Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunda Hata Çelişki Veya Eksiklik Bulunması

Teklif Edilen Markaların Teklif Mektubunda Belirtilmesinin Şartname İle İstenilemeyeceği

Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunda Hata Çelişki Veya Eksiklik Bulunması

Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunda Hata Çelişki Veya Eksiklik Bulunması

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2015/4307

K. 2015/4210

T. 30.11.2015

• BİRİM FİYAT TEKLİF ALMA SURETİYLE İHALE EDİLEN İŞ ( Tekliflerin İstekliler Tarafından İhale Dokümanı Kapsamında İstekli Olabileceklere Verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunun Değiştirilmeden Hazırlanmasının Esas Olduğu - İsteklilerin Standart Formda Bir Hata Çelişki veya Eksiklik Bulunduğunu Tespit Etmeleri İdareye Şikayet Başvurusu veya Açıklama İsteme İmkanına Sahip Oldukları )

• BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ STANDART FORMUNDA HATA ÇELİŞKİ VEYA EKSİKLİK BULUNMASI ( İsteklinin İdareden Açıklama İsteyebileceği veya Şikayet Başvurusunda Bulunabileceği - Birim Fiyat Teklif Alma Usulüyle İhale Edilen İşlerde İhale Dokümanı Kapsamında İsteklilere Verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunun Değiştirilmemesinin Esas Olduğu )

4734/m. 54

ÖZET : Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde tekliflerin, istekliler tarafından ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen birim fiyat teklif cetveli standart formu değiştirilmeden hazırlanmasının esas olduğu; istekli olabilecekler tarafından ihale dokümanı kapsamındaki standart formda bir hata, çelişki, eksiklik bulunduğunun düşünülmesi durumunda, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde idareye şikâyet başvurusunda bulunma ve/veya açıklama isteme imkânı bulunmaktadır.

İstemin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 17.06.2015 tarih ve E:2015/564, K:2015/1265 sayılı kararının; idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde ana malzemeye, onun altında da ana malzemenin montajına ilişkin malzemeye yer verildiği, her ikisinin birim fiyatının da "MT" olarak gösterildiği, kamu kurum ve kuruluşlarının pozlarında ana malzemenin montajına ilişkin malzemenin birim fiyatının "MT" olarak öngörülmediği, montaj malzemenin birim fiyatına "MT" dışında başka bir birim yazılmasının birim fiyat teklif cetvelinde esaslı değişikliğe sebep olacağından birimi yazamadığı, bundan dolayı ana malzemenin montajına ilişkin malzemenin birimini yazamadığından miktarı da yazamadığı, bunun yerine malzeme bedeline montaj malzeme bedelini dahil ederek teklif verildiği, idarenin hatalı olarak hazırladığı birim fiyat teklif cetveline dayanılarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmayacağı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından 22.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ve gerçekleştirilen "İBB Merter, Saraçhane ve Çevre Binalarının Elektrik, Elektronik ve Mekanik Sistemlerinin 2015, 2016, 2017 yılları Periyodik Bakım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi" ihalesinde teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 25.02.2015 tarih ve 2015/UH.III-656 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; davacının birim fiyat teklif cetvelinde, söz konusu iş kalemleri için açılan "boru montaj malzemesi bedeli" satırını boş bıraktığı; 2014 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşterek Tesisat Birim Fiyatları'nda boru montaj malzemesinin bedelinin asıl malzeme bedelinin yüzdesi olarak belirlendiği; birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde tekliflerin, istekliler tarafından ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen birim fiyat teklif cetveli standart formu değiştirilmeden hazırlanmasının esas olduğu; istekli olabilecekler tarafından ihale dokümanı kapsamındaki standart formda bir hata, çelişki, eksiklik bulunduğunun düşünülmesi durumunda, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde idareye şikâyet başvurusunda bulunma ve/veya açıklama isteme imkânı bulunduğu; dava konusu ihalede, istekli tarafından dava konusu iş kalemlerine ilişkin ihale dokümanına yönelik olarak idareye herhangi bir başvuruda bulunulmadığı; bu durumda; ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerini ve teknik şartnamede belirtilen teknik kriterleri karşılamayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği; davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 17.06.2015 tarih ve E:2015/564, K:2015/1265 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarların davacıya iadesine, kullanılmayan 45,60-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının ( i ) bendi uyarınca kesin olarak ( karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ), 30.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13