loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Yemek ve Kahvaltı Yapım Dağıtım İşinde İhale Konusu İşin Teknik Şartnamesi Yorumlanması

Numune ambalajının  yırtık olması nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Yemek ve Kahvaltı Yapım Dağıtım İşinde İhale Konusu İşin Teknik Şartnamesi Yorumlanması

“Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davacının karar düzeltme istemi kabul edilerek Dairemizin 02.03.2015 tarih ve E:2014/5248, K:2015/787 sayılı kararı kaldırıldı, temyiz istemi yeniden incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.08.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2014 Yılı Yemek ve Kahvaltı Yapım ve Dağıtım işi" ihalesine yönelik davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 26.12.2013 tarih ve 2013/UH.II-4936 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “Gıda Maddelerinin Evsafları” başlıklı bölümünün 7.1.1 maddesinde, "Etlerin, Düzce Belediyesi mezbahasında kesilmiş veya Et Balık Kurumundan temin edilmiş olması ve Hayvan Sağlık Zabıtası Tüzüğü ile Etlerin Teftiş Yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve buradaki şartlara uygun veteriner kontrol damgalı olması gerekmektedir.” kuralının yer aldığı ve ihale dokümanının bu hâliyle kesinleştiği görülmekte ise de, etlerin kesim ve temin işine ilişkin şartları düzenleyen bu kuralın, etlere ilişkin faturaların da belirtilen yerlerden alınmasını zorunlu kılmadığı, Düzce Belediyesi mezbahasında kesilmiş veya Et Balık Kurumundan temin edilmiş etlerin başka bir tedarikçi tarafından davacıya satılmasına hukuken engel teşkil etmediği, davacı tarafından kemikli dana eti, kemiksiz dana eti ve dana ciğeri için öngörülen bedelleri tevsik etmek üzere Ankara'da bulunan Özkanlar Sakadat Et Gıd. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından temin edilen ve incelemeye sunulan proforma faturanın, satışa konu etlerin Düzce Belediyesi mezbahası dışında kestirileceği veya Et Balık Kurumu haricinden temin edileceği hukuken geçerli delillerle ortaya konulmadıkça Teknik Şartname’nin ilgili kuralına aykırı olmadığı, davacı tarafından et maliyetlerini tevsik amacıyla sunulan ve Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak SMMM tarafından onaylandığı görülen proforma faturanın, ihale teknik şartnamesine aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilmemesinde hukuka uygunluk bulunmadığı, bu durumda, davacı firmanın ihale konusu işin yapımı sırasında kullanacağı etlerin maliyetini tevsik etmek amacıyla hukuken geçerli belgelere dayalı olarak yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmesi suretiyle teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesi” gerekirken aksi yönde tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 16. idare Mahkemesi’nin 31.10.2014 tarih ve E:2014/131, K:2014/1338 sayılı kararında, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine…

Kararın düzeltilmesi talebine konu Danıştay 13. Dairesinin 02.03.2015 tarihli ve E:2014/5248, K:2015/787 sayılı kararı:

“…Yukarıda mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden, teknik şartname ile ihale konusu hizmet alımlarına ilişkin teknik kriterlerin belirlenebileceği, aşırı düşük tekliflerin teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü hususunda belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaların değerlendirileceği, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin tekliflerinin reddedileceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Teknik Şartname’nin 7.1.1’inci maddesine göre yemeklerde kullanılacak olan etin Düzce Belediyesi mezbahasında kesilmesi veya Et Balık Kurumundan temin edilmesi gerektiği, dokümanın bu hâliyle kesinleştiği anlaşıldığından, davacı şirketin ete ilişkin olarak Ankara’da faaliyette bulunan bir firma tarafından düzenlenmiş proforma fatura sunmak suretiyle açıklama yapmasının ihale dokümanına ve yukarıda belirtilen Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.5’inci maddesine uygun olmadığı, dolayısıyla davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz