İş Deneyim Belgesini Tevsik Amacıyla Sunulan Diplomanın Sunuluş Usulü

Baro Pulu Eksikliğinin 4734 Sayılı Kanun'un 65. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edilmesi Gerektiği

İş Deneyim Belgesini Tevsik Amacıyla Sunulan Diplomanın Sunuluş Usulü

İş Deneyim Belgesini Tevsik Amacıyla Sunulan Diplomanın Sunuluş Usulü

İş Deneyim Belgesini Tevsik Amacıyla Sunulan Diplomada Öğrenci İşleri Şefliği’nce “Aslı Gibidir” Şerhi düşülmesi- Noter onaylı olmayan ya da “aslı idarece görülmüştür” kaşesi taşımayan diplomanın tevsik amacıyla kullanılamayacağı.

Danıştay 13. Dairesinin 26.10.2016 tarihli kararı:

“Dava konusu ihaleye teklif veren Kenan Metin-Else İnşaat – Abdulcebrail Uzun İş Ortaklığı’nda pilot ortak olan davacı Kenan Metin’in iş deneyimini tevsik amacı ile, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce Kenan Metin adına düzenlenen, Elazığ 2. Noterliği tarafından onaylanan ve üzerinde “İşbu suret aslının aynıdır” ibaresi yer alan diplomanın sunulduğu, anılan iş ortaklığının özel ortağı olan davacı Abdulcebrail Uzun’un ise iş deneyimini tevsik etmek amacı ile, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce düzenlenen ve Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Şefi Ersin Ercan tarafından “Aslı gibidir” şerhi düşülmek sureti ile kaşelenip imzalanan 082001258 numaralı diploma örneğinin sunulduğu, ancak bu diploma örneğinin noter onayı bulunmadığı gibi “aslı idarece görülmüştür” kaşesi de taşımadığı, bu haliyle ihale mevzuatının yukarıda belirtilen hükümleri anlamında bir “belge” olmadığı, dolayısıyla eksikliğin “belge eksikliği” olarak değerlendirilmesi gerektiği, “bilgi eksikliği” olarak nitelendirilemeyecek eksikliğin tamamlatılmasının da mümkün bulunmadığı” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

Ankara **. İdare Mahkemesinin 10.**.20** tarihli E:20**/15**, K:20**/2336 sayılı kararı:

“Bakılmakta olan davada davacılardan Abdülcebrail Uzun tarafından ihaleci idareye sunulan diploma örneğine, söz konusu diplomanın aslının verildiği ve talep edildiğinde mezunlarından olan davacıya mezuniyet belgesi vs. verebilecek olan Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri’nde görevli olan öğrenci işleri şefi tarafından “aslı gibidir” kaşesi basılarak diploma aslı ile aynı olduğunun tespit edildiği, başka bir deyişle söz konusu belgenin davacının mezun olduğu Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan bir kamu görevlisi tarafından tasdik edildiği görülmüştür.

Bu durumda, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, başvuru sahibi tarafından ihaleci idareye sunulan diploma örneği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde sayılan ihaleci idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” şeklinde şerh düşülerek tasdik edilmemiş ise de, söz konusu diploma örneğinin aslını düzenleyen ve davacının anılan üniversiteden mezun olduğunu gösteren belge düzenleme konusunda yetkisi bulunan Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri’nde görevli personelce “aslı gibidir” şerhiyle onandığı, dolayısıyla ortada bir belge eksikliğinden bahsedilmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki belgenin gerçek olmadığı konusunda ihaleci ve davalı idare tarafından ileri sürülmüş bir tereddüdün de bulunmadığı anlaşıldığından davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13