Akaryakıt Girdisine İlişkin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti

Akaryakıt Girdisine İlişkin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Akaryakıt Girdisine İlişkin Olarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Firmanın İl Bazında Günlük Yayımlanan Fiyatının Kullanılmasında İhale Mevzuatına Aykırı Bir Yön Bulunmadığı- EPDK tarafından yayınlanan fiyatlar karşılaştırılmak suretiyle teklif edilen fiyatın hayatın olağan akışına aykırı olduğu yönünde yapılan değerlendirmede hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 21.10.2021 tarihli kararı:

“Aktarılan mevzuat uyarınca, ihale komisyonunca teklif fiyatı diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olanlardan teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, isteklilerce açıklama yapılacak girdinin fiyatı kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen mala ilişkin asgari fiyata uygunsa, sadece ilan/davet tarihi ile ihale tarihi arasında geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılmasının yeterli olduğu, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında akaryakıt girdisine ilişkin olarak yapılan açıklamalarda EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90'ının altında sunulan açıklamaların kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

Tebliğ'deki düzenlemeye göre, akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından internet sitesinde il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90'ının altında sunulan açıklamaların geçerli kabul edilmeyeceği anlaşılmakla birlikte söz konusu düzenlemede fiyatın yayımlanan diğer fiyatlara göre daha düşük olamayacağı, bayinin satış verisinin bulunması, EPDK sitesine bildirim yapılan motorin fiyatından satış yapılması ve söz konusu fiyatın Tebliğ'in 45.1.13.1. maddesinde yer alan, ihale konusu iste kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması gerektiği hususlarına ilişkin bir belirleme yapılmadığı açıktır.

Bu itibarla, davalı yanında müdahil tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında akaryakıt girdisine ilişkin olarak SOYPET'in Aksaray ili için il bazında günlük yayımlanan fiyatının kullanılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından, itirazen şikâyet başvurusunun kabul edilerek aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmesi ve bu asamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçeleriyle mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13