Yıllara Sirayet Eden Personel Taşıma İhalesi

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

Yıllara Sirayet Eden Personel Taşıma İhalesi

Yıllara Sirayet Eden Personel Taşıma İhalesi

Danıştay 13’üncü Dairesinin 14.05.2015 tarihli kararı:

Dosyanın incelenmesinden; Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce 29.05.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne 5 Adet 19+1 Araç ile Personel Taşıma İşi" ihalesinde yaklaşık maliyetin 451.701,90 TL, kâr hariç yaklaşık maliyetin 418.242 TL olduğu, ihaleye 8 teklifin sunulduğu, kâr hariç yaklaşık maliyetten düşük fiyat teklif etmesi nedeniyle kendisine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan davacının aşırı düşük teklif açıklamasının ihale komisyonunca uygun görülerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, bu karara karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucunda, davacının aşırı düşük açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79. maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık; işin süresinin üç yıl olmasına karşın, davacının teklifinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personel için yalnızca 2014 yılına ait asgari ücret üzerinden bir maliyet oluşturulmasının, Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca, asgari işçilik maliyetinin üç yıllık ihale döneminin tamamını karşılamaması nedeniyle, 4734 sayılı Kanun'un 38’inci maddesi uyarınca davacının aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmemesi üzerine teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkindir.

Bu durumda, ihale konusu işin süresinin üç yıl olmasına karşın, davacının teklifinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personel için yalnızca 2014 yılına ait asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılarak teklifin oluşturulduğu, 2015 ve 2016 yılları için de 2014 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplama yaptığı, bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca, asgari işçilik maliyetinin ihale konusu işin yapılacağı sürenin tamamı düşünüldüğünde, üç yıllık dönemin tamamı için asgari işçilik maliyetinin karşılanmayacağının açık olduğu, bu nedenle 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca davacının aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmemesi nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

 Açıklanan nedenlerle; davalının temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 27.11.2014 tarih ve E:2014/1966, K:2014/1307 sayılı kararının bozulmasına, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca davanın reddine” şeklinde gerekçe belirtilerek Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13