Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde “Serbest Muhasebeci” İbaresinin Bulunmaması

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde "Serbest Muhasebeci" İbaresinin Bulunmaması

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde “Serbest Muhasebeci” İbaresinin Bulunmaması

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde "Serbest Muhasebeci" İbaresinin Bulunmaması

Düzenleme Eksikliği Bulunan  Yönetmelik Hükmünün İptali Gerektiği[1]

Danıştay 13. Dairesi'nin 13.11.2014 tarihli kararı:

            “3568 sayılı Kanun’un, geçici 11. maddesi ile birlikte incelenmesinden, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ile işletmelerin muhasebe işlerini yapmak, bilanço, kâr-zarar tablosu, ilgili beyanname ve belgeleri düzenlemek muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konuları arasında sayılmış, bu işleri yapanlara da serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir denileceği düzenlemesine yer verilmiş olduğu görülmektedir. Bu haliyle, serbest, muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler meslek mensubu olarak sayılmıştır. Öte yandan, ihaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe sahip olması ve sahip olunan mali yeterliğin sunulacak belgelerle ispatlanması gerekmektedir. Bunu ispatlayacak belgeler ise, bilanço, gelir tablosu, bankalardan alınacak belgeler gibi mali duruma ilişkin belgelerdir.

            Uyuşmazlık, bilanço veya bilançonun bölümlerinin, gelir tablosunun serbest muhasebeci (SM) tarafından da onaylanıp onaylanamayacağından kaynaklanmaktadır. 3568 sayılı Kanun'un 2. maddesi ve Geçici 11. maddesinin birlikte değerlendirilmesinden, muhasebecilik mesleğinin konusu olan belgelerin düzenlenmesi ve onaylanmasında serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir yanında serbest muhasebecilerin de yetkili olduğu, serbest muhasebecilerin muhasebecilik mesleğinin konusuna giren bir takım işleri yasal olarak zaten yapabileceği, bunun dışında yukarıda belirtilen işleri yapamayacağı yolunda herhangi bir kısıtlayıcı düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, serbest muhasebecilerin onay yetkisini kısıtlayan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 35. maddesinin 6. fıkrasında ve 36. maddesinin 10. fıkrasında serbest muhasebecilere yer verilmemesi suretiyle eksik düzenleme yapıldığından anılan hükümlerde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

                12.11.2010 tarih ve 2010/UY.I-3513 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemine gelince; anılan Kurul kararı ile davacının bilanço eşdeğer belgeleri ve iş hacmini gösteren belgelerinin Serbest Muhasebeci (SM) tarafından onaylandığı gerekçesiyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, kararın dayanağı Yönetmelik hükmünün iptali nedeniyle hukuka aykırı hale gelen Kamu İhale Kurulu kararının da iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle; dava konusu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 35. maddesinin 6. fıkrası ile 36. maddesinin 10. fıkrasındaki eksik düzenlemenin ...iptaline,”

[1] 12 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete yayınlanan değişikliklerle uygulama yönetmelikleri ilgili maddelerine " serbest muhasebeci" ibaresi eklenmiştir.
 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13