Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Yapılması Hakkında

Hükme Esas Alınabilecek Rapor Elde Edinceye Kadar Bilirkişi İncelemesine Devam Edebileceği

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Yapılması Hakkında

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Yapılması Hakkında

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 18.11.2016 tarihli karar;

 “Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 18.11.2016 tarihli kararda, “Dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinden ihale konusu işte istihdam edilecek 437 personelin işin süresi olan 32 ay boyunca resmi ve dinî bayram günlerinin tamamında çalışacağı anlaşılmaktadır.

İdari Şartname ve Teknik Şartname’deki düzenlemelerden ihaleye konu hizmet alımında 290 meslek elemanı ile 147 veri işletim ve otomasyon personeli çalıştırılması yönünde belirleme yapıldığı görülmekte olup, 437 personelin tümü için değil sadece 290 meslek elemanı için ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

İş Kanunu’nun 47. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.8 maddesine göre, İş Kanunu uyarınca çalıştırılacak personele, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günleri olarak düzenlenen günlerde çalışma yaptırılabilecektir. Bu günlerde çalışacak personele günlük ücretinin yanında ayrıca bir günlük ücret daha verilecektir. İdare tarafından da ihale dokümanında, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde personelin çalıştırılacağı ve bu personelin ücretinin ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda ödeneceği düzenlenmiştir. Bu çalışmaların hafta tatiline denk gelmesi durumunda iş programında değişiklik yapılması da mümkündür. Ayrıca, ihale dokümanı düzenlemeleri bu hâliyle isteklilerin teklifini hazırlarken maliyetin oluşturulmasında tereddüde yol açacak nitelikte değildir.

Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle Mahkeme kararının iptale ilişkin kısmının bozulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13