Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği, Hasta Yönlendirme ve Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği, Hasta Yönlendirme ve Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği, Hasta Yönlendirme ve Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği, Hasta Yönlendirme ve Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/049

Gündem No : 33

Karar Tarihi : 24.07.2013

Karar No : 2013/MK-235

Şikayetçi:Özel Bil-Sa Teks. Bilgisayar Sağ. Hiz. Teks. Gıda Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 İhaleyi Yapan Daire:Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 18.07.2012 tarih ve 2012/UH.III-2910 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 30.04.2013 tarih ve E:2012/1525, K:2013/589 sayılı davanın reddi yönündeki kararın uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği, Hasta Yönlendirme ve Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Özel Bil-Sa Teks. Bilgisayar Sağ. Hiz. Teks. Gıda Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 02.07.2012 tarih ve 23589 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 18.07.2012 tarih ve 2012/UH.III-2910 sayılı karar ile  “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,”karar verilmiştir.

Davacı Özel Bil-Sa Teks. Bilgisayar Sağ. Hiz. Teks. Gıda Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesinin E:2012/1525 sayılı esasında dava açılmış ve Mahkemenin 01.11.2012 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. Sonrasında davacı tarafından yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 28.11.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/5318 sayılı kararı ile itirazın kabulüne karar verilmesi üzerine Kamu İhale Kurulunun 10.01.2013 tarih ve 2013/MK-15 sayılı kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 18.07.2012 tarih ve 2012/UH.III-2910 sayılı Kararının iptaline,

2 ) Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Daha sonra Özel Bil-Sa Teks. Bilgisayar Sağ. Hiz. Teks. Gıda Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davanın görüldüğü Ankara 10. İdare Mahkemesinin 30.04.2013tarih ve E:2012/1525, K:2013/589sayılı kararında,

“Dava konusu uyuşmazlıkta, Merdan Sağlık Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; teklif bedelinin 8.873.322,05 TL olan işçilik gideri, 26,27 TL olan kıyafet gideri ve 0,73 TL olan firma karından oluştuğu, 150 işçiden oluşan “Hasta Yönlendirme Elemanı” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %30 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı 1.538,59 TL esas alınarak 4.154.193,00 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, 81 işçiden oluşan “Veri Hazırlama ve Kontrol Elemanı” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %30 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı aylık 1.538,59 TL esas alınarak toplam 2.243.264,22 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, 1 işçiden oluşan “Veri Hazırlama Şefi” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %70 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı aylık 1.982,36 TL esas alınarak toplam 35.682,48 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, 16 işçiden oluşan “Hasta Yönlendirme Şefi” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %60 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı aylık 1.871,42 TL esas alınarak toplam 538.968,96 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, 50 işçiden oluşan “Tıbbi Sekreter” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %75 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı aylık 2.037,83 TL esas alınarak toplam 1.834.047 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, 2 işçiden oluşan “Mühendislik Fakültesi Sekreteri” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %30 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı aylık 1.538,59 TL esas alınarak toplam 55.389,24 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, resmi tatil günlerinde çalışacak 10 adet işçiden oluşan “Hasta Yönlendirme Elemanı” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %30 fazlası aylık ücret öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden günlük kişi başı 48,07 TL esas alınarak 11.777,15 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın yaklaşık maliyetteki tutar ile aynı olduğu, 150 işçiye verilecek olan 1 adet pantolon veya etek, 1 adet gömlek, 1 adet yelek, 1 adet kravat veya fulardan oluşan 1 adet yazlık takım ile 1 adet pantolon veya etek, 1 adet gömlek, 1 adet yelek, 1 adet kravat veya fular ile 1 adet triko ceketten oluşan 1 adet kışlık takım elbisenin maliyetinin ise; Safari Mak. Organz. Teks. Gıda Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan 25,50 TL tutarındaki proforma fatura ile tevsik edildiği, proforma faturanın ilgili meslek mensubunca üzerine “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak kaşelenip imzalandığı, kıyafet maliyetinin %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil edilerek teklif bedeline eklendiği, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutardan düşük olduğu görülmekle birlikte, isteklinin teklif bedeli içerisinde öngörülen kıyafet giderine ilişkin açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine uygun olduğu görülmektedir.

Öte yandan, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Çağ Yapı İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ’nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde ise; teklif bedelinin 8.873.322,05 TL olan işçilik gideri ile 27,00 TL olan kıyafet giderinden oluştuğu, 150 işçiden oluşan “Hasta Yönlendirme Elemanı” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %30 fazlası aylık ücret, ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri ve kişi başı toplam 0,12 TL kıyafet gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı 1.538,60 TL esas alınarak 4.154.220,00 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, 81 işçiden oluşan “Veri Hazırlama ve Kontrol Elemanı” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %30 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı aylık 1.538,59 TL esas alınarak toplam 2.243.264,22 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, 1 işçiden oluşan “Veri Hazırlama Şefi” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %70 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı aylık 1.982,36 TL esas alınarak toplam 35.682,48 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, 16 işçiden oluşan “Hasta Yönlendirme Şefi” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %60 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı aylık 1.871,42 TL esas alınarak toplam 538.968,96 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, 50 işçiden oluşan “Tıbbi Sekreter” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %75 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı aylık 2.037,83 TL esas alınarak toplam 1.834.047 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, 2 işçiden oluşan “Mühendislik Fakültesi Sekreteri” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %30 fazlası aylık ücret ile ayda 22 gün üzerinden günlük 3,50 TL yol gideri öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden %3 oranındaki işçilik ve genel gider dahil kişi başı aylık 1.538,59 TL esas alınarak toplam 55.389,24 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutar ile aynı olduğu, resmi tatil günlerinde çalışacak 10 adet işçiden oluşan “Hasta Yönlendirme Elemanı” için işçilik maliyetinin, asgari ücretin %30 fazlası aylık ücret öngörülerek Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden günlük kişi başı 48,07 TL esas alınarak 11.777,15 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın yaklaşık maliyetteki tutar ile aynı olduğu, 150 işçiye verilecek olan 1 adet pantolon veya etek, 1 adet gömlek, 1 adet yelek, 1 adet kravat veya fulardan oluşan 1 adet yazlık takım ile 1 adet pantolon veya etek, 1 adet gömlek, 1 adet yelek, 1 adet kravat veya fular ile 1 adet triko ceketten oluşan 1 adet kışlık takım elbisenin maliyetinin ise; Çelikoğlu Ticaret – Mehmet Çelik’den alınan 18 TL tutarındaki proforma fatura ile tevsik edildiği, proforma faturanın ilgili meslek mensubunca üzerine “Birim satış fiyatının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak kaşelenip imzalandığı, ekinde ilgili maliyet satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, bu tutarın idarece yaklaşık maliyetin oluşturulmasında belirlenen tutardan düşük olduğu görülmekle birlikte, isteklinin teklif bedeli içerisinde öngörülen kıyafet giderine ilişkin açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine uygun olduğu görülmektedir.

Bu durumda, idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan Merdan Sağlık Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Çağ Yapı İnş. Taah. Gıda Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “davanın reddine” karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasındaise, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Mahkeme kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle,

 1) Kamu İhale Kurulunun 10.01.2013 tarih ve 2013/MK-15 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

  Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut GÜRSES

Başkan

 Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13