Birim Fiyat Cetvelinde Ayrı Satır Açılamayan Giderler

Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi İhalesi

Birim Fiyat Cetvelinde Ayrı Satır Açılamayan Giderler

Birim Fiyat Cetvelinde Ayrı Satır Açılamayan Giderler

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 17.10.2016 tarihli kararı :

“…Başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin varsa yüklenici kârı ile Tebliğ'in 78.30. maddesinde yer alan bileşenlerden oluşacağı, Tebliğ'in 78.30.ç maddesinde "sözleşme giderleri ve genel giderler" kapsamı içerisinde belirtilen "... Oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri" ibaresine yer verildiği; söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin 2.263.273,43-TL olarak belirlendiği, bu ölçekteki bir "hizmeti alımı" işinde 2 derginin yıllık aboneliğinin önemli bir bileşen olarak değerlendirilemeyeceği, bu sebeple Tebliğ'in 78.30.ç kapsamındaki genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” hususlarına yer verilerek Ankara 2. İdare Mahkemesinin 03.06.2016 tarihli ve E:2015/365, K:2016/1701 sayılı kararının bozulmasına ve davanın reddine “

Ankara *. İdare Mahkemesinin 31.03.201*. tarihli ve E:20**/3*5 sayılı kararında yer alan

 “…İhale konusu ihaleye ilişkin Teknik Şartnamenin "Eğitim Yükümlülükleri" başlıklı bölümünde yer alan 5.23.4 maddesinde “Yürütülen projeler kapsamında sektörel gelişimi takip edebilmek için 2 derginin yıllık aboneliğini sağlayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda; sektörel gelişime ilişkin dergilere yıllık aboneliğin Teknik Şartname’de eğitim yükümlülükleri olarak belirlendiği, bu itibarla, ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde dergi aboneliği için ayrı bir satır açılmadığı belirtilerek ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından sunulan teklif fiyatında bu hususa yer verilmediği, ancak, ihaleye teklif veren diğer şirketlerin dergi aboneliği için de ayrı bir bedel öngördüğü ve bunu tekliflerine eklediği, öte yandan, -idarece yapılan tespite dayanılarak- iki dergiye ait abonelik bedellerinin yaklaşık maliyeti 2.263.273,43.-TL olduğu, bu miktarın ise teklif fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu dava konusu ihalede en avantajlı teklif sahibini değiştirecek mahiyette olduğu göz önüne alındığında, belirtilen miktarın ilgili ihalede önem arz etmediğinden bahsedilemeyeceği anlaşılmakla, ihale uhdesinde bırakılan istekliye ait fiyat teklifinde bu dergiler için bedel öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmış olup, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13