Bayilik Veren İle Bayiinin Aynı İhaleye Teklif Vermesi

Önceki Yüklenicinin Hatalı İmalatları Nedeniyle Sorumluluk

Bayilik Veren İle Bayiinin Aynı İhaleye Teklif Vermesi

Bayilik Veren İle Bayiinin Aynı İhaleye Teklif Vermesi

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2010/1962

K. 2015/3819

T. 11.11.2015

• İHALEYE TEKLİF VERME ( Teklif Dışı Bırakılan İsteklinin Şikayet Başvurusunun Kamu İhale Kurumu Tarafından Reddi - Bayilik Veren ile Bayi Arasında Tacir Yardımcısı İlişkisi Bulunmadığı Sürece Aynı İhaleye Farklı Tüzel Kişilikler Olarak Teklif Vermelerinin İhale Mevzuatına Ayırılık Oluşturmayacağı )

• BAYİLİK VEREN İLE BAYİNİN AYNI İHALEYE TEKLİF VERMESİ ( Bayilik veren ile Bayi Arasında Tacir Yardımcısı İlişkisi Bulunmadıkça İhale Mevzuatına Aykırılık Oluşturmayacağı - KİK Kararına Şikayeten İtiraz )

4734/m. 56/2

ÖZET : Bayilik veren ile bayi arasında tacir yardımcısı ilişkisi olmadığı sürece, aynı ihaleye farklı tüzel kişilikler olarak teklif vermelerinde 4054 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere ihale mevzuatına bir aykırılık oluşturmaz.

İstemin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 27.10.2009 tarih ve E:2008/1202, K:2009/1605 sayılı kararının; ihale dışı bırakılmalarının hukuka aykırı olduğu, ihaleyi kazanan şirketin en avantajlı ikinci teklif sahibi şirketin bayisi olduğu, dolayısıyla ihalede rekabet ortamının oluşmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'nce yapılan "2008 Mali Yılı Yeni Hastane Binası Yönlendirme Sistemleri ve Muhtelif Perde Alımı" ihalesinde değerlendirme dışı bırakılan davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ( c ) bendi gereğince “uygun bulunmadığına” ilişkin Kamu İhale Kurulunun 17.06.2008 tarih ve 2008/UM.Z-2514 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; ihalenin teknik şartnamesinin “Teknik Özellikler” başlıklı 1.1.1 maddesinde; “ ( ... ) Tamamı monte edildiğinde yüzeyi özel kalıpla soldan sağa bombeli hale getirilmiş E - 6 alaşımlı ( Daha temiz ve daha kaliteli bir yüzey ) en az 1.5 mm et kalınlığında alüminyum profilden olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmesine karşın; davacı firma tarafından teklifi ile birlikte idareye sunulan teknik şartnameye uygunluk yazısının 1.1.1 maddesinde, " ( ... ) Tamamı monte edildiğinde yüzeyi özel kalıpla soldan sağa bombeli hale getirilmiş E-6 alaşımlı ( Daha temiz ve daha kaliteli bir yüzey ) en az 0.80 mm et kalınlığında alüminyum profilden olacaktır." hususuna yer verilmesi nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, diğer taraftan; . Ltd. Şti.' nin, San. ve Tic. Ltd. Şti.' nin bayisi olduğuna dair bir belgeye rastlanılmadığı, ayrıca bayilik veren ile bayi arasında tacir yardımcısı ilişkisi olmadığı sürece, aynı ihaleye farklı tüzel kişilikler olarak teklif vermelerinde 4054 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere ihale mevzuatına bir aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 27.10.2009 tarih ve E:2008/1202, K:2009/1605 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının ( i ) bendi uyarınca kesin olarak ( karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ), 11.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13