Yasaklama Kararının Mahkemece İptal Edilmesinin Hüküm ve Sonuçları

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Yasaklama Kararının Mahkemece İptal Edilmesinin Hüküm ve Sonuçları

Yasaklama Kararının Mahkemece İptal Edilmesinin Hüküm ve Sonuçları

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 01.12.2016 tarihli karar:

“…Dosyanın incelenmesinden; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nce 12.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, 05.10.2015 tarihli İhale Komisyonu kararıyla, Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. - S. Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığından özel ortak S. Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının idareleriyle daha önce yaptığı sözleşme neticesinde taahhüdünü üstlendiği işte sözleşmenin feshine karar verilmesi ve yasaklama işlemlerinin başlatılmış olması nedeniyle, 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesinin 3. Fıkrası gereğince yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar idarelerce yapılan ihalelere iştirak ettirilmemesi gerektiğinden bahisle davacı iş ortaklığının değerlendirme dışı bırakılması üzerine, 13.10.2015 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun, idarenin 23.10.2015 tarihli yazısı ile reddedildiği, davacı tarafından, 02.11.2015 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvurunun 02.12.2015 tarih ve 2015/UY.I-3233 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; davacının 1. iddiasına ilişkin olarak, davacı iş ortaklığının özel ortağı S. Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, dava konusu işleme dayanak teşkil eden, 11.11.2013 tarihinde aynı idare tarafından gerçekleştirilen "Acıpayam-Antalya Ayrımı-Çameli 13. Bölge Hududu Yolu, Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İkmal İnşaatı" ihalesine katıldığı ve bu ihale kapsamında imzalanan sözleşmenin yerine getirilmesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Yasak fiil ve davranışlar" başlıklı 25'inci maddesinin (f) bendi hükmüne aykırı davranıldığı gerekçesiyle sözleşmenin 11.08.2015 tarihinde feshedildiği ve 08.12.2015 tarihinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı, ancak, bu yasaklama işlemine karşı açılan davada Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin ………….kararı ile "... dava konusu işin gecikmesinde ihaleyi gerçekleştiren idarenin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesinin etkisinin olduğu..." gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu kararın da Dairemizin 18.11.2016 tarihli………kararıyla onandığı görülmektedir.

Bu durumda; davacı iş ortaklığının özel ortağı S. Yapı İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25'inci maddesinin (f) bendinde yer alan düzenlemeye aykırı davrandığından bahisle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin iptali yolundaki mahkeme kararının Dairemiz kararıyla onanması karşısında, davacı iş ortaklığının özel ortağı hakkında yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere iştirak etmesini engelleyecek durumun ortadan kalktığı, bu sebeple 1. iddiaya ilişkin olarak anılan Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı anlaşılmaktadır.

2. iddiaya ilişkin olarak ise; ihale dokümanı satın alıp, ihaleye teklif veren davacı iş ortaklığının, 4734 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan hükümleri uyarınca istekli statüsünü kazandığı açık olduğundan ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlem hukuka aykırı bulunduğundan, itirazen şikâyet başvurusunda yer verilen ikinci iddiasının esasının incelenmesi gerekirken, bu husus gözetilmeksizin başvurunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 18. İdare Mahkemesi……..kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline…” ifadelerine yer verilerek İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13