Anayasa Şikayeti ve Buna İlişkin Sorular

Anayasa Şikayeti ve Buna İlişkin Sorular

Anayasa Şikayeti ve Buna İlişkin Sorular

.(Almanya’da Temel Hak Şikayeti Hakkında Rapor)

Prof. Dr. Dres.h.c. Winfried HASSEMER(*)

Özel Olarak Anayasa Şikâyeti:

1. İşlevi

Anayasa şikâyetinde her birey kendisini zarara uğratan her türlü  temel hak ihlalini, kamu gücünün hangi kesiminden gelirse gelsin, bireysel başvuru yoluyla AYM önüne getirebilir. Anayasa şikâyetinin işlevi yalnızca bireysel temel hakların birey düzeyinde korunmasıyla sınırlı olmayıp, objektif anayasa hukukunun korunmasına, yorumlanmasına ve gelişmesine de hizmet etme işlevine sahiptir1. Anayasa şikâyeti, ilgili olduğu somut olayın ötesinde kamu gücü uygulamasına da yansır. Anayasa şikâyeti FAYM’nde niceliksel olarak en sık uygulanan bir yöntemdir. 1951 ile 2003 yılının sonuna kadar AYM’nin önüne gelmiş bulunan takriben 146.500 işin 141.000’ ini anayasa şikâyeti oluşturmaktadır (2003 yılında takriben 5000 anayasa şikâyeti ). Anayasa şikâyeti ile ilgili başvuruların yalnızca % 2,5 kadarı başarılı olabilmiştir. Başarı oranının düşük olması, bir bakıma devlet organlarının ilke olarak anayasaya uygun davrandıklarının bir işaretidir. Ancak bu yönteme başvuranların sayılarının yüksek olması, aynı zamanda anayasa şikâyetinin işlevini yanlış değerlendirildiğini göstermektedir. Bu yöntem mevcut kanun yollarının devamı niteliği taşımadığı gibi, anayasa altı hukuk düzeninin her türlü uygulama hatasının düzeltilebileceği bir olağanüstü temyiz yolu da değildir. Anayasa şikâyeti, yalnızca spesifik anayasa hukukunun ihlalinin denetlenebileceği istisnai bir hukuk yoludur (Bkz. Aşağıda V).

 II. Hangi Hak ve Özgürlükler Korunur?

Anayasa şikâyeti kamu gücünün bir işlem ya da eylemiyle kendisine ait bir temel hakkın (Alman Anayasası (GG) m.1 – 19) ya da temel hakka özdeş bir hakkın (GG m.20 fıkra 4, 33, 38, 101, 103 ve 104) doğrudan ihlal edildiği iddiasıyla yapılabilir. Burada söz konusu olan hak ve özgürlükler şunlardır:

a) İnsan onurunun korunması

b) Özel yaşamın, kişilik hakkının ve genel eylem özgürlüğünün korunması

c) Vücut tamlığının korunması

d) Yasa önünde eşitlik hakkı

e) İnanç, din ve mezhep özgürlüğü

f) Düşünce ve basın özgürlüğü, sanat ve bilim özgürlüğü

g) Evlilik ve ailenin korunması

h) Toplantı özgürlüğü

i) Dernek özgürlüğü

j) Mektup, posta ve iletişimin gizliliği

k) Yerleşme özgürlüğü

l) Meslek özgürlüğü

m) Konut dokunulmazlığı

n) Özel mülkiyet ve miras haklarının korunması

o) Vatandaşlıktan çıkarılma ve sınır dışı edilmeye karşı korunma

p) İltica hakkı

q) Kamu gücünün işlemlerine karşı hukuki korunma hakkı

r) Kamu hizmetine eşit giriş hakkı

s) Kanuni yargıç hakkı

t) Yargı önünde hukuki dinlenme hakkı

u) Suç ve cezada kanunilik

v) Ayni fiilden birden çok cezalandırma yasağı

 Buna karşılık anayasa şikâyeti, objektif anayasa hukukunun (örneğin yasama sürecindeki yetki ya da usul kuralları) ihlaline dayandırılamaz. Ancak bir temel hakka yalnızca anayasaya uygun bir yasa ile ya da böyle bir yasaya dayanılarak müdahale edilebileceğinden, Anayasa Mahkemesi, yasanın objektif anayasa hukuku kurallarıyla uyum içinde olup olmadığını da denetler.

Kişinin kendi hakkının ihlali koşulu ile kitle davalarının (Popularklage) önüne geçilmek istenmiştir. Gerçek kişiler yanında özel hukuk tüzelkişileri, örneğin anonim şirketler de dayandıkları  temel hakkın niteliği gereği kendilerine uygulanabilmesi ölçüde anayasa şikâyetine yetkilidir. Kamu hukuku tüzel kişileri ise yalnızca temel hakkın koruduğu yaşam alanının ilgili hak sahibine doğrudan özgülenmesi halinde, şikâyete yetkili olabilir (örneğin bilim özgürlüğü nedeniyle üniversiteler).

Anayasa şikâyetleri doğrudan doğruya yasalara ya da bir devlet makamının ya da bir mahkemenin işlemlerine karşı yöneltilebilir

 III. Prosedür

1. Başvurunun Geçerlilik Koşulları

(Zulassungsvoraussetzungen)

a) Yasalara karşı anayasa şikâyeti uygulamada seyrek olup, yalnızca şikâyette bulunanın yürütmenin özel bir işlemine gerek kalmaksızın, yasanın yürürlüğe girmesiyle doğrudan doğruya ve güncel bir müdahaleye muhatap olduğu durumlarda söz konusu olabilir. Böyle bir durum, gizli istihbarat örgütüne belli olaylarda şüpheden bağımsız olarak yurt dışı ile yapılacak telefon görüşmelerini dinleme yetkisini veren bir yasa açısından kabul görmüştür4. Çünkü burada birey, yapılan somut dinlemeden haberdar değildir. Bir yasaya karşı anayasa şikâyeti, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde yapılmalıdır.

b) İdari işlem ya da mahkeme kararlarına karşı anayasa şikâyeti sayıca çok daha fazla olup, bunun için dava yollarının tüketilmiş olması gerekir. Böylece bir yandan ihlal edilen hakkın görevli mahkemelerde hak arama yoluyla düzeltilmesine imkan verilmekte, diğer yandan da görevli mahkemelerin olaya bakışı ve hukuk anlayışı AYM’ne yansıtılarak AYM’nin sağlam bir zemin üzerinde karar vermesi imkanı sağlanmış olmaktadır. Anayasa şikâyetinin yasanın öngördüğü olağan hukuk yolları yerine ya da ona paralel bir biçimde düzenlenmesi, bu kurumun ikincil (subsider) işlevine aykırı düşerdi. Anayasa şikâyetinin konusu hukuki işin genel bir önem taşıması veya dava yollarının tüketilmesinin beklenmesi halinde, şikâyette  bulunan için ağır ve telafisi imkansız zararların ortaya çıkacak olması, ikincillik ilkesinin (Subsidiaritaet) istisnaları olanak düzenlenmiştir.

 c) Anayasa şikâyetinin, görevli mahkemelerin son aşama kararının öğrenilmesinden başlayarak bir ay içinde açılması ve gerekçelendirilmesi zorunludur. Kusursuz süreaşımında yeniden başvuru hakkının tanınması mümkündür.

 2) Anayasa Şikâyetinin Kabul Koşulları

Başvurularının sayısındaki yükseklik nedeniyle her şikâyetin dairede görülmesi halinde FAYM, taşınması güç bir yük altına girmiş olacaktı. Bu nedenle “Federal Anayasa Mahkemesi Hakkında Kanun”, anayasa şikâyetinin dairede karara bağlanmasından önce Mahkemenin üç üyesinden oluşan bir komitede kabul edilmesi zorunluluğunu öngörmektedir. Bu engeli aşabilen başvurular % 1’in altındadır.

Anayasa şikâyeti, anayasa hukuku bakımından ilkesel bir önem taşıması (objektif işlev) ya da temel hakların varlığını kabul ettirmesi bakımından zorunlu olması (sübjektif işlev) hallerinde kabul edilmek zorundadır. Yani şikâyetin kabulü, Mahkemenin takdirinde olmayıp,

verilmesi gereken hukuki bir karardır.

