Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstem Yazısında İstekliye Kolaylık Sağlamak Adına Değişiklik Yapıldığı İddiası

Teklif Zarfında Belgenin Fotokopisinin Sunulması

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstem Yazısında İstekliye Kolaylık Sağlamak Adına Değişiklik Yapıldığı İddiası

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstem Yazısında İstekliye Kolaylık Sağlamak Adına Değişiklik Yapıldığı İddiası

İdarece yapılan ikinci aşırı düşük sorgulamasında isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması yapmasını sağlayacak şekilde değişiklik yapıldığı şeklindeki iddianın Kurul tarafından değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 20.09.2021 tarihli kararı:

“(Mahkeme kararındaki sıralamaya göre)…Temyize konu Mahkeme kararının, 2 ve 3. iddialar bakımından davanın reddine ilişkin kısmına gelince;

2. İddiaya ilişkin kısmın incelenmesi;…Davacı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda özetle, “Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ile stok tespit tutanağının geçici vergi beyanname dönemlerinin hatalı şekilde belirlendiği veya hiç belirlenmediği, tespit tutanaklarının Ek-O.5, Ek-O.6., Ek-O.7 ve Ek-O.8 standart formlarına aykırı şekilde düzenlendiği, maliyet/satış tutarı ve stok tespit tutanaklarında, söz konusu tutanakların hangi mala ilişkin olarak düzenlendiği bilgisi, tutanak tarih ve sayısının bulunmadığı, tutanaklarda idarenin ve ihalenin adı, İKN, ihale tarihi, mükellefin ve meslek mensubunun adı, soyadı/unvanı ile diğer bilgileri (meslek mensubunun bağlı olduğu oda, oda sicil ve kaşe numarası bilgileri gibi) geçici vergi beyanname dönemi, defterlerin tasdik makamı, tasdik tarihi ve sayısı bilgileri yazılmadığı veya hatalı olarak yazıldığı, aynı fiyat teklifi kapsamında birden fazla mal için fiyat teklifi alındığı hâlde bu tekliflerin dayanağını teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında her bir mal için satış veya maliyet tutarının hesaplanması amacıyla ayrı bir tablo düzenlenmediği, ..." iddialarına yer verildiği, söz konusu iddiaların ciddi ve somut bir duruma ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacı tarafından söz konusu tutanakların idare veya Kurum tarafından istenilmesini gerekli kılan somut bir iddianın ileri sürüldüğü anlaşıldığından, tutanakların meslek mensubundan istenilmeden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararının 2. iddiaya ilişkin kısmında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…

3. iddiaya ilişkin kısmın incelenmesi; …Davacı tarafından söz konusu 3. iddiası kapsamında, nakliye girdilerine ait taşıma formüllerinde yer alan mesafelerin birinci aşırı düşük teklif sorgulamasında farklı iken ikinci aşırı düşük teklif sorgulamasında değiştirildiği, KRS-İBY/001 poz numaralı iş kalemindeki taşıma mesafesi 50 km iken 25 km'ye, KRS- İBY/002 poz numaralı iş kalemindeki taşıma mesafesi 50 km iken 25 km'ye ve KRS-TNR/038 poz numaralı iş kalemindeki taşıma mesafesi 37,54 km iken 20 km'ye düşürüldüğü ve KRSTNR/038 poz numaralı iş kalemindeki nakliye girdisinin birim ve miktarının değiştirilerek biriminin "ton"dan "m3"e, miktarının 1,98'den 1,63501560'a düşürüldüğü iddia edilmiş, temyize konu Mahkeme kararında bu iddialara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Bu durumda, davacı tarafından ileri sürülen iddialar Kurul tarafından, ikinci aşırı düşük teklif sorgulamasında açıklanması istenilen iş kalemleri kapsamında isteklilere verilen analiz girdileri ve taşıma mesafeleri esas alınmak suretiyle yapılan inceleme sonucunda reddedilmiş ise de, davacının, ihaleyi gerçekleştiren idarece ikinci aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken birinci aşırı düşük teklif sorgulamasında açıklanması istenilen iş kalemleri kapsamında isteklilere verilen bazı analizlerde yer alan taşıma mesafelerinde ve diğer bazı hususlarda isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması yapmasını sağlayacak şekilde değişiklik yapıldığı şeklindeki iddiasının Kurulca değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, 3. iddia bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; … 3.Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne; 4.Mahkeme kararının 2. ve 3. iddialara ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Bozulmasına, bu kısımlar bakımından Dava Konusu İşlemin İptaline,…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13