ADR Uygunluk Belgelerinde Hangi Mevzuat Hükümlerinin Uygulanacağına Dair

Kamu İhale Kurul Kararına Dava Açılmaması Hali - Önceki Kurul Kararına İtiraz

ADR Uygunluk Belgelerinde Hangi Mevzuat Hükümlerinin Uygulanacağına Dair

ADR Uygunluk Belgelerinde Hangi Mevzuat Hükümlerinin Uygulanacağına Dair

ADR uygunluk belgelerinin sunulması ; ihale tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiği hakkında  Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 26.03.2015 tarihli kararı;

“…

Olayda, ihale tarihinden sonra yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yönetmeliğe göre Kamu İhale Kurumu tarafından değerlendirme yapıldığı; ADR Uygunluk Belgesinin yeni Yönetmeliğe göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın tasarrufunda olduğu, ilgili bakanlığın bu konuda yetkili kıldığı TSE tarafından uygunluk onaylarının verileceği; ihaleyi yapan idarece Teknik ve İdari Şartname’ de yer alan akaryakıt taşıyan araçların ADR belgesi sahibi olacağına yönelik düzenleme ile ihale konusu işin niteliği itibarıyla tehlikeli madde taşıyacak araçların belirli standartlara uygun olmasının amaçlandığı; ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 31 Mart 2007 tarih ve 26479 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik'e göre uyuşmazlığın değerlendirilmesi gerektiği; ADR Uygunluk Belgesini verme yetkisinin mülga Yönetmelik döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında olduğu; Mahkeme tarafından yapılan ara kararına verilen cevaba göre, ADR Uygunluk Belgesinin istenmesi zorunluluğunun 01.01.2014 tarihine kadar her yıl ertelenerek uygulanmadığı, dolayısıyla İdari ve Teknik Şartname uyarınca ADR belgesinin sunulmasının yeterli olduğu, ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olmayan yeni yönetmeliğin bu ihale açısından uygulanmasının hukuken mümkün olmayacağı, davacının teklifinin idari Şartnamenin 7.1.(ı} maddesine uygun olduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacının ihaleye ilişkin İdari ve Teknik Şartname’de tehlikeli madde taşıyacak araçların ADR' li olmasına ilişkin şartı yerine getirdiği, araçların ADR'li olduğuna ilişkin belgeleri ihale dosyasına sunduğu, ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan yönetmeliğe- uygun olarak sunulan belgelerle ihaleye katıldığı anlaşıldığından Kamu İhale Kurulu tarafından, ADR Sertifikasının uygunluğunun ancak TSE tarafından onaylanması halinde geçerli olacağının kabul edilmesi suretiyle tesis edilen dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu Mahkeme kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Ankara 10. idare Mahkemesi'nin 12.06.2014 tarih ve E:2014/108, K:2014/645 sayılı kararında, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçelerle onanmasına…”

 karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13