Tunceli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı

Tunceli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı

Tunceli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı

Tunceli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/049

Gündem No : 32

Karar Tarihi : 24.07.2013

Karar No : 2013/MK-234

 Şikayetçi: Ayhas İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Cezayir Aydın Ortak Girişimi

 İhaleyi Yapan Daire: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 11.07.2012 tarih ve 2012/UY.III-2863 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay 13. Dairesince verilen 19.06.2013 tarih ve E:2013/1523 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 25.10.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/133766 İKN'li “Tunceli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Ayhas İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Cezayir Aydın Ortak Girişimi tarafından 27.06.2012 tarih ve 23094 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 11.07.2012 tarihli ve 2012/UY.III-2863 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline”karar verilmiştir.

Davacı Bar-Fel İnş. Müh. Müş. Taah. ve Turz. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 17. İdare Mahkemesinin E:2012/1187 sayılı esasında dava açılmış ve Mahkemenin 15.11.2012 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine Kamu İhale Kurulunun 12.12.2012 tarih ve 2012/MK-375 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 11.07.2012 tarihli ve 2012/UY.III-2863 sayılı Kararının iptaline, 2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine,” karar verilmiştir. Sonrasında Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 09.01.2013 tarih ve 2013/120 sayılı kararı ile itirazın kabulüne karar verilmesi üzerine Kamu İhale Kurulunun 28.02.2013 tarih ve 2013/MK-60 sayılı kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 12.12.2012 tarihli ve 2012/MK-375 sayılı kararının iptaline,

2 ) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Daha sonra Bar-Fel İnş. Müh. Müş. Taah. ve Turz. Tic. A.Ş. tarafından açılan davanın görüldüğü Ankara 17. İdare Mahkemesinin 19.04.2013 tarih ve E:2012/1187, K:2013/489 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine Kamu İhale Kurulunun 29.05.2013 tarih ve 2013/MK-164 sayılı kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 12.12.2012 tarihli ve 2013/MK-60 sayılı kararının iptaline,

2 ) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine,” karar verilmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından yürütmenin durdurulması talepli olarak temyiz yoluna başvurulması üzerine Danıştay 13. Dairesinin 19.06.2013 tarih ve E:2013/1523 sayılı kararı ile “Ankara 17. İdare Mahkemesinin 19.04.2013 tarih ve E:2012/1187, K:2013/489 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Danıştay kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 1) Kamu İhale Kurulunun 29.05.2013 tarih ve 2013/MK-164 sayılı kararının iptaline,

2) Danıştay 13. Dairesinin 19.06.2013 tarih ve E:2013/1523 sayılı kararı doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13