Benzer İş Tanımı

Hükme Esas Alınabilecek Rapor Elde Edinceye Kadar Bilirkişi İncelemesine Devam Edebileceği

Benzer İş Tanımı

Benzer İş Tanımı

Şartnamede Açıklık Olmaması Halinde Benzer İş Olarak Belirlenen İşlerin Her Birinin Ayrı Ayrı Benzer İş Olarak Değerlendirileceği Hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 10.11.2014 tarihli kararı:

 "...Dava: Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından,12.11.2013 tarihinde, açık ihale usulü ile yapılan "Temizlik, Bahçe Bakımı ve İlaçlama Hizmeti Alım işi" ihalesine teklif veren davacıların yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 30.12.2013 tarih ve 2013/UH.I-4976 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olan dava konusu ihalede, yaklaşık maliyet 5.927.091,86.-TL olduğu, bu rakamın kâr içerip içermediğine ilişkin yaklaşık maliyet cetvelinde herhangi bir bilgiye yer verilmediği, verilen tekliflerin ise sırasıyla 5.043.264,00.-TL, 5.372.281,80.-TL ve 5.904.000.00.-TL olduğu, yaklaşık maliyete Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9. maddesindeki % 20 yüklenici kârının eklenmiş olduğu düşünüldüğünde, kârsız yaklaşık maliyetin 4.939.243,22.-TL olduğu, buna göre hiçbir isteklinin teklifinin kârsız yaklaşık maliyetin altında olmaması nedeniyle, ortada aşırı düşük teklif olmadığından, davacının ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci ve 2’nci teklif sahibinin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan ihalenin sonuçlandırıldığı iddiasının reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı; ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibinin belgesinin, benzer iş tanımına uygun olmadığı iddiasına yönelik olarak; "Temizlik, Bahçe Bakımı ve İlaçlama Hizmeti" olan işin tamamen birbirinden farklı uzmanlık gerektiren işlerden meydana geldiği için, ekonomik açıdan en avantajlı 2!nci teklif sahibinin sunduğu "2008-2009 Yılları 21 Aylık Genel Temizlik Hizmet Alımı" işine ait iş bitirme belgesinin, sadece temizlik işine ait olduğu, bahçe bakımı işini kapsamadığından, bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davacılar ve davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

 

                Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin "Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi başlıklı 9. maddesinin üçüncü fıkrasında; "Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” kuralına yer verilmiştir.

                Dosyanın incelenmesinden, Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 12.11.2013 tarihinde yapılan ve davacının da aralarında olduğu üç isteklinin katıldığı "Temizlik, Bahçe Bakımı ve İlaçlama Hizmeti Alım İşi" ihalesine ilişkin olarak, davacı iş ortaklığı tarafından; davacı iş ortaklığının teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği, ancak, ekonomik açıdan en avantajlı 1'inci ve 2‘nci teklif sahibinin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan ihalenin sonuçlandırıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibinin iş bitirme belgesinin, benzer iş tanımına uygun olmadığı iddialarıyla yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun dava konusu işlemle reddedildiği anlaşılmaktadır.

                       Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olan dava konusu ihalede, yaklaşık maliyetin 5.927.091,86-TL olduğu, bu rakamın kâr içerip içermediğine ilişkin yaklaşık maliyet cetvelinde herhangi bir bilgiye yer verilmediği, verilen tekliflerin ise sırasıyla 5.043.264.00-TL, 5.372.281,80-TL ve 5.904.000,00-TL olduğu, yaklaşık maliyete yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 9. maddesindeki % 20 yüklenici kârının eklenmiş olduğu düşünüldüğünde kârsız yaklaşık maliyetin 4.939.243,22-TL olduğu, buna göre hiçbir isteklinin teklifinin kârsız yaklaşık maliyetin altında olmaması nedeniyle ortada aşırı düşük teklif olmadığından, İdare Mahkemesince bu yönde verilen kararda hukuka aykırılık görülmemiştir

            Ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibinin belgesinin “benzer iş” tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle verilen iptal kararına gelince;

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde, benzer iş; “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler” şeklinde tanımlanmıştır.

               Kamu İhale Genel Tebliği'nin 72.3'üncü maddesinde; “Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi hâlinde bu işlerin birlikte mi, yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması hâlinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

            Uyuşmazlık konusu ihalenin adı "Temizlik, Bahçe Bakımı ve İlaçlama Hizmeti Alım İşi" olup, ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 7.6 maddesinde benzer iş; "Kamu ve özel sektör için yapılan genel bina temizliği ve bahçe bakım işi benzer iş olarak değerlendirilecektir." şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan, "genel bina temizliği" ile "bahçe bakımı" işlerinin ayrı ayrı mı, birlikte mi benzer iş olarak kabul edileceği anlaşılamamaktadır.

           Bunun yanında, kamu ihale hukukuna hâkim olan ilkelerin başında "rekabet ilkesi" gelmektedir. Davaya konu ihalede isteklilerin iş deneyim belgesinde "genel bina temizliği" ve "bahçe bakımı ve ilaçlama" işlerinin her ikisinin birden aranması, istekli sayısının azalmasına, dolayısıyla rekabetin ortadan kalkmasına sebep olabilecektir.

 Bu durumda, yukarıda anılan Genel Tebliğ hükmü uyarınca, idari şartnamede açıklık bulunmaması nedeniyle belirlenen işlemin ayrı ayrı benzer iş olarak değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı 2!nci teklif sahibinin iş deneyim belgesinin konusunun benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşıldığından, işlemin iptali yolundaki idare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13