Aynı IP Adresi Üzerinden İhaleye Teklif Verilmesi

Hükme Esas Alınabilecek Rapor Elde Edinceye Kadar Bilirkişi İncelemesine Devam Edebileceği

Aynı IP Adresi Üzerinden İhaleye Teklif Verilmesi

- Aynı IP adresi üzerinden ihaleye teklif verilmesi

- Teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurul Kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında

Danıştay 13. Dairesi’nin 26.0*.20** tarihli kararı:

 “Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu ihaleye teklif veren tüm istekliler hakkında eşit muamele ilkesi gereği yapılan inceleme sonucunda, ihaleye teklif veren dava dışı bir istekli ile davacı şirketin aynı IP adresi üzerinden elektronik teklif verme işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği görülmektedir.

 Bu itibarla, aynı ihaleye teklif verecek olan iki farklı isteklinin, farklı tarihlerde bile

olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak elektronik teklif vermiş olmasının, rekabeti etkileme ihtimali olan davranışlardan olduğu dikkate alındığında, belirtilen husus göz önünde bulundurulmak suretiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçeler ile “1.

Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 1*. İdare Mahkemesi'nin 02/02/202* tarih ve E:20**/22**, K:20**/1** sayılı kararının BOZULMASINA, 3. DAVANIN REDDİNE”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13