Başvuru Konusu, Sebep Ve Delillerin Gösterilmesi Zorunluluğu

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

Başvuru Konusu, Sebep Ve Delillerin Gösterilmesi Zorunluluğu

Başvuru Konusu, Sebep Ve Delillerin Gösterilmesi Zorunluluğu

Danıştay 13. Dairesinin 07.04.2015 tarihli ve E:2015/607, K:2015/1376 sayılı kararı;

"...Buna göre; gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifli ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen bu yöndeki iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmekte olup, aksi halde, Kanun’da zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyeceği açıktır.

Bu durumda; davacının itirazen şikâyet başvurusunun, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 4. Fıkrasının (d) bendinde ve anılan Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ‘başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği” yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kısmen kabulüyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyize konu Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 13.11.2014 tarih ve E:2014/465, K:2014/1474 sayılı kararının; davacının ikinci iddiası bakımından itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmının iptali isteminin reddine yönelik kısmının bozulmasına, dava konusu işlemin davacının ikinci iddiası bakımından itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline oyçokluğuyla; davacının birinci iddiası yerinde olmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmının iptali isteminin reddine yönelik kısmının onanmasına…” ifadelerine yer verilerek “kısmen onama/kısmen bozma” kararı verilmiştir..."

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13