Tübitak Gebze Yerleşkesi Yemek Üretimi (Malzemeli) ve Servis İhalesi

Tübitak Gebze Yerleşkesi Yemek Üretimi (Malzemeli) ve Servis İhalesi

Tübitak Gebze Yerleşkesi Yemek Üretimi (Malzemeli) ve Servis İhalesi

Tübitak Gebze Yerleşkesi Yemek Üretimi (Malzemeli) ve Servis İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/027 

Gündem No : 8

Karar Tarihi : 27.03.2013

Karar No : 2013/MK-92 

Şikayetçi: Uygar Yemekçilik Güv. Tur. Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

 Başvuru tarih ve sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 21.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4429 sayılı Kurul Kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 18.02.2013 gün ve E:2012/1945 sayılı dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 05.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tübitak Gebze Yerleşkesi Yemek Üretimi (Malzemeli) ve Servis” ihalesine ilişkin olarak Uygar Yemekçilik Güv. Tur. Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin 21.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4429 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden  reddine”   karar verilmiştir.

Davacı Uygar Yemekçilik Güv. Tur. Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 18.02.2013 gün ve E:2012/1945 sayılı kararında,

 “Dava dosyasının incelenmesinden; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi’nce 05.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tübitak Gebze Yerleşkesi Yemek Üretimi (Malzemeli) ve Servis” ihalesine katılan ancak teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacının, 15.10.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin cevap vermesi için öngörülen on günlük sürenin son gününün Kurban Bayramı resmi tatilinin başladığı 25.10.2012 tarihine denk geldiği, idarenin 30.10.2012 tarihli işlem ile verdiği kararın 02.11.2012 tarihinde davacıya tebliği üzerine 09.11.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, dava konusu işlem ile idarenin on günlük sürede şikâyet başvurusu üzerine bir karar vermediği, davacının 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre geçtikten sonra itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu gerekçesiyle başvurunun süre yönünden reddiine karar verildiği, bunun üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlıkta, davacının 15.10.2012 tarihinde idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine, idarenin cevap vermesi için öngörülen on günlük sürenin son gününün Kurban Bayramı resmi tatilinin başladığı 25.10.2012 tarihine denk geldiği, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmünde belirtildiği gibi, idarenin cevap vermesi için öngörülen on günlük sürenin resmi tatil gününü takip eden çalışma günü olan 30.10.2012 günü bitimine kadar uzayacağı, buna göre idarece şikâyet başvurusuna cevaben 30.10.2012 tarihli işlem tesis edilmemiş olsaydı dahi idarenin cevap verme süresinin uzadığı 30.10.2012 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde davalı idareye yapılacak itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olacağı, kaldı ki, davacı tarafından da 09.11.2012 tarihinde davalı idareye başvuru yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde öngörülen süreler içerisinde yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde kabul edilerek esasının incelenmesi gerekirken, söz konusu başvurunun süre yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, devam eden bir ihale sürecinin varlığı da göz önüne alındığında, hukuka aykırı olduğu anlaşılan dava konusu işlemin uygulanması neticesinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğacağı da açıktır.”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin, 2577 sayılı Kanun’un 27’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca teminat alınmaksızın durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle,

 1)  Kamu İhale Kurulunun 21.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4429 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda esasın incelenmesine geçilmesine,

    Oybirliği ile karar verildi.

    Mahmut  GÜRSES

   Başkan

   Ali Kemal  AKKOÇ

  Kurul Üyesi

   Erkan  DEMİRTAŞ

  Kurul Üyesi

   Ahmet  ÖZBAKIR

  Kurul Üyesi

   Mehmet Zeki  ADLI

  Kurul Üyesi

   Hasan  KOCAGÖZ

  Kurul Üyesi

  Hamdi  GÜLEÇ

 Kurul Üyesi

  Mehmet  AKSOY

 Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13