Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar

Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar

Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar

Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar

Toplantı No : 2013/017

Gündem No : 13

Karar Tarihi : 25.02.2013

Karar No : 2013/UY.I-1120

Şikayetçi:

 Bulut İnş. İhr. İth. San. Ve Tic. Ltd. Şti., CUMHURİYET CAD. BULUT İŞ MERKEZİ KAT : 2 NO : 3 AĞRI

 İhaleyi yapan idare:

 Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Cevizlidere Mahallesi Gökkuşağı Caddesi 1246/1. Sokak No: 5 Balgat ANKARA

 Başvuru tarih ve sayısı:

 05.11.2012 / 36056

 Başvuruya Konu İhale:

 2012/66684 İhale Kayıt Numaralı "Ağrı M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna Ek Bina Ve İhata Duvarı Yapım İşi" İhalesi

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığıtarafından 02.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ağrı M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna Ek Bina ve İhata Duvarı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bulut İnş. İhr. İth. San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin 18.10.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.10.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.11.2012 tarih ve 36056 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4035 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 Karar:

 Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1 ) İnceleme konusu ihalede idare tarafından sınır değerin yanlış hesaplandığı, yeterlik kriterini taşımadığı için teklifi değerlendirme dışı bırakılan üç isteklinin de dahil edilerek sınır değer hesaplaması yapıldığı, oysa sadece geçerli teklif sahibi isteklilerinde teklif fiyatları esas alınarak sınır değer hesaplaması yapılması gerektiği, sınır değerin doğru hesaplanması durumunda teklif fiyatlarının sınır değerin altında kalmayacağı ve firmalarından aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine gerek olmayacağı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

2 ) İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında şikâyet konusuna hiç değinilmeden “başvuru sahibinin banka referans mektubunun banka tarafından aslı gibidir yapılmış sureti olduğu, teklif dosyası kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin “Aslının aynı olduğu tasdik olunur” şerhi taşımakta olduğu ancak onayı yapanın isim ve görevinin onayda yer almadığı, banka referans mektubu ve geçici teminat mektubu ile aynı ihaleye teklif veren isteklilerden Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.ne ait banka referans mektubu ve geçici teminat mektubunun aynı banka şubesinden, aynı tarihte ve ardışık sayılarla alındığı, her iki şirketin merkez adreslerinin aynı olduğu, her iki şirketin ihale teklif dosyası içerisinde yer alan evrak sıralarının aynı olduğu, her iki şirketin ortak yapılarının aynı olduğu, firmalarının teklif dosyası kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesi ile aynı olduğu” hususlarının tespit edildiğinin bildirildiği, firmalarının adı geçen firma ile herhangi bir bağlılığı olmadığı, her iki şirketin ayrı tüzel kişiliğe sahip olduğu, merkez adreslerinin ve ortaklık yapılarının farklı olduğu, inceleme konusu ihalede asaleten veya vekâleten birlikte yapılan bir iş ya da işlem olmadığı, ayrıca sunulan banka referans mektubunun asıllarının İNG Bankası Genel Müdürlüğünden gelmesinin zaman alması nedeni ile ekran görüntülerinin alınarak aslı gibidir kaşesinin yapıldığının bankayla yapılan yazışma neticesinde öğrenildiği, anılan banka şubesinden geçici teminat mektubu ve banka referans mektubu aldıkları gün iki firma haricinde geçici teminat mektubu ve banka referans mektubu talebinde bulunan olmadığı için tarihlerin aynı, sayıların ardışık olduğu,  sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinde aslının aynısı olduğuna ilişkin yapılan onay mührünün Ağrı Ticaret Sicil Memurluğu tarafından yapıldığı, idarenin iddiasının ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı,iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

            İnceleme konusu ihaleye altı isteklinin katıldığı, 10.10.2012 tarihli ilk ihale komisyonu kararıyla Hasem İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Haskaya İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait iş deneyim belgesi ve anahtar teknik personele ait diplomanın sunuluş şeklinin mevzuata uygun olmaması nedeniyle, Tüver İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Nevpol Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş. Ortaklığı’nın ise özel ortağa ait iş hacmini tevsik için sunulan gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlamaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece hesaplanan 11.177.695,64 TL’lik sınır değerin altında teklif veren Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nden 17.07.2012 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, ancak verilen sürenin sonunda adı geçen isteklilerce aşırı düşük teklif açıklaması yapılmamış olması nedeniyle söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  Epsilon İnş. Müh ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye firmalarının Resmi Gazetede yayımlanan yasaklama kararı ile 1 yıl boyunca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduklarının bildirildiği ve ilgili idarece isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin Servet Alpaslan Müh. İnş. Elek. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ihalede başka geçerli teklif olmaması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmediği anlaşılmıştır.

            Kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.ve Servet Alpaslan Müh. İnş. Elek. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.tarafından idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece teklif dosyalarının yeniden incelenmesi neticesinde 30.10.2012 tarihli ikinci ihale komisyon kararı alınarak, Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (d) bendinde yer alan yasak fiil ve davranışta bulunduğu (her iki firmanın ortaklarının çeşitli tarihlerde karşılıklı olarak yer değiştirdiği, soyadlarının aynı olduğu, geçici teminat mektuplarının ve banka referans mektuplarının aynı tarihte, aynı şubeden ve ardışık sayılarla alındığı,  her iki firmanın şirket merkez adresinin aynı olduğu, her iki firmanın ihale teklif dosyasının karşılaştırılması neticesinde aynı kişi tarafından hazırlandığı ve evrak sıralarının aynı olduğu gerekçesiyle), ayrıca Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ikmal işine ait olduğu gerekçesiyle Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun“İdareye şikâyet başvurusu”başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü,

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in“Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında “Başvurular öncelikle;

          c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

          yönlerinden sırasıyla incelenir.”hükmü,

          Aynı Yönetmeliğin “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar”başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında“16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

         Yer almaktadır.

          Yapılan inceleme sonucunda, 10.10.2012 tarihli ve onay tarihli ilk ihale komisyonu kararına göre ihale komisyonunun 02.07.2012 tarihinde toplandığı, yaklaşık maliyetin açıklanmasından sonra tekliflerin ayrıntılı incelenmesine geçilmek üzere ilk oturumun kapatıldığı, ikinci oturumda teklif dosyalarının ayrıntılı incelenmesine geçildikten sonra aşırı düşük sorgulamasına esas olmak üzere sınır değerin 11.177.695,64 TL olarak tespit edildiği ve teklifi sınır değerin altında olan Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.den 17.07.2012 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklamalarını 24.07.2012 tarihi saat 17.30’a kadar sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

            Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin doküman satın alma formunda “İhale ve şikâyet sürecinde idare tarafından yukarıda belirtilen elektronik posta adresine/faks numarasına bildirim yapılmasını kabul ediyorum.” veya “Elektronik posta yoluyla veya faks ile bildirim yapılmasını kabul etmiyorum.” seçeneklerinden herhangi birinin işaretlenmediği, ancak Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubunun 5 nolu açıklamasında “Yukarıda yer alan (Elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ Elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.” açıklamasını yazdığı anlaşılmıştır.

            17.07.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “Bu mektup 17.07.2012 tarihinde (0472 216 02 01) numaraya faks ile gönderilmiştir.” açıklamasının yer aldığı, aynı yazı üzerinde Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin üzeri imzalı kaşesi ve elle yazılmış “Faks içeriği tarafımızdan alınmıştır.” ibaresinin yer aldığı, Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin idareye 18.10.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda aktarılan hükümleri gereği Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısını 17.07.2012 tarihinde tebellüğ ettiği ve aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı, teklif fiyatının sınır değerin altında kaldığını 17.07.2012 tarihi itibariyle öğrenmiş olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin şikâyete yol açan durumun farkına varılması gereken 17.07.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra18.10.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu ve bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, birinci iddiaya ilişkin başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

  ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 İdarece Kuruma gönderilen Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında sunduğu belgeler incelendiğinde,

 Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin,

 Birim fiyat teklif mektubunda tebligat adresinin Cumhuriyet Cad. Bulut İş Merkezi Kat:2 No:3 Ağrı olduğu (Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş “Oda Sicil Kayıt Sureti” ve  “Faaliyet Belgesi” ile Ticaret Sicil Gazetesinde aynı adresler yer almaktadır), telefon numarasının 0 472 ….. 93, faks numarasının 0 472 ….. 01 olduğu,

 İmza sirkülerinin münferiden şirketi temsile yetkili şirket müdürü Naci Bulut’a ait olduğu ve anılan kişiye ait nüfus bilgilerinin; “Ağrı İli Ağrı Merkez İlçesi Baloluk Mahallesi/köyü 25 cilt, 26 aile sıra, 62 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı İsmet, ana adı Sevgül doğum tarihi 1.1.1972, doğum yeri Ağrı olan ve halen Hürriyet Mah. 1808 SK. 14/2 Merkez/Ağrı adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen 18…….48 T.C. kimlik numaralı…”  şeklinde olduğu,

 Geçici teminat mektubu teyidinin, ING Bank A.Ş. Ağrı şubesinden 28.06.2012 tarihinde 164 sayı ve 00321 TM GC 261 referans numarası ile alındığı,

 Banka referans mektubunun, ING Bank A.Ş. Ağrı şubesinden 28.06.2012 tarihinde 299 sayı numarası ile alındığı, referans mektubu teyidinin 28.06.2012 tarihinde 166 sayı ile yapıldığı,

 Bilanço ve gelir tablosu bilgilerine ilişkin “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Rapor” başlıklı rapor, bilanço bilgileri tablosu ve benzer diğer belgelerin 21.06.2012 tarihinde Ö.A.R.-2012/09 rapor sayısı ile Van SMMM Odasına kayıtlı, oda sicil numarası 150, ruhsat sicil numarası 65….27, büro adresi Cumhuriyet Cad. Bulut İş Merkezi Kat:4 Daire:7 Ağrı olan SMMM tarafından düzenlendiği,

 Sonuncusu 03.05.2012 onay tarihli olan sigortalı hizmet listelerinde işyeri adresinin No:1/1 Cumhuriyet Cad. Bulut İş Merkezi Ağrı olarak göründüğü, anahtar teknik personele ilişkin sigortalı hizmet listesi ve prim tahakkuk fişlerinin yer aldığı,

 Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasından alınan “Sicil Kayıt Sureti”ve “Faaliyet Belgesi”nin 16.02.2012 tarihli ve 5-600 sayılı olduğu anlaşılmıştır.

 Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin,

 Birim fiyat teklif mektubunda tebligat adresinin Yavuz Mh. Cumhuriyet Cad. Bulut İş Merkezi Kat:1 No: 113 Daire:2 Ağrı olduğu (Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş “Oda Sicil Kayıt Sureti” ve  “Faaliyet Belgesi”nde aynı adresler yer almaktadır),

 Teklif dosyasında sunulan 17.08.2011 tarihli ve 7882 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1100’üncü sayfasında  şirket merkezinin Yavuz Mh. Cumhuriyet Cd. Bulut İş Merkezi Kat:2 No:3 Ağrı olan adresinin Yavuz Mh. Cumhuriyet Cad. Bulut İş Merkezi Kat:1 No: 113 Daire:2 Ağrı olarak adres değişikliğinin yayımlandığı, ancak yine teklif dosyasında sunulan 01.02.2012 tarihli ve 7996 sayılı (sayfa:88), 17.08.2011 tarihli ve 7882 sayılı (sayfa:919)ve teklif dosyasında yer almayan 24.08.2011 tarihli ve 7887 sayılı (sayfa:754) Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde şirket merkezinin Yavuz Mh. Cumhuriyet Cd. Bulut İş Merkezi Kat:2 No:3 Ağrı olarak yayımlandığı, Yavuz Mh. Cumhuriyet Cd. Bulut İş Merkezi Kat:2 No:3 Ağrı adresinin Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin şirket merkezi adresi ile aynı olduğu,

 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi resmi internet sitesinden yapılan incelemede 06.11.2012 tarih ve 8187 no’lu Ticaret Sicil Gazetesinin 175’inci sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.02.2012 tarih ve 7996 sayılı nüshasında yayımlanan Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin şirket merkezi adresinin sehven yayımlandığı, doğrusunun Yavuz Mh. Cumhuriyet Cd. Bulut İş Merkezi No:113 Kat:1 Daire:2 Ağrı olduğunu gösterir düzeltme işleminin yayımlandığı, Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin Kuruma yaptığı itirazen şikâyet başvuru tarihinin 05.11.2012, Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin şirket merkezi adresine ilişkin düzeltme işlemi yayımlanan Gazetenin tarihinin 06.11.2012 olduğu,

 İmza sirkülerinin münferiden şirketi temsile yetkili şirket müdürü İsmet Bulut’a ait olduğu ve anılan kişiye ait nüfus bilgilerinin; “Ağrı İli Ağrı Merkez İlçesi Baloluk Mahallesi/köyü 25 cilt, 26 aile sıra, 16 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Abdullah, ana adı Gevezdoğum tarihi 9.10.1940, doğum yeri K.Köse olan ve halen Hürriyet Mah. 1808 SK. 14/2 Merkez/Ağrı adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen 18…….28 T.C. kimlik numaralı…”  şeklinde olduğu,

Geçici teminat mektubu teyidinin, ING Bank A.Ş. Ağrı şubesinden 28.06.2012 tarihinde 165 sayılı ve 00321 TM GC 262 referans numarası ile alındığı,

 Banka referans mektubunun, ING Bank A.Ş. Ağrı şubesinden 28.06.2012 tarihinde 298 sayı numarası ile alındığı, referans mektubu teyidinin 28.06.2012 tarihinde 167 sayı ile yapıldığı,

 Bilanço ve gelir tablosu bilgilerine ilişkin “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Rapor” başlıklı rapor, bilanço bilgileri tablosu ve benzer diğer belgelerin 21.06.2012 tarihinde Ö.A.R.-2012/10 rapor sayısı ile Van SMMM Odasına kayıtlı, oda sicil numarası 150, ruhsat sicil numarası 65….27, büro adresi Cumhuriyet Cad. Bulut İş Merkezi Kat:4 Daire:7 Ağrı olan SMMM tarafından düzenlendiği,

   Sonuncusu 03.05.2012 onay tarihli olan sigortalı hizmet listelerinde işyeri adresinin Cumhuriyet Cad. No:1/1 Bulut İş Merkezi 2/3 Ağrı olarak göründüğü, anahtar teknik personele ilişkin sigortalı hizmet listesi ve prim tahakkuk fişlerinin yer aldığı,

 Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasından alınan “Sicil Kayıt Sureti”ve “Faaliyet Belgesi”nin 16.02.2012 tarihli ve 5-600 sayılı olduğu görülmüştür.

 Kuruma gönderilen belgeler içinde yer alan doküman satın alma formlarından, hem Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. hem de Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. adına Ahmet Avcı tarafından 14.06.2012 tarihinde doküman satın alındığı, doküman bedelinin 14.06.2012 tarihinde(saat 09.09 ve 09.11’de) aynı bankanın aynı şubesinden Semiha Timuray tarafından talimatla yatırıldığı,

 Hem Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. hem de NA-Dİ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin sigortalı hizmet listeleri ve SGK sigorta primi tahakkuklarının her ay için aynı tarihlerde yapıldığı (birbirine yakın dakikalarla), sigorta primi ödemelerinin her ay için aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarihlerde yapıldığı (birbirine yakın dakikalarla) anlaşılmıştır.

Her iki şirketin ortaklık yapıları incelendiğinde,

 Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin,

 Teklif dosyası kapsamında sunulan 7.3.1990 tarih ve 2480 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde adı geçen şirketin kurucu ortaklarının İsmet Bulut, Fevzi Bulut ve Naci Bulut olduğu, 19.6.1991 tarih ve 2801 sayılı Gazete incelendiğinde Fevzi Bulut’ un hisselerini şirket ortağı olan İsmet Bulut’a devrettiği, 14.8.1997 tarih ve 4354 sayılı Gazete incelendiğinde Naci Bulut’un hisselerini Sevgül Bulut’a devrettiği ve ortaklık yapısının İsmet Bulut ve Sevgül Bulut’tan oluştuğu, 31.1.2008 tarih ve 6989 sayılı Gazete incelendiğinde ortaklardan Sevgül Bulut’un 400 paya karşılık gelen hissesinin 300 pay adedini Naci Bulut’ a devrettiği ve yeni ortaklık yapısının Sevgül Bulut, Naci Bulut ve İsmet Bulut’tan oluştuğu, 1.2.2012 tarih ve 7996 sayılı Gazete incelendiğinde ortaklık kurulunun 23.01.2012 tarihli kararı ile şirket ortaklarından İsmet Bulut’un sahip olduğu 6000 paylık hissesinden 1 pay Dinçer Bulut’a ve 1 pay Kenan Bulut’a devrettiği ve yeni ortaklık durumunun İsmet Bulut, Naci Bulut, Sevgül Bulut, Dinçer Bulut ve Kenan Bulut’tan oluştuğu, 1.2.2012 tarih ve 7996 sayılı Gazete incelendiğinde ortaklar kurulunun 24.01.2012 tarihli kararı ile İsmet Bulut ve Sevgül Bulut’un hisselerini devretmeleri sonucunda ortaklık yapısının son durumunun Naci Bulut, Dinçer Bulut ve Kenan Bulut’tan oluştuğu anlaşılmıştır.

 Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin,

 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin resmi internet sitesinden yapılan araştırmada, 29.09.2008 tarih ve 7159 sayılı Ticaret Sicil Gazetesine göre adı geçen şirketin ortaklık yapısı Naci Bulut, Dinçer Bulut ve Atilla Yücekaya şeklinde olduğu, teklif dosyası kapsamında sunulan 7.12.2009 tarih ve 7452 sayılı Ticaret Sicil Gazetesine göre Naci Bulut’un hisse devrinden sonra yeni ortaklık yapısının Kenan Bulut ve Dinçer Bulut’tan oluştuğu, 1.2.2012 tarih ve 7996 sayılı Ticaret Sicil Gazetesine göre Kenan Bulut’un hisselerini İsmet Bulut’a ve Dinçer Bulut’un hisselerini Sevgül Bulut’a devrettiği ve ortaklık yapısının son durumunun Sevgül Bulut ve İsmet Bulut’tan oluştuğu anlaşılmıştır.

 Teklif dosyası kapsamında sunulan Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin incelenmesi neticesinde, her iki şirket ortaklarının farklı tarihlerde hisse devri yapılarak yer değiştirdiği, son durum itibariyle Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin ortağı olan Kenan Bulut ve Dinçer Bulut ile Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin ortağı olan Sevgül Bulut ve İsmet Bulut’un Hürriyet Mah. 1808 Sk.14/1 Merkez/Ağrı adresinde ikamet ettikleri, Naci Bulut’un ise Hürriyet Mah. 1808 Sk.14/2 Merkez/Ağrı adresinde ikamet ettiği, teklif dosyası kapsamında sunulan imza sirkülerinin incelenmesi neticesinde Sevgül Bulut’un Naci Bulut’un annesi, İsmet Bulut’un ise Naci Bulut’un babası olduğu anlaşılmıştır.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde de “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

 b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

 c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

 d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

e)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Sonuç olarak, Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin,

- İhale tarihi itibariyle yayımlanmış en son Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerine göre her iki isteklinin de şirket adresinin aynı olduğu,

- Her iki isteklinin dokümanını aynı kişinin aynı tarihte aldığı,

- Her iki isteklinin doküman bedelini aynı kişinin aynı tarihte (iki dakika arayla), aynı bankanın aynı şubesine talimatla yatırdığı,

- Her iki isteklinin sunduğu geçici teminat mektubu teyidi, banka referans mektubu ve referans mektubu teyitlerinin aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarihte ve birbirini takip eden sayılarla alındığı,

- Her iki isteklinin sunduğu “Özel Amaçlı Rapor” başlıklı raporun aynı SMMM tarafından aynı tarihte ve birbirini takip eden sayılarla düzenlendiği, bilanço ve gelir tablosu bilgilerine ilişkin diğer belgelerinde aynı SMMM tarafından onaylandığı,

- Her iki isteklinin sunduğu anahtar teknik personele ilişkin sigortalı hizmet listelerinde işyeri adresinin Cumhuriyet Cad. No:1/1 Bulut İş Merkezi Ağrı bilgilerinin yer aldığı, Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin sunduğu sigortalı hizmet listesinde ayrıca “Bulut İş merkezi 2/3” bilgisinin yer aldığı,

- Her iki isteklinin sigortalı hizmet listeleri ve SGK sigorta primi tahakkuklarının her ay için aynı tarihlerde yapıldığı (birbirine yakın dakikalarla), sigorta primi ödemelerinin her ay için aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarihlerde yapıldığı (birbirine yakın dakikalarla),

            - Her iki isteklinin sunduğu Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasından alınan “Sicil Kayıt Sureti” ve “Faaliyet Belgesi”nin aynı tarih ve sayılı olduğu,

- Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin ortağı Kenan Bulut ve Dinçer Bulut ile Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin ortağı Sevgül Bulut ve İsmet Bulut’un ikamet adreslerinin aynı olduğu,

- Sevgül Bulut’un Naci Bulut’un annesi, İsmet Bulut’un ise Naci Bulut’un babası olduğu,

Hususları birlikte değerlendirildiğinde, Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendi hükmüne aykırı olarak “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” şeklinde değerlendirilmesi gerektiği ve anılan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Ayrıca, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen diğer hususlarla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.” hükmü,

34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

1) Başvuru sahibi isteklinin sunduğu Ticaret Sicil Gazetelerinin incelenmesi neticesinde, söz konusu gazetelerin Ağrı Ticaret Sicil Memurluğu tarafından aslının aynı olduğuna ilişkin tasdik olunduğuna dair şerh düşülerek mühürlenip onaylandığı ve mevzuata uygun sunulduğu, idarenin, sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin “Aslının aynı olduğu tasdik olunur.” şerhi taşımakta olduğu, ancak onayı yapanın ismi ve görevlinin onayda yer almadığına ilişkin kararının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

2) Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. nin sunduğu banka referans mektubu incelendiğinde, söz konusu belgenin ING Bank A.Ş Ağrı Şubesi tarafından düzenlendiği ve aynı şube tarafından “aslı gibidir” onayı yapılarak imzalandığı, Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin Kuruma başvuruda bulunurken başvuru dilekçesi ekine ING Bank A.Ş. ile bankalarından alınan geçici teminat mektubunun ve banka referans mektubunun ihaleye teklif veren isteklilerden Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin sunduğu teminat mektubu ve banka referans mektubu ile aynı tarih ve birbirini takip eden sayılarda olduğu ve sunulan banka referans mektubunun ING Bank Ağrı Şubesi tarafından “aslı gibidir” ibaresi yapılan sureti olduğu iddialarının cevaplanmasına dair yazının ve adı geçen Bankanın cevap yazısının konulduğu, ING Bank Ağrı Şubesi’nden verilen cevap yazısı incelendiğinde, söz konusu iki şirketin geçici teminat mektubu ve banka referans mektubu talep girişinin 28.06.2012 tarihinde yapıldığı ve bu tarihte başka bir firma tarafından geçici teminat mektubu ve banka referans mektubu talebi olmadığı, bu yüzden ilgili belgelerde yer alan tarihlerin aynı ve belge sayılarının ise birbirini takip eden sayılar olduğu, referans mektubunun aslının genel müdürlükten gelmesinin zaman alması nedeniyle ekran görüntüsünün çıktısı alınıp, şubeleri tarafından “aslı gibidir” kaşesinin basılarak müşteriye verildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesi uyarınca ihaleye katılan istekliler tarafından belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin sunulması gerekmektedir. Bu kuralın istisnasını ise belgelerin ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla asıl veya noter onaylı olmayan bir banka referans mektubunun 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerde kullanılabilmesi, yalnızca ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülmesi halinde mümkündür. Bu nedenle, banka referans mektubunun bilgisayar çıktısının banka tarafından “aslı gibidir” şeklinde kaşelenerek 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerde kullanılamayacağı, isteklilerce teklifleri kapsamında sunulsa dahi geçerli kabul edilemeyeceğinden, bu hususa ilişkin idare değerlendirmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 3) İdari Şartname’nin  “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “  7.6.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

             İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir. Buna göre "Yapım İşlerinde Benzer iş Grupları Tebliği"nde yer alan B-II ve B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Ancak anılan grupların veya herhangi bir işin bakım, onarım, tadilat, yıkım, ikmal, deprem güçlendirme, v.b. işleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.niniş deneyimini tevsik için Ağrı Valiliği (Milli Eğitim Müdürlüğü) tarafından yapılan, “Ağrı Ozanlar 520 Öğr. Kap. YİBO Okul Binası 4889 m2,Pans. 3767,5 m2, 2 Ad. 12 Dai. Loj. 3024 m2, Sp. Sl. 1539 m2, K.Dai. 497,5 m2, Depo 401,5 m2, Garaj 498 m2 ve Bekçi Kulübesi 26 m2 (Toplam:14642,2 m2)” işine ilişkin olarak 17.10.2008 tarihinde düzenlenen iş bitirme belgesi sunduğu, belge tutarının 766.957,58 TL, sözleşme tarihinin 05.10.1998 ve işin kabul tarihinin 15.01.2002 olduğu,

 Na-Di İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.niniş deneyimini tevsik için Ağrı Valiliği (Milli Eğitim Müdürlüğü) tarafından yapılan, “Ağrı Merkez Ozanlar YİBO (520 Öğr. Pan.,18 Ders Ok., 20 Dai. Loj.- Sp. Sl., Kazan Dai., Garaj ve Bekçi Kulübesi)” işine ilişkin olarak 26.10.2008 tarihinde düzenlenen iş bitirme belgesini sunduğu, belge tutarının 120.239,86 TL, sözleşme tarihinin 12.08.1996 ve işin kabul tarihinin 19.08.1998 olduğu anlaşılmıştır.

 İş deneyim belgelerini düzenleyen idarelerden talep edilen ve anılan idarelerce Kuruma gönderilen belgelerin incelenmesi sonucu, Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesinin “ikmal” işine ait olduğu, bu durumun anılan istekli tarafından da itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde kabul edildiği, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesindeki düzenleme uyarınca “ikmal” işleri benzer iş olarak kabul edilmediğinden, Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı yönündeki idare değerlendirmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 Esasta

   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 Kazım  ÖZKAN

 II. Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

 Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

 Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

 Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

 Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

 Kurul Üyesi

 Hamdi  GÜLEÇ

 Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

 Kurul Üyesi

 EK GEREKÇE

           Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirtilen ikinci iddiasına yönelik olarak Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” kararı verilmiştir.

 Başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 İnceleme konusu ihaleye altı isteklinin katıldığı, 10.10.2012 tarihli ilk ihale komisyonu kararıyla, Hasem İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Haskaya İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait iş deneyim belgesi ve anahtar teknik personele ait diplomanın sunuluş şeklinin mevzuata uygun olmaması nedeniyle, Tüver İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Nevpol Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş. Ortaklığının ise, özel ortağa ait iş hacmini tevsik için sunulan gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlamaması gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece hesaplanan 11.177.695,64 TL’lik sınır değerin altında teklif veren Bulut İnş. Ihr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve NA-Dİ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine rağmen, verilen sürenin sonunda adı geçen isteklilerce herhangi bir açıklama yapılmadığı, bu nedenle söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Epsilon İnş. Müh ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, firmalarının Resmi Gazetedeyayımlanan yasaklama kararı uyarınca 1 boyunca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı oldukları hususunun idareye bildirilmesi sonrasında da, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerin değerlendirilmesi aşaması sonrasında, ihalenin Servet Alpaslan Müh. İnş. Elek. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ihalede başka geçerli teklif olmaması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmediği görülmüştür.

 Şikayete konu ihaleye ilişkin kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve Servet Alpaslan Müh. İnş. Elek. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece teklif dosyalarının yeniden incelenmesi neticesinde 30.10.2012 tarihli ikinci ihale komisyon karan alınarak, Bulut İnş. İhr. ´ İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve NA-Dİ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanun’un 17’njci maddesinin (d) bendinde yer alan yasak fiil ve davranışta bulunduğu (her iki firmanın ortaklarının çeşitli tarihlerde karşılıklı olarak yer değiştirdiği, soyadlarının aynı olduğu, geçici teminat mektuplarının ve banka referans mektuplarının aynı tarihte, aynı şubeden ve ardışık sayılarla alındığı, her iki firmanın şirket merkez adresinin aynı olduğu, her iki firmanın ihale teklif dosyasının karşılaştırılması neticesinde aynı kişi tarafından hazırlandığı ve evrak sıralarının aynı olduğu gerekçesiyle),ayrıca Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ikmal işine ait olduğu gerekçesiyle Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve NA-Dİ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde de;

 “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

 b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

 d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

 e)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 17 maddesinin (d) bendinde; alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermenin yasak fiil ve davranış kapsamında olduğu, aynı Kanunun 10 uncu maddesinde ise, 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, haklarında Kanunun 58 nci maddesi gereğince ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi tesis edileceği ifade edilmiştir.

 Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, hangi hallerde isteklilerin ihale dışı bırakılacağına ilişkin hükümler yer almakta, (j) bendinde ise; “17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen” şeklinde yer alan ifadeye göre de 17 nci maddede belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

 Kanun koyucu ihalelerde aynı irade tarafından birden fazla teklif verilmesini yasaklamış, bu yasağa aykırı hareket edenlerin ise teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağını hüküm altına almıştır.

 İdarelerin 4734 sayılı Kanuna göre yapacakları ihalelerde, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ifade edildikten sonra, ihalelerde rekabet ve eşit muamele ilkelerinin tesis edilmesi bakımından bir gerçek veya tüzel kişinin aynı ihaleye yalnızca tek bir teklif verebileceği aynı Kanunda hüküm altına alınmıştır.

 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasında; “Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

 Kamu İhale Kurumu tarafından anılan Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (j) bendinde uyarınca aynı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlardan “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” fiili ise taahhüt kapsamına alınmıştır.

 Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve NA-Dİ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.tarafından sunulan teklifler, yukarıda yer verilen kanun hükmü çerçevesinde incelenmiş olup, anılan isteklilerin teklif dosyası kapsamında sundukları belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde, iki isteklinin teklifi ekindeki sundukları bilgi ve belgelerin karşılaştırılmasına yönelik Kurul kararında da belirtilen tespitler özetlendiğinde;

  •İhale tarihi itibariyle yayımlanmış en son Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerine göre her iki isteklinin de şirket adresinin aynı olduğu,

•Her iki isteklinin dokümanının aynı kişi tarafından aynı tarihte alındığı,

•Her iki isteklinin doküman bedelini aynı kişinin aynı tarihte (iki dakika arayla), aynı bankanın aynı şubesine talimatla yatırdığı,

•Her iki isteklinin sunduğu geçici teminat mektubu teyidi, banka referans mektubu ve referans mektubu teyitlerinin aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarihte ve birbirini takip eden sayılarla alındığı,

•Her iki isteklinin sunduğu “Özel Amaçlı Rapor" başlıklı raporun aynı SMMM tarafından aynı tarihte ve birbirini takip eden sayılarla düzenlendiği, bilanço ve gelir tablosu bilgilerine ilişkin diğer belgelerinde aynı SMMM tarafından onaylandığı,

•Her iki isteklinin sunduğu anahtar teknik personel ilişkin sigortalı hizmet listelerinde işyeri adresinin Cumhuriyet Cad. No: 1/1 Bulut iş Merkezi Ağrı bilgilerinin yer aldığı, NA-Dİ Inş. Taah. Tic. San Ltd. Şti.nin sunduğu sigortalı hizmet listesinde ayrıca “Bulut İş merkezi 2/3” bilgisinin yer aldığı,

•Her iki isteklinin sigortalı hizmet listeleri ve SGK sigorta primi tahakkuklarının her ay için aynı tarihlerde yapıldığı (birbirine yakın dakikalarla), sigorta primi ödemelerinin her ay için aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarihlerde yapıldığı (birbirine yakın dakikalarla),

•Her iki isteklinin sunduğu Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasından alınan “Sicil Kayıt Sureti” ve “Faaliyet Belgesi”nin aynı tarih ve sayılı olduğu,

•Bulut İnş İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı Kenan Bulut ve Dinçer Bulut ile NA-Dİ İnş. Taah. Tic. San Ltd. Şti.’nin ortağı Sevgül Bulut ve İsmet Bulut’un ikamet adreslerinin aynı olduğu,

•Sevgül Bulut'un Naci Bulut’un annesi, İsmet Bulutun ise Naci Bulut’un babası olduğu,

  Yönünde elde edilen bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ve NA-Dİ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendi hükmüne aykırı olarak “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” şeklinde değerlendirilmesi gerektiği ve anılan isteklilerin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında idarece gerçekleştirilen işlemleri yerinde bulan Kurul çoğunluk kararına katılmakla birlikte,

 Anılan istekliler tarafından Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubunun 3 üncü maddesinde yer alan; “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ederiz.” şeklindeki ifade ile 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendileri veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediklerini beyan ettiği, dolayısıyla isteklilerin bu fiilinin Kanunun 58 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve incelemeye konu ihalede bu taahhütlerine aykırı olarak dolaylı teklif veren anılan isteklilerin geçici teminat mektuplarının da irat kaydedilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki ikinci iddiası kapsamında; isteklilerden Bulut İnş. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti. ile NA-Dİ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendi hükmü kapsamında değerlendirilmesi ile anılan isteklilerin tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında idarece gerçekleştirilen idari işlemleri yerinde bulan Kurul çoğunluk kararına katılmakla birlikte, yukarıda aktarılan değerlendirmeler uyarınca, istekilerin bu eyleminin Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinin (d) hükmündeki yasak fiil veya davranış kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla, ilgili iki istekli hakkında aynı Kanunun 58. maddesinde öngörülen müeyyidelerin uygulanması gerektiği, ayrıca, istekliler tarafından Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubunun3 üncü maddesinde yer alan; “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ederiz.” şeklindeki ifade ile, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendileri veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediklerini beyan ettiği, dolayısıyla incelemeye konu ihalede bu taahhütlerine aykırı olarak dolaylı teklif veren anılan isteklilerin yasaklanarak, ayrıca, geçici teminat mektuplarının da irat kaydedilmesi gerektiği şeklinde yapılan değerlendirmeye ilişkin gerekçenin de, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin alınan Kurul kararı gerekçeleri içinde yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu iddiaya ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan görüşe katılıyoruz.

  Kazım ÖZKAN

 II. Başkan

  Ali Kemal AKKOÇ

 Kurul Üyesi

  Erkan DEMİRTAŞ

 Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13