Yeterlik Bilgileri Tablosunda İş Hacmine İlişkin Bilgilerin Girilmemesi

Şikayet - İtirazen Şikayet Sürelerini İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

Yeterlik Bilgileri Tablosunda İş Hacmine İlişkin Bilgilerin Girilmemesi

  • Elektronik ihalede yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesi

  • "Bilanço Bilgileri" bölümünde beyan edilen "Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınan Yıl" bilgisinin "İş Hacmi Bilgileri" için de kabul edilmesine imkân olmadığı,

  • Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş hacmine ilişkin olarak hiçbir bilgi girişinde bulunulmaması halinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği,

  • Teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 30.**.2021 tarihli kararı:

“Temyize konu Mahkeme kararında, Yeterlik Bilgileri Tablosu'nun "İş Hacmi Bilgileri" bölümünde "Yeterlilik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar" belirtilmemiş olsa da aynı tablonun "Bilanço Bilgileri" bölümünde "Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınan Yıl" olarak 2019 yılının belirtildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de, anılan şirketin, iş hacmine ilişkin yeterlik şartını 2019 yılına ait toplam cirosunu beyan ederek bu beyanını gösteren gelir tablosu sunarak açıklayabileceği gibi, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki gelir tablolarını sunarak da açıklayabileceği, hatta, uyuşmazlığa konu ihale, yılın ilk dört ayında gerçekleştirildiğinden iki önceki yılın ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak da kabul edilebileceği, dolayısıyla yeterlik değerlendirmesine esas alınması gereken yıllar konusunda farklı ihtimallerin bulunduğu dikkate alındığında, Yeterlik Bilgileri Tablosu'nun "Bilanço Bilgileri" bölümünde yeterlik değerlendirmesine esas alınması gereken yıl olarak 2019 yılının belirtilmiş olmasından hareketle, "İş Hacmi Bilgileri" bölümü için de 2019 yılının yeterlik değerlendirilmesine esas alınması gereken yıl olarak kabul edilmesi gerektiği çıkarımında bulunulamayacağı, zira anılan özel ortağın iş hacmine ilişkin yeterlik şartını farklı yıllara ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu sunmak suretiyle karşılayabileceği anlaşılmaktadır. Elektronik ihale usulü ile yapılan ihalelerde teklifler; EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanmakta ve e-teklif şeklinde, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilmektedir. Teklif mektubu ekinde yer alan "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nun iş ortaklığı veya konsorsiyumların katıldığı ihalelerde her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gerekmektedir. İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, istekliler tarafından doldurulan "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nda beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılmaktadır.

Özel ortağa ait Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda "İş Hacmi Bilgileri" bölümüne ilişkin olarak isteklinin hiçbir beyanı olmadığı hâlde "Bilanço Bilgileri" bölümünde beyan edilen "Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınan Yıl" bilgisinin "İş Hacmi Bilgileri" için de kabul edilmesine imkân tanınmadığı ve özel ortak tarafından söz konusu bölümde "Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı"na ilişkin hiçbir bilgi girişi yapılmadığı, beyan edilen "Bilanço Bilgileri"ne ilişkin bölümde yer alan bilgilerden hareketle boş bırakılan "İş Hacmi Bilgileri" bölümünde yer alan "Ciro/Fatura Tutarı" bilgisine ilişkin bir çıkarım da yapılamadığı göz önüne alındığında, özel ortağın ihaleye katılabilmek için öngörülen şartları taşımadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu itibarla, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının özel ortağı tarafından "İş Hacmi Bilgileri" bölümüne ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda herhangi bir beyanda bulunulmadığı, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak da kabulünün mümkün olmadığı dikkate alındığında, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, her ne kadar davacı şirketler tarafından, dava dilekçesince Dairemizin 08/12/2020 tarih ve E:2020/3198, K:2020/3559 sayılı kararı emsal gösterilerek, işbu davaya konu edilen ihaleye ait Yeterlik Bilgileri Tablosu'ndaki söz konusu eksikliğin de anılan kararda belirtildiği üzere "teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, ihaleyi gerkçekleştiren idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerektiği" iddia edilmişse ise de, Dairemizin anılan kararında Yeterlik Bilgileri Tablosu'nun "İş Hacmi Bilgileri" bölümünde esas alınması gereken yıl bilgisinin boş bırakılmasına rağmen ciro tutarının beyan edildiği anlaşıldığından "Yeterlik Bilgileri Tablosu'nun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında, “Yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıl/yıllar” bilgisin boş bırakılmasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olarak değerlendirildiği, ancak bakılan davada anılan özel ortak tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda iş hacmine ilişkin olarak hiçbir bilgi girişinde bulunulmadığı görüldüğünden davacı şirketlerin söz konusu iddiasına itibar edilmemiştir.” gerekçesiyle “Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine” karar verilmiştir.

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13