Vergi Borcu Yoktur Yazısının Yasal Sürede Sunulmaması

Teklif Zarfında Belgenin Fotokopisinin Sunulması

Vergi Borcu Yoktur Yazısının Yasal Sürede Sunulmaması

  • Vergi Borcu Yoktur Yazısının Yasal Süre İçerisinde Sunulmaması

  • Vergi Dairesinin Hatalı Uygulaması Nedeniyle İhale Tarihi İtibarıyla Borç Görünse De, İsteklinin İhale Tarihi İtibarıyla İhaleye Katılmasını Engelleyecek Vergi Borcu Bulunmadığı İddiası

  • Sunulan Bu Belgeler Ve Somut Durum Değerlendirilerek Sonuçlandırılması Gerektiği Hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 11.11.2021 tarihli kararı:

“Temyize konu Mahkeme kararında, vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgeyi sunmakla yükümlü olan müdahilin sözleşmenin imzalanması için öngörülen son tarih olan 17/08/2020 tarihine kadar bu hususa ilişkin belgeyi sunmadığı, anılan tarihin geçmesinden sonra alınan 28/08/2020 tarihli vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin düzenlenebileceğine ilişkin yazının ise, süresinden sonra idareye sunulması nedeniyle dikkate alınamayacağı belirtilmişse de, müdahilin en başından itibaren vergi borcu miktarına itiraz ettiği, 28/08/2020 tarihinde düzenlenen “Borcu yoktur yazısı talebi” konulu yazının müdahilin itirazları üzerine tesis edildiği, anılan yazının Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Takip” konulu ve 12/08/2020 tarihli belgede yer verilen hukukî görüşün geçerli olmadığına ilişkin olduğu, müdahilin vergi borcunu gösterir yeni bir belge olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim, müdahil, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında da bu belgeyi itirazlarına dayanak göstermiştir. Bu nedenle, müdahilin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılmasını engelleyecek vergi borcu bulunmadığı iddiasının tüm bu belgeler ve somut durum değerlendirerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

Müdahilin ihale tarihi itibarıyla vergi borcunun bulunmadığı iddiası incelendiğinde ise, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 52. maddesinin 2. fıkrası ile 7. fıkrasınının (a) bendi gereği vergi borcunun bulunmadığına ilişkin belgenin ihale tarihi itibarıyla son ödeme günü geçmiş olup da ödemesi yapılmamış vergi borçlarını göstermesi gerektiği, bu nedenle, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi tarafından düzenlenen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir 10/08/2020 tarihli belgede kesinleşmiş vergi borcunun 5.119,82-TL olduğu belirtilmiş ise de, söz konusu borç içerisinde yer alan 161,60-TL tutarındaki verginin son ödeme tarihinin 26/07/2020 olduğu, söz konusu tarihin Pazar gününe rastladığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 18/4. maddesinde, "Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter.” kuralı gereği 161,60-TL tutarındaki vergi borcunun ödeme tarihinin 27/07/2020 günü saat 24.00’e kadar uzadığı, dolayısıyla müdahilin ihale tarihi olan 27/07/2020 tarihinde toplam vergi borcunun, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17. maddesinde belirtilen 5.000,00-TL'nin altında olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, ihale tarihi itibarıyla müdahilin vergi borcunun 5.000,00-TL'nin altında olduğu ve vergi borcu bulunduğuna yönelik müdahile herhangi bir bildirim yapılmadan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu gerekçeleriyle, müdahilin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu kurul kararında hukuka aykırılık, işlemin iptali yönünde verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır...” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Önemli Hatırlatma :

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Özderin Avukatlık Bürosu Ankara – Tunalı Hilmi Caddesi 109 / 11 Kavaklıdere Çankaya ANKARA

0312 428 03 12 – ihale@ozderin.net

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13