Usulsüz Yapılan Ödemelerin Hesap Cüzdanına İşlenen Davacının Cüzdana Yapılan Bu İşlemlere Zamanında Karşı Çıkmamasının İcazet Verdiği Anlamına Geleceği

Usulsüz Yapılan Ödemelerin Hesap Cüzdanına İşlenen Davacının Cüzdana Yapılan Bu İşlemlere Zamanında Karşı Çıkmamasının İcazet Verdiği Anlamına Geleceği

Usulsüz Yapılan Ödemelerin Hesap Cüzdanına İşlenen Davacının Cüzdana Yapılan Bu İşlemlere Zamanında Karşı Çıkmamasının İcazet Verdiği Anlamına Geleceği

Usulsüz Yapılan Ödemelerin Hesap Cüzdanına İşlenen Davacının Cüzdana Yapılan Bu İşlemlere Zamanında Karşı Çıkmamasının İcazet Verdiği Anlamına Geleceği

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/4819

K. 2012/10863

T. 25.6.2012

• SAHTE VEKALETNAME ( Mevduat Hesabından Sahte Vekaletname ile Çekilen Paranın Tahsili - Usulsüz Yapılan Ödemelerin Hesap Cüzdanına İşlenen Davacının Cüzdana Yapılan Bu İşlemlere Zamanında Karşı Çıkmamasının İcazet Verdiği Anlamına Geleceği )

• USULSÜZ YAPILAN ÖDEMELER ( Hesap Cüzdanına İşlenen Davacının Cüzdana Yapılan Bu İşlemlere Zamanında Karşı Çıkmamasının İcazet Verdiği Anlamına Geleceği - Mevduat Hesabından Sahte Vekaletname ile Çekilen Paranın Tahsili )

• İCAZET ( Mevduat Hesabından Sahte Vekaletname ile Çekilen Paranın Tahsili - Usulsüz Yapılan Ödemelerin Hesap Cüzdanına İşlenen Davacının Cüzdana Yapılan Bu İşlemlere Zamanında Karşı Çıkmamasının İcazet Verdiği Anlamına Geleceği )

818/m.38

6098/m.46

ÖZET : Dava, Banka nezdindeki mevduat hesabından sahte vekaletnamelerle çekilen paranın tahsili istemidir. Mahkemece, hesap cüzdanına davacının elinde iken usulsüz yapılan ödemelerin işlendiği, davacının cüzdana yapılan bu işlemlere zamanında karşı çıkmadığı ve icazet verdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 08/07/2010 tarih ve 2010/249-2010/311 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Azaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı Banka nezdindeki mevduat hesabından üçüncü kişilerce sahte vekaletnamelerle para çekildiğini ileri sürerek, 11.115,00 TL’nın davalıdan faiziyle tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesiyle talebini 14.340,00 TL’na yükseltmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, Dairemizce verilen bozmaya uyularak, hesap cüzdanına davacının elinde iken usulsüz yapılan ödemelerin işlendiği, davacının cüzdana yapılan bu işlemlere zamanında karşı çıkmadığı ve BK'nun 38. maddesine göre icazet verdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye. 04,00 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13