Bir anayasa şikâyetinin anayasa hukuku bakımından ilkesel bir önem taşıması için, anayasa ile doğrudan (yorumsuz) çözülmesi mümkün olmayan, anayasa yargısınca henüz aydınlatılmamış bulunan ya da değişen koşullar nedeniyle yeniden aydınlatılması gereken bir sorunu gündeme getirmesi gerekir. Karar verilmesi için önemli olan sorunun aydınlatılmasında tekil olayı aşan bir menfaatin bulunması aranır.

Komitenin elinde anayasa şikâyeti başvurusunu doğrudan sonuçlandıracak şekilde iki olasılık mevcuttur. Her iki durum da dairenin içtihadının yerine getirilmesi ile sınırlıdır.

 Yukarda açıklanan iki koşuldan hiçbiri mevcut değilse, komite anayasa şikâyetinin kabulünü reddedebilir. Bu durum özellikle anayasa şikâyeti başvurusunun geçerlilik koşullarını taşımadığı ya da dayanaksız olduğu ve karara esas teşkil eden hukuksal sorunun daha önce daire kararı ile cevaplanmış bulunduğu durumlarda söz konusudur. Kabulün geri çevrilmesi, temel hak ihlalinin şikâyetçiye fazla bir yük getirmemesi ve müdahalenin genel bir önem taşımaması halinde de söz konusu olur.

Şayet başvuru, geçerlilik koşullarını taşıyorsa ve hukuksal dayanağa sahipse, komite anayasa şikâyetini kabul ederek kendiliğinden karara bağlar. Ancak bunun için olaya ilişkin anayasal denetimin temel ölçülerinin daha önce daire içtihadı ile belirlenmiş olması ve olayın bu açıdan ilkesel bir önem taşımaması gerekir.

Komitenin redde ilişkin kararı için gerekçe gerekmez;ancak genellikle bu kararlar da gerekçeye dayandırılmaktadır.

 IV. Anayasa Şikâyetinde Tedbir Kararı

Anayasa şikâyeti yönteminde tedbir kararı verilebilmesi ayrı bir özellik taşımamaktadır. Şikâyetin kabulü henüz karara bağlanmadığı sürece, komite de ilke olarak tedbir kararı almaya yetkilidir.

 V. Anayasal Denetimin ve Kararın Kapsamı

Mahkeme kararlarına karşı yapılan anayasa şikâyetinde, görevli mahkemelerin kanun yolları aşamalarından geçmiş ve kesinleşmiş kararları denetlenir. Mahkeme kararı, kamu gücüne ilişkin bir tedbir olarak şikâyet konusu olduğu için, iki özel hukuk kişisinin karşı karşıya olduğu özel hukuk yargılamasında da anayasa şikâyeti geçerlidir. Anayasa şikâyeti ek bir kanun yolu olmayıp, olağandışı bir kanun yoludur. Buradaki denetim alanı, spesifik anayasa hukukunun

ihlali ile sınırlandırılmıştır. Buna göre, görevli mahkemedeki usulün biçimlendirilmesi, nesnel durumun tespiti ve değerlendirilmesi, anayasa altı hukukun yorumu ve tekil olaya uygulaması bu konuda görevli ve yetkili olan mahkemenin işi olup, AYM denetimi dışındadır.

Spesifik anayasa hukuku, salt bir kararın anayasa altı normlar açısından hatalı olması ile ihlal edilmiş olmaz; hatanın temel haklara uyulmamış (riayet edilmemiş) olmasından kaynaklanması gerekir14. Tekil olayda bu sınırlamanın yapılması bazı güçlükler taşıyabilir.

