

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Cihaz Kataloğunun Yetersiz Olduğu İddiası

Cihaz Kataloğunun Yetersiz Olduğu İddiası

Cihazın Yeterliliğinin Sözleşmenin İfası Aşamasında Değerlendirilmesi Gerektiği Hakkında Danıştay 13’üncü Dairesinin 29.04.2015 tarihli kararı,

“…Dosyanın incelenmesinden; dava konusu ihalede öncelikle davacı şirketin teklifinin en avantajlı teklif olarak kabul edilmesine karşın, teklif ettikleri cihaz teknik şartnameye uygun görülmeyerek teklifi değerlendirme dışı bırakılan başka bir şirketin (Etkin...Ltd. Şti.) şikâyet yoluna başvurması üzerine anılan şirketin ve davacı şirketin teklif ettikleri ürünler üzerinde demonstrasyon gerçekleştirildiği, her iki ürünün de teknik şartnameye uygun olduğu sonucuna ulaşılarak diğer şirketin teklifinin en avantajlı teklif olarak, davacı şirketin teklifinin ise en avantajlı 2. teklif olarak belirlendiği, bunun üzerine davacı şirket tarafından ihale üzerinde bırakılan şirketin (Etkin...Ltd. Şti.) teklif ettiği ameliyat tavan lambasının teknik şartnameye uygun olmadığı ve ürüne ait kataloğun orijinal olmadığı öne sürülerek yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 Uyuşmazlıkta, davacı tarafından, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından ihale kapsamında sunulan kataloğun orijinal katalog olmadığı, ihale için katalogda yer alan bilgilerin değiştirilmiş olduğu ve ihale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu ameliyat tavan lambasının Teknik Şartname’nin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ve 17'nci maddelerine uygun olmadığı ileri sürülmektedir.

Dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname'nin 7.5.6. maddesinde; teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların teklif dosyası içerisinde verilmesi gerektiği kuralı yer almış; Teknik Şartnamede ise, söz konusu ledli ameliyat tavan lambasında bulunması gereken teknik özellikler 22 madde hâlinde açıklanmıştır.

İhale üzerinde kalan istekli tarafından idari şartnameye uygun olarak ürüne ilişkin kataloğun idareye sunulduğu, söz konusu kataloğun teklif edilen cihazın özelliklerine ilişkin bilgileri içerdiği, bu hâliyle belirtilen hususa ilişkin yeterlilik kriterinin ilgili firma tarafından

yerine getirildiği, idarece alımı yapılan söz konusu cihazın teknik şartnameye uygunluğunun sözleşmenin uygulanması aşamasında denetleneceği ve ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygun olmadığının tespiti hâlinde gerekli yasal müeyyidelerin uygulanacağı da açık olduğundan, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, kataloğun orijinalliğinin teyidinin zorunlu olduğu ve yapılan demonstrasyonun uzman kişilerin nezaretinde yapılmadığı gerekçesiyle söz konusu kararın iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13