6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Getirdikleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Getirdikleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Getirdikleri

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Getirdikleri

          İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar daha önce 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer almakta iken mevcut belirsizlikler ve sorunları gidermek adına 6331 sayılı Kanun hükümleri sevk edilmiştir.

20.06.2012 tarihinde kabul edilen 30.06.2012 tarih ve 6331 sayılı Kanun ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü sorun, tedbir, tedbirin alınmamasına karşın uygulanacak yaptırım, işveren ve çalışanın görev, yetki, sorumluluk ve yükümlülükleri ile organizasyon gibi konularda düzenleme yapılmıştır.

Kanunla önceki uygulamaya nazaran daha ayrıntılı düzenleme yapılmış, yaptırımlar daha caydırıcı ve kapsamı daha geniş düzenlenmiştir.

Kanun’un 6ncı maddesine göre ve İş yerlerinin büyüklüğü ve tehlike sınıflarının özellikleri dikkate alınarak yürürlük maddesinde belirtilen kademeli süreler de göz önünde bulundurulduğunda, Kanun kapsamında yer alan işyerlerinin tamamında en az bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir.

Kanun; kamu - özel işyeri ayrımına girmemiş, sektör odaklı kapsam belirlemiştir. Bu nedenle sektöre ait bütün işyerleri, işveren, çalışan, işveren vekili, stajyer ve çıraklar dâhil tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.

 Ev hizmetlerinde çalışanlar,  kendi nam ve hesabına iş yapanlar (çalışan istihdam etmeyenlerden), afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri; TSK’ya, genel kolluk’a ait kimi faaliyetler Kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır.

Kanunda işverenin yükümlülüklerine geniş yer verilmiştir: 

6331 sayılı Kanun Hükümlerine Göre İşverenin Yükümlülükleri:

 İşverenin genel yükümlülüğü    

     İşverenin genel yükümlülüğüne Kanun’un 4. maddesinde yer verilmiştir. Buna göreİşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

Kanun 4.maddesinin 2. fıkrasına göre işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.

Yine kanunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülüklerinin işverenin sorumluluklarını etkilemeyeceği hüküm altına alınarak işverenin sorumluluk alanı geniş tutulmuştur.

İşveren Kanunda öngörülen iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini hiçbir şekilde çalışanlara yansıtamayacaktır.

 Risklerden korunma ilkesi  

 Kanun’un 5. maddesinde işverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde hangi ilkelerin göz önünde bulundurulacağına yer verilmiştir.  Her somut olayda bu ilkelere uyulup uyulmadığı araştırılmak suretiyle işverenin yükümlülüklerini ihlal edip etmediği tartışılabilecektir.  Bu ilkeler;

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasının Sağlanması

Kanun’un 6. maddesine göre mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlere hangi şartlarda destek sağlanacağı Kanun’un 7. maddesinde açıklanmıştır.

Kanun’un 10. maddesinde Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır:

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü tutulmuştur.  Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Risk değerlendirmesinin sağlıklı yapılması halinde bir yandan işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları en aza indirilebilecek, öte yandan iş kazasının vuku bulması halinde o iş yerinde alınması mümkün ve gerekli olan önlemler en başından belli  olduğundan soyut ve sınırsız bir sorumluluk alanından hakkaniyete daha uygun bir sorumluluk alanına geçiş sağlanabileceği kanaatindeyiz.

İş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarının tutulması, bildirimi Kanun’un 14. maddesinde düzenlenmiştir:

İşveren;

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

İşveren,

 a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

           Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirecektir.

 İşverenin çalışanların eğitimi konusundaki yükümlülüklerine Kanun’un 17. Maddesinde yer verilmiştir.

 İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

Eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Kanunda eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılacağı ve eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

 ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 Çalışanın yükümlülükleri Kanun’un 19. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir.

 Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

KANUNDA ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI DAVRANIŞLAR VE İDARİ PARA CEZALARI

6331 sayılı Kanun’da idari para cezası yaptırımı öngörülmüştür. İdari yaptırımlar; önceki düzenlemeye göre daha geniş ve daha caydırıcı olarak düzenlenmiştir. Bu cezalar her bir fiil için ayrı her ihmal cezayı gerektirecek şekilde düzenlenmiştir.

İdari para cezaları Kanun’un 26. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

a) İşverenin genel yükümlülüğünün düzenlendiği 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası,

b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması zorunluluğunu düzenleyen 6’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince;

  • Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
  • Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
  • Aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, (ç) bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

c) İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının çalışma usullerine ilişkin 8 inci maddesinin birinci ( mesleğin yürütümüne müdahale edilmesi) ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası,

ç) Risk değerlendirmesi, kontrol ölçüm ve araştırma başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

d) 11 ve 12’nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

e) İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi usulünü düzenleyen 14 üncü maddesinin

  • Birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası,
  •  İkinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ikibin Türk Lirası,
  • Dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına ikibin Türk Lirası,

f) Sağlık gözetimi başlıklı 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için bin Türk Lirası,

g) Çalışanların bilgilendirilmesi başlıklı 16’ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için bin Türk Lirası,

ğ) Çalışanların eğitimi başlıklı 17’nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için bin Türk Lirası,

h) 18 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

ı) Çalışan temsilcisi belirlenmesi yükümlülüğüne ilişkin 20’nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene bin Türk Lirası, üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

i) İş sağlığı ve güveliği kurulu oluşturma yükümlülüğüne ilişkin 22’nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası,

j) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere beşbin Türk Lirası,

k) Kanunun bakanlık müfettişlerinin teftiş ve değerlendirme yetkileriniz düzenleyen 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene beşbin Türk Lirası,

1) İşin durdurulması hallerini düzenleyen 25’inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi onbin Türk Lirası, altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

m) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene ellibin Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene seksenbin Türk Lirası,

n) Kanunun 30. maddesinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik konuları sıralanmıştır. Bu maddede öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası,

İdari para cezası verilir.

İDARİ PARA CEZASININ UYGULANMASI

6331 sayılı Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

 MÜLGA DÜZENLEMELER VE YÜRÜRLÜK

 Kanun’un 37. maddesi ile, 4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası.

b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası.

c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları.

ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2’nci maddeler.

 4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır.

 Kanunun maddeleri için kademeli yürürlük tarihleri belirlenmiştir:

 Kanunun 38. maddesi ile maddelerin yürürlük tarihleri belirlenmiştir. Buna göre,

a) Kanun’un “ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetler” başlıklı 6. maddesi, İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi başlıklı 7. maddesi ve İş yeri hekimleri ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirmesine ilişkin 8 inci maddesi;

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b)Kanun’un Tehlike sınıflarının Bakanlıkça belirlenmesine ilişkin 9. maddesi ile, İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan kişi, kurum, kuruluşlar ve eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi, uygulanacak fiyatlandırma ve bunlara aykırılık hallerinde uygulanacak yaptırıma ilişkin 31. maddesi ile teşkilata ilişkin hükümler içeren 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

 Yürürlüğe girer.

          Son olarak Kanun uygulamasında önemli arz edeceğini düşündüğümüz tanımlara aşağıda yer verilmiştir:

Çalışan temsilcisi: Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azalması için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını istemek hakkı bulunan, iş yerindeki riskler ve çalışan sayıları da göz önüne alınarak seçimle ya da atama ile çalışanlar arasından seçilen kişidir. Sayıları çalışan sayısına bağlı olarak değişir. ( bkz. 6331 sayılı Kanun madde 20)

 Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş donanım ve eğitime sahip kişiyi ifade eder.

Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için planlanan ve alınan tüm tedbirlerdir.

Risk değerlendirmesi: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalardır.

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp. Yaralanma, ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

Konsey: Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu: Elli ya da daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturduğu kuruldur.

Stajyer Avukat Yunus KÜÇÜKÖZER ÖZDERİN  Avukatlık Bürosu-2013

 Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Getirdikleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarları Stajyer Avukat Yunus KÜÇÜKÖZER ve Avukat Metin ÖZDERİN’e  aittir ve makale, yazarlar tarafından Özderin Avukatlık Bürosu (http://www.metinozderin.av.tr) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13