Araç Kiralama İhalelerinde Birim Fiyat Cetvelinde Aynı Sonuca Götüren Farklı Formül Uygulanması

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

Araç Kiralama İhalelerinde Birim Fiyat Cetvelinde Aynı Sonuca Götüren Farklı Formül Uygulanması

Araç Kiralama İhalelerinde Birim Fiyat Cetvelinde Aynı Sonuca Götüren Farklı Formül Uygulanması

Danıştay 13. Dairesinin 29.06.2015 tarihli kararı:

“…Dosyanın incelenmesinden; 31.10.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 isteklinin katıldığı, davacı Yıldız Turz. Nak. Gıda Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı şirketin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine alınan 21.11.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile birim fiyat teklif cetvelindeki hesaplama yönteminin işin esasını etkilemediği gerekçesiyle teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması suretiyle ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Çetinkaya Tur. Taş. Güv. Sis.ve Hiz. Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca alınan 17.12.2014 tarihli ve 2014/UH.I-4034 sayılı karar ile şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Anılan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanları uyarınca; birim fiyat teklif cetvelinde hesaplama yapılırken miktar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ilişkin teklif tutarı bulunacak olup 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca da birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Uyuşmazlıkta, idarenin hazırladığı birim fiyat teklif cetvelinde çarpanlar olarak, miktar kısmında araç sayılarına (27, 29, 5) yer verilmiş, bu sayıların teklif edilen birim fiyat ile çarpımı sonucunda teklif edilen tutarın bulunacağı tabloda belirtilmiştir. Ancak işin süresi olan 253 güne çarpımlar arasında yer verilmeyerek iş kaleminin adı ve kısa açıklaması kısmında parantez içinde 253 iş günü ibaresine yer verilmiştir.

Olayda, davacı şirketin birim fiyat teklif cetvelini hazırlarken araç sayısının bir günlük toplam ücreti ile toplam iş süresi olan 253 günü çarparak (27 otobüsün bir günlük ücreti olan 8.856,00 TL x253 gün=2.240.568,00 TL) teklif tutarını belirlediği, her üç iş kaleminde de miktar ile birim fiyatın çarpımı formülünde bu yöntemi kullandığı anlaşılmıştır. İdare ise, tekliflerin, sadece bir aracın 253 günlük ücretini belirleyip bunun da toplam araç sayısı ile çarpımı (1 otobüsün 253 günlük çalışması x 27 otobüs) sonucu bulunan rakamı teklif tutarı olarak istemektedir. Davacının 27 otobüs için hazırlamış olduğu teklif tutarındaki çarpanları, idarenin istediği formülasyona yerleştirecek olursa;

27 Otobüsün 1 günlük ücreti 8.856,00 TL ise 1 otobüsün 1 günlük ücreti 328,00 TL,

1 Otobüsün 253 günlük ücreti 82.984,00 TL

1 Otobüsün 253 günlük ücreti 82.984,00 TLnin 27 otobüs ile çarpımı ise 2.240.568,00 TL olup davacının teklif tutarına ulaşmaktadır.

Bu durumda, davacının her üç iş kalemi içinde hazırlamış olduğu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata niteliğinde toplama ve çarpma hatası yapmadığı anlaşıldığından, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğundan bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin düzeltici işlem tesis eden dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.02.2015 tarih ve E.2014/2186, K:2015/255 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline….dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere)” karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13