loader image

Yapılan İşi Yansıtmayan, Gerçek Ve Doğrulanabilir Verilere Dayanmayan İş Deneyim Belgesi

İdare Mahkemesi Kararlarının 30 gün İçinde Uygulanmaması

Yapılan İşi Yansıtmayan, Gerçek Ve Doğrulanabilir Verilere Dayanmayan İş Deneyim Belgesi

Yapılan İşi Yansıtmayan, Gerçek Ve Doğrulanabilir Verilere Dayanmayan İş Deneyim Belgesi

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin ortağı olduğu ortak girişim tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesine (iş denetim belgesi) esas olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu uyarınca kapalı tekli usulüyle yapılan "Mülkiyeti Belediyeye ait Kaynartepe Mahallesi, 53 pafta, 8 ada ve 14 no'lu parsel üzerinde bulunan mevcut otobüs terminali yerinin 25.000 m2'lik kısmından otel, ticaret merkezi ve akaryakıt istasyonu Belediye'ye ait Kayapınar Mevkii 44 pafta (ifraz öncesi 39 no'lu parselden 240 dönümlük alanda otobüs terminali ve terminal sahası içerisinde otel ve ticaret merkezi hisse ( kat ) karşılığı yapım işi"nin, Eserler İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'ne ihale edildiği, ancak, bu şirket tarafından herhangi bir imalat gerçekleştirilmeden söz konusu işin 17/02/2000 tarihli devir sözleşmesiyle Ön-Ka Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredildiği, otel, ticaret merkezi ve akaryakıt istasyonu ve otobüs terminali”ve terminal sahası içerisinde otel ve ticaret merkezi yapılacağı hususu dikkate alınarak keşif özeti hazırlanarak tahmini bedelinin 3.300.000,00 TL olarak belirlendiği, işin tek bir sözleşmeye bağlandığı, birim fiyatlı olduğu ve söz konusu iş için hisse karşılığı dışında başka bir ödeme yapılmadığı görülmekle birlikte, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 18/07/2008 tarihli yazısı incelendiğinde, proje değişikliği yapılarak 24.429 m2 olan yerleşim alanın 34.986,97 m2 olarak tadil edildiği ve sözleşmede belirtilen "Otel, Ticaret Merkezi ve Akaryakıt istasyonu Projelerine ait inşaatın iptal edilerek 34.986,97 m2 alanın tamamının otogar binasına dahil edildiğinin görüldüğü, yani yapılan işin nitelik, alan ve teknik içerik olarak değiştiği, ayrıca iş deneyim belgesindeki işin bedeli olarak belirtilen 3.300.000,00 TL bedelin de avan veya ön projeye göre kabaca hesaplanmış başlangıçta yapılacak işler de dikkate alınarak hesaplanan keşif bedeli olduğu anlaşılmıştır. Olayda; yapılan işin yeni bir iş olduğu, bu yeni işin de yeni bir iş deneyim belgesine konu edilebileceğinden, önceki hukuki duruma göre düzenlenen söz konusu iş deneyim belgesinin, yapılan işin gerçek mahiyetini ve gerçek toplam sözleşme bedelini yansıtmadığı anlaşılmakta olup, söz konusu iş deneyim belgesinin geçerli kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda; yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan işi yansıtan, gerçek ve doğrulanabilir verilere dayanan bir iş deneyim belgesi hazırlanması gerektiğinden, davacı şirketin ortağı olduğu ortak girişim tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesi ile ihale dışı bırakılmasına ve geçerli teklif kalmadığından bahisle ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu İdare Mahkemesi ısrar kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz