Usulüne Uygun Sunulmayan Belgelerin Tamamlatılmasının Mümkün Olmadığı

Önceki Yüklenicinin Hatalı İmalatları Nedeniyle Sorumluluk

Usulüne Uygun Sunulmayan Belgelerin Tamamlatılmasının Mümkün Olmadığı

Usulüne Uygun Sunulmayan Belgelerin Tamamlatılmasının Mümkün Olmadığı

Danıştay 13. Dairesi'nin 02.12.2014 tarihli BOZMA kararı;

           “…Olayda, davacı şirketler tarafından cihazlara ilişkin İngilizce tanıtım katalogları ile birlikte 2 adet CD'nin ihale komisyonuna sunulduğu, tanıtım kataloglarının Türkçe tercümelerinin bulunmadığı, CD'lerin içeriğinde ise ihaleye konu cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve Türkçe kullanım kılavuzlarının yer aldığı anlaşılmakta olup; uyuşmazlık, İngilizce tanıtım katalogları ile birlikte CD ortamında sunulan Türkçe kullanım kılavuzlarının geçerli olup olmayacağı, geçerli olmaması durumunda ise eksikliğin tamamlanıp tamamlanamayacağı hususundan kaynaklanmaktadır.

            Yukarıda belirtilen mevzuatın değerlendirilmesinden, belgelerde bilgi eksikliği bulunması hâlinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği, belge eksikliğinin ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, ihale konusu cihazlara ilişkin orijinal dokümanların teklifle birlikte komisyona verileceği, dokümanların yabancı dilde olması hâlinde noter onaylı tercümelerinin de aynı anda verileceği, Türkçe onaylı tercümesi olmayan belgelerin geçerli sayılmayacağı açık olup, CD ortamında sunulan Türkçe kullanım kılavuzlarının bu kapsamda değerlendirilemeyeceği açıktır.

            Buna göre, davacı şirketlerin ihale dokümanında istenen bir belgeyi, usulüne uygun bir şekilde teklifle birlikte komisyona sunmadığı, sonuç itibarıyla belgelerinde eksiklik bulunduğu, anılan hususun 4734 sayılı Kanun'un 37. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "belgelerde bilgi eksikliği bulunması" kapsamında değerlendirilerek tamamlattırılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmaktadır.

                Bu durumda, dava konusu işlemin, davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısım yönünden iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır."

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13