18.00 Sonrasında Yapılan E-İtirazen Şikayet Başvurusu

18.00 Sonrasında Yapılan E-İtirazen Şikayet Başvurusu

18.00 Sonrasında Yapılan E-İtirazen Şikayet Başvurusu

18.00 Sonrasında Yapılan E-İtirazen Şikayet Başvurusu

EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılan e- itirazen şikâyet başvurusunun is günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılmasının zorunlu olduğu,

Başvurunun 9.00 - 18.00 saatleri arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş gününün başvuru tarihi olarak kabul edileceği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 27.03.2023 tarihli kararı:

“…ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanun'da belirtilen şekil ve usûl kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, ihale sürecinde idareye yapılan şikâyet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten veya on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on günlük süre içerisinde itirazen şikâyet başvurusunun yapılması gerektiği, itirazen şikâyet başvurularının Kuruma elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikâyet ile) yapılabileceği, e- itirazen şikâyet ile yapılan başvurunun is günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılması hâlinde dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarihin başvuru tarihi olarak kabul edileceği, ancak başvurunun is günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş gününün başvuru tarihi olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

İhaleyi gerçekleştiren idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevabın 21/10/2022 tarihinde davacıya EKAP üzerinden tebliğ edildigi, itirazen şikâyet başvurusunun EKAP üzerinden e-imza kullanılmak suretiyle 31/10/2022 tarihinde saat 18.29'da yapıldığı, anılan başvurunun Kurum kayıtlarına bir sonraki iş günü olan 01/11/2022 tarihinde, saat 09.00'da alındığı görülmektedir.

EKAP üzerinden yapılan e-itirazen şikâyet başvurularında, başvurunun iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılması hâlinde dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarihin başvuru tarihi olarak kabul edileceği, ancak başvurunun iş günlerinde ve 9.00 - 18.00 saatleri arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş gününün başvuru tarihi olarak kabul edileceği, ihaleyi gerçekleştiren idarece şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemin ise davacı şirkete EKAP üzerinden 21/10/2022 tarihinde tebliğ edildiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, davacı şirket tarafından 21/10/2022 tarihinden itibaren on gün içinde 31/10/2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken 01/11/2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan, işbu davada uygulanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in "İtirazen şikâyet başvurularında süre" başlıklı 10. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "İtirazen şikâyet başvuruları Kuruma elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikâyet ile) yapılır. E-itirazen şikâyet ile yapılan başvurunun iş günlerinde ve 9.00–18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılması hâlinde dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurunun is günlerinde ve 9.00–18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki is günü başvuru tarihi olarak kabul edilir. ..." seklindeki kuralın "... iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılması hâlinde ... Bu başvurunun iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş günü başvuru tarihi olarak kabul edilir" kısmının iptali istemiyle açılan dava Dairemizin 16/01/2023 tarih ve E:2021/4367, K:2023/138 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Bu itibarla, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının iptaline yönelik Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır” 

 

Gerekçesiyle “Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 21/12/2022 tarih ve E:20**/2**0, K:20**/2**8 sayılı kararının bozulmasına” ve “davanın reddine kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere)” karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13