Banka Referans Mektubunun Sunulması Usulü ve İçeriği

Baro Pulu Eksikliğinin 4734 Sayılı Kanun'un 65. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edilmesi Gerektiği

Banka Referans Mektubunun Sunulması Usulü ve İçeriği

Banka Referans Mektubunun Sunulması Usulü ve İçeriği

Danıştay 13. Dairesinin 26.12.2016 tarihli kararı:

 “…Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; yönetmelikte sayılan belgeler dışında, isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları belgelerin aslını veya aslına uygun olduğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunmaları gerekmektedir. Bu bağlamda sunulan “banka referans mektubunun” da “belgelerin sunuluş şekline” uygun bir biçimde teklif ekinde sunulması gerektiği anlaşılmış, sunulan banka referans mektubunun üzerinde Türkiye Garanti bankası A.Ş. İpekyolu/Gaziantep Şubesinin iki yetkilisinin imzasının bulunduğu, ancak imzaların ıslak imza niteliğinde olmadığı, başka bir ifadeyle fotokopi olduğu anlaşıldığından itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca Ankara 18. İdare Mahkemesinin 01.06.20** tarih ve E:20**/16**, K:20**/18** sayılı kararın bozulmasına, davanın reddine, dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine…” karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13