Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırı Teklifte Bulunulamayacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı

Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırı Teklifte Bulunulamayacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı

Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırı Teklifte Bulunulamayacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı

Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırı Teklifte Bulunulamayacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı

- Tekliflerin Değerlendirilmesinde  Tebliğ Hükümlerinin Dikkate Alınması Gerektiği

- Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırı Teklifte Bulunulamayacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı

- Tekliflerin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına İlişkin Kurul Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında.

Danıştay 13. Dairesi'nin 16.12.2014 tarihli kararı

Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından alınan 11.07.2014 tarihli ve E:2014/431, K:2014/657 sayılı kararı ile

“…İhale üzerinde bırakılan ortak girişim tarafından tişört için öngörülen tutar ile temizlik malzemeleri için öngörülen tutarlar kuruşun altında olduğundan yasal olarak geçerliliği bulunmadığından ve mevzuat gereği yarım kuruşun altı aşağı doğru yuvarlanması gerektiğinden adı geçen isteklilerin giyim için herhangi bir bedel öngörmediği, kaldı ki toplamda öngörülen tutar ödenebilecek bir meblağ olmakla birlikte birim fiyat anlamında bir kuruşun altında bir bedelin ödenmesinin de mümkün olmadığı, öte yandan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen ortak girişimin aşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu proforma faturalar ile maliyet/satış tespit tutanaklarında, öngörülen giyim ve temizlik maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmakla tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir."

Gerekçesi ile dava konusu Kurul Kararının iptaline karