Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

  • Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

  • Apostil Tasdik Şerhi Bulunan İş Deneyim Belgesinin Aksi İspat Edilinceye Kadar Mevzuata Uygun Olduğunun Kabulü Gerektiği

İş Deneyim Belgesinin İçeriğine İlişkin Olarak Aksi Bir Tespitin Ortaya Çıkması Halinde İdarece Yeniden Değerlendirme Yapılabileceğinden Hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 17.01.2019 tarihli kararı :

 “…Olayda, davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesinde apostil tasdikinin bulunduğu, apostil tasdik şerhinde, “iş bu resmi belge YEGROVA N.N tarafından imzalanmıştır. İmzalayanın sıfatı Genel Müdürdür. Moskova şehri Mosvodostok Kamu Üniter şirketinin mühür damgasını taşımaktadır…” ibaresinin yer aldığı, apostil kaşesinde ise, “…Moskova şehrinde Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı Moskova Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı LYUBİMOV YU.S tarafından NO 77/35400-17 ile tasdik edilmiştir.” şeklindeki ifadeyle Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı Moskova Genel Müdürlüğü tarafından mühürlendiği görülmektedir.

           Rusya Federasyonu'nun Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne taraf olduğu da dikkate alındığında, söz konusu "apostil tasdik şerhi" taşıyan iş deneyim belgesinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olduğu ve apostil tasdik şerhinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 31’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına uygun olarak gerçekleştirildiği açıktır. Bu bağlamda, anılan iş deneyim belgesinde yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi kapsamında mevzuata uygun "apostil tasdik şerhi" bulunduğundan ve davacı şirket tarafından sunulan Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2018 tarih ve 22735287 sayılı yazısında, Astel Ltd. Şti.nin söz konusu belgelerinin Moskova Büyükelçiliği'nce incelendiği ve belgelerde Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı’nca uygulanan apostil mührünün bulunduğu, bu nedenle belgedeki imzaların gerçekliğinin yeniden kontrol edilmesine ve tasdik ettirilmesine gerek bulunmadığı hususu vurgulandığından, aksi ispat edilinceye kadar apostil tasdik şerhi bulunan söz konusu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmaktadır.     Öte yandan, iş deneyim belgesinin içeriğine ilişkin olarak aksi bir tespitin ortaya çıkması halinde ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından davacı hakkında yeniden bir işlem tesis edilebileceği kuşkusuzdur. Bu itibarla, dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.”

Açıklanan nedenlerle;

1-Davalının temiz isteminin reddine,

2-Dava konusu işlemin iptali yolundaki Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 04.10.2018 tarih ve E:2018/1711, K:2019/149 sayılı temyize konu kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına…”

  *Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13