Temel haklara riayetsizlik anayasaya aykırı bir yasaya dayalı olabileceği gibi anayasaya uygun bir normun anayasaya aykırı bir yorumundan ya da uygulamasından da kaynaklanabilir. İkinci durumda daire ya da komite, şikayet konusu karar ya da kararları kaldırarak, davayı yeniden görülmek üzere geri çevirir16. Birinci durumda ise daire, yasanın geçersizliğini ya da anayasa ile bağdaşmazlığını karara bağlar. Anayasaya riayetsizlik, özellikle temel hakların anayasa altı hukuka yansıma etkisine (Ausstrahlungswirkung) riayet edilmediği durumlarda söz konusu olur. Bu da yargıcın temel hakların etkisini görememesinden (Defizit) ya da yanlış değerlendirmesinden (Fehlentscheidung) kaynaklanabilir. Özellikle özel hukuk yargılamasında çoğu kez uyuşmazlık taraflarının temel haklarla korunan ve birbiriyle çatışan menfaatlerinin göz önünde tutulması sorunu ile karşı karşıya kalınır.

Eşitlik ilkesi açısından bir anayasa ihlali, hukuki yorum ya da uygulamanın objektif olarak savunulmasının mümkün olmaması ve dolayısıyla keyfi bir hukuk anlayışına dayalı olması, bu nedenle de varılan kararın anlaşılamaz olması ve nesnel olmayan mülahazalardan kaynaklanması halinde söz konusu olabilir.

Anayasa şikâyetinin yalnızca mahkeme kararının içeriği yönünden kabule şayan olması şart değildir. Karara takaddüm eden yargılama usulüne karşı da yöneltilmiş olabilir. Burada “yargısal temel haklar” önemli rol oynar. Örneğin Alman Anayasası yasal yargıç hakkını güvence altına almış ve bu yargıç karar vermeden önce tarafları dinlemek zorundadır.

Die Verfassungsbeschwerde im Besonderen

Prof. Dr. Dres. h.c. Winfried HASSEMER

1. Funktion

Mit der sogenannten Verfassungsbeschwerde kann der Bürger im Wege einer Individualbeschwerde jedwede Form einer zu seinem Nachteil erfolgten Grundrechtsverletzung, gleichgültig durch welchen Träger öffentlicher Gewalt, vor dem Bundesver-fassungsgericht rügen. Die Funktion der Verfassungsbeschwerde erschöpft sich je-doch nicht im individuellen Grundrechtsschutz, sie hat auch die Funktion, das objektive Verfassungsrecht zu wahren und seiner Auslegung und Fortbildung zu dienen1; sie wirkt über das konkrete Verfahren hinaus auf die Praxis hoheitlichen Handelns. Die Verfassungsbeschwerde bildet die quantitativ bei weitem häufigste Verfahrensart beim Bundesverfassungsgericht. Zwischen 1951 und Ende 2003 waren unter insgesamt rd. 146.500 Verfahren 141.000 Verfassungsbeschwerden (2003 insgesamt rd. 5000 Verfassungsbeschwerdeverfahren). Nur rund 2,5% der Ver-fassungsbeschwerden sind erfolgreich. Aus der geringen Er-folgsquote kann einerseits geschlossen werden, dass sich die staatlichen Organe in der Regel verfassungskonform verhalten. Die hohe Zahl der Verfahren folgt andererseits aus dem Umstand, dass die Beschwerdeführer die Funktion der

Verfassungs-beschwerde verkennen. Sie ist kein weiterer Rechtsbehelf, keine Superrevision,

mit der jeder Rechtsanwendungsfehler im Bereich des einfachen Rechts gerügt werden könnte. Sie stellt vielmehr einen außerordentlichen Rechtsbehelf dar, in dem nur die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts geprüft werden kann (siehe unten V.).

 II. Welche Rechte und Freiheiten werden geschützt?

Die Verfassungsbeschwerde kann nur mit der Behauptung, durch eine hoheitliche Handlung selbst und unmittelbar in einem Grundrecht (Art. l GG bis Art. 19 GG} oder grundrechtsgleichen Recht (Art. 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 GG) verletzt worden zu sein, erhoben werden. Hierbei handelt es sich insbesondere uma) den Schutz der Menschenwürde

b) den Schutz der Privatsphäre, des Persönlichkeitsrechts und der allgemeinen Handlungsfreiheit

c) den Schutz der körperlichen Unversehrtheit

d) das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz

e) die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit

f) die Meinungs- und Pressefreiheit sowie Freiheit der Kunst und Wissenschaft

g) den Schutz von Ehe und Familie

h) die Versammlungsfreiheit

i) die Vereinigungsfreiheit

j) das Brief-, Post- und Fernmeldgeheimnis

k) die Niederlassungsfreiheit

l) die Berufsfreiheit

m) das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung

n) Schutz des Privateigentums und des Erbrechts

o) Schutz vor Ausbürgerung und Auslieferung

p) Recht auf politisches Asyl

q) Recht auf Rechtschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt

r) Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Amtern

s) Recht auf den gesetzlichen Richter

t) Recht auf rechtliches Gehör im gerichtlichen Verfahren

u) Gesetzlichkeit bei Bestrafungen

v) Verbot mehrfacher Bestrafungen.

Die Verfassungsbeschwerde kann dagegen nicht unmittelbar auf die Verletzung von objektivem Verfassungsrecht (z.B. Zuständigkeits- oder Verfahrensvorschriften im Gesetzgebungs-verfahren) gestützt werden. Da jedoch in ein Grundrecht nur durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden darf, das in jeder Hinsicht verfassungsgemäß ist, überprüft das Bundesverfassungsgericht auch, ob das Gesetz mit den Vorschriften des objektiven Verfassungsrechts im Einklang steht. Durch das Erfordernis der Selbstbetroffenheit wird eine Po-pularklage verhindert. Neben natürlichen Personen sind auch juristische Personen des Privatrechts, etwa Aktiengesellschaf-ten, beschwerdebefugt, sofern die geltend gemachten Grundrech-te ihrem Wesen nach auf sie anwendbar sind2. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind nur dann beschwerdebefugt, wenn dem betreffenden Rechtsträger unmittelbar der durch die Grundrechte geschützte Lebensbereich zugeordnet ist (Bsp. Universität wegen Freiheit der Wissenschaft).

Verfassungsbeschwerden können unmittelbar gegen Gesetze gerichtet werden oder gegen Akte einer staatlichen Behörde oder eines Gerichts.

 III. Verfahren

1. Zulassungsvoraussetzungen

a) Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze sind in der Praxis selten und nur dann zulässig, wenn der Beschwerdeführer bereits durch das Inkrafttreten selbst, unmittelbar und gegenwärtig betroffen ist, ohne dass es eines besonderen Vollziehungsaktes bedarf. Dies wurde etwa bejaht bei der Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz, dass es den Geheimdiensten gestattete, in bestimmten Fällen verdachtsunabhängig Telefongespräche mit dem Ausland abzuhören, weil der Einzelne von der konkreten Überwachung keine Kenntnis erlangt4. Die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz kann nur binen Jahresfrist seit Inkrafttreten des Gesetzes erhoben werden.

b) Verfassungsbeschwerden gegen behördliche Akte oder Gerichtsentscheidungen, dies sind die weit überwiegende Zahl, sind erst dann zulässig, wenn der Beschwerdeführer den fachge-richtlichen Rechtsweg erschöpft hat6. Damit soll einerseits den Fachgerichten die Möglichkeit zur Korrektur im Rechtsbe-helfsverfahren gegeben werden, andererseits sollen dem Bundes-verfassungsgericht die Fallanschauung und die Rechtsauffassung der Fachgerichte vermittelt werden, damit es seine Entscheidung auf einer gesicherten Grundlage treffen kann. Der subsidiären Funktion der Verfassungsbeschwerde würde es zuwiderlaufen, wenn sie anstelle oder gleichsam wahlweise neben den fachgesetzlich vorgesehenen Rechtsbehelfen erhoben werden könnte.Der Grundsatz der Subsidiarität erfährt eine Ausnahme, wenn die Rechtssache von allgemeiner Bedeutung ist oder dem Be-schwerdeführer andernfalls ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde.

c) Die Verfassungsbeschwerde muss binnen eines Monats nach Kenntnis von der letztinstanzlichen fachgerichtlichen Ent-scheidung beim Bundesverfassungsgericht erhoben und begründet werden. Wiedereinsetzung ist bei schuldloser Säumnis möglich8 . Das Bundesverfassungsgerlcht fordert die fachgerichtlichen Akten grundsätzlich nicht an, so dass der Beschwerdeführer die maßgeblichen Schriftstücke - innerhalb der Frist - selber vorlegen muss.

 2. Voraussetzungen der Annahme

Angesichts der hohen Eingangszahlen wäre das Bundesverfassungsgericht überlastet, wenn es über jede Verfassungsbeschwerde im Senat entscheiden müsste. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz sieht daher vor, dass eine Verfassungsbeschwerde, bevor der Senat über sie erıtscheidet, von der aus drei Richtern bestehenden Kamer angenommen werden muss. Weniger als 1 % der Verfassungsbeschwerden nehmen diese Hürde erfolgreich.

Eine Verfassungsbeschwerde ist anzunehmen, wenn ihr entweder grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt (objektive Funktion) oder aber wenn es zur Durchsetzung der Grundrechte angezeigt ist (subjektive Funktion). Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist also eine Rechtsentscheidung und steht nicht im Ermessen des Gerichts.

Grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung hat eine Verfassungsbeschwerde nur, wenn sie eine verfassungsrechtliche Frage aufwirft, die sieh nicht ohne weiteres aus dem Grundgesetz beantworten lässt, die noch nicht durch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung geklärt oder die durch veränderte Verhältnisse erneut klarungsbedürftig geworden ist. An der Klärung der Frage, die entscheidungserheblich sein muss, muss ein über den Einzelfall hinausgehendes Interesse bestehen. Die Kammer hat zwei Möglichkeiten, einstimmig selbst ab-schließend über die Verfassungsbeschwerde zu entscheiden, wobei sie in beiden Konstellationen darauf beschränkt ist, die Senatsrechtsprechung nachzuvollziehen. Die Kammer kann - zum einen - die Annahme der Verfassungsbeschwerde ablehnen, wenn keine der beiden vorgenannten Voraussetzungen vorliegt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Verfassungsbeschwerde unzulässig oder unbegründet ist und die der Entscheidung zugrundeliegende Rechtsfrage bereits durch eine Senatsentscheidung beantwortet ist. Die Ablehnung der Annahme kommt auch dann in Betracht, wenn die unterstellte Grundrechtsver-letzung den Beschwerdeführer nur gering belastet und der Sache keine allgemeine Bedeutung zukommt. Zum anderen kann die Kammer der Verfassungsbeschwerde selbst stattgeben, wenn sie zulässig und offensichtlich begründet ist. Dazu ist es wiederum erforderlich, dass die Maßstäbe der verfassungsrechtlichen Prüfung bereits durch eine Senatsentscheidung bestimmt sind und der Sache schon deswegen keine grundsätzliche Bedeutung mehr zukommt.

Die Nichtannahmeentscheidung der Kammer bedarf keiner Begründung; häufig werden aber auch diese Entscheidungen be-gründet.

 

IV. einstw.AnordnungimVerfassungsbeschwerdeverfahren

Im Verfassungsbeschwerdeverfahren gelten hinsichtlich des Verfahrens zum Erlass einer einstweiligen Anordnung keine Be-sonderheiten. Soweit über die Annahme der Verfassungsbeschwer-de noch nicht entschieden ist, ist die Kammer grundsätzlich auch für

den Erlass der einstweiligen Anordnung zuständig.

 V. Umfang der verfassungsgerichtlichen Prüfung und Ent-scheidung

im Rahmen der Urteilsverfassungsbeschwerde prüft das Bun-desverfassungsgericht letztinstanzliche, rechtskräftige Urteile der Fachgerichte nach. Da das Urteil als hoheitliche Maßnahme angegriffen wird, ist die Verfassungsbeschwerde etwa auch gegen Urteile der Zivilgerichtsbarkeit, bei denen sich zwei private Rechtssubjekte gegenüberstehen, statthaft. Die Verfassungsbeschwerde stellt keinen zusätzlichen, sondern einen außerordentlichen Rechtsbehelf dar. Der Kontrollbereich beschränkt sich dabei auf die Verletzung spezifischen Verfas-sungsrechts. Danach sind die Gestaltung des fachgerichtlichen Verfahrens, die Feststellung und Würdigung des Sachverhalts, die Auslegung des einfachen Rechts und seine Anwendung auf deneinzelnen Fall allein Sache der dafür zuständigen Fachgerichte und der Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht entzogen. Spezifisches Verfassungsrecht ist aber nicht schon dann verletzt, wenn eine Entscheidung, am einfachen Recht gemessen, objektiv fehlerhaft ist; der Fehler muss gerade in der Nichtbeachtung von Grundrechten liegen14. Die Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein15.

 Die Nichtbeachtung von Grundrechten kann einerseits auf ei-nem verfassungswidrigen Gesetz beruhen, sie kann andererseits aber auch in einer grundrechtswidrigen Auslegung oder Anwendung einer verfassungsmäßigen Norm liegen. Im zweiten Fall werden der Senat oder eine Kammer die angegriffenen Ausgangsentscheidung (en) aufheben und die Sache zu neuer Entscheidung zurückverweisen16. Im ersten Fall wird der Senat darüber hinaus die Unvereinbarkeit oder Nichtigkeit des Gesetzes mit der Verfassung aussprechen.

Eine "Nichtbeachtung der Grundrechte" liegt unter anderem vor, wenn die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte auf das einfache Recht nicht beachtet wurde. Dies kann darauf beruhen, dass der Richter den Einfluss der Grundrechte nicht erkannt (Defizit) oder verkannt (Fehleinschätzung) hat. Gerade in zivilrechtlichen Verfahren wird es häufig darum gehen, die widerstreitenden grundrechtlich geschützten Belange der beiden Streitparteien ausreichend zu berücksichtigen. Ein Verfassungsverstoß kann im Hinblick auf den Gleich-heitssatz auch darin liegen, dass die Rechtsauslegung oder anwendung auf einer objektiv unhaltbaren und daher willkürlichen Rechtsansicht beruht, die Entscheidung mithin nicht mehr verständlich ist und sich der Schluss aufdrängt, dass die Entscheidung auf sachfremden Erwägungen beruht. Eine Verfassungsbeschwerde ist nicht nur gegen den Inhalt der gerichtlichen Entscheidung statthaft; sie kann vielmehr auch gegen das der Entscheidung vorausgehende gerichtliche Verfahren gerichtet sein. Hier spielen die  "Justizgrundrechte" eine besondere Bedeutung. So gewährt das Grundgesetz zum Beispiel ein Recht auf den gesetzlichen Richter18, der grundsätzlich vor Erlass der Entscheidung jeden Beteiligten anhören muss.

 

Gliederung

A. Organisations form des Bundesverfassungsgerichts

I.Senatsprinzip

II. Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den Senaten

III. Bestellung der Gerichtsmitglieder zu den Senaten

IV. Funktion und Zuständigkeit des Plenums

V. Die Berufung der Kammern und ihre Entscheidungskompetenz

B. Arbeitsweise der Spruchkörper und Arten der Entscheidungsaussprüche bei

Normenkontrollverfahren

I Entscheidungsfindungsprozess im Spruchkörper

1. Senatsentscheidung

2. Kammerentscheidung

II. Fassung des Entscheidungstextes

III. Entscheidungsaussprüche bei Normenkontrollverfahren und ihre Folgen

1.Nichtigkeitserklärung

2.Unvereinbarkeitserklärung

3.Appellentscheidung

4.Verfassungskonforme Auslegung

IV. Einstweilige Anordnung

C. Die Verfassungsbeschwerde im Besonderen

I.Funktion

II. Welche Rechte und Freiheiten werden geschützt

III. Verfahren

1.Zulassungsvoraussetzungen

2.Voraussetzungen der Annahme

IV. einstweilige Anordnung im Verfassungsbeschwerdeverfahren

V. Umfang der verfassungsgerichtlichen Prüfung und Entscheidung

Kaynak : anayasa.gov.tr

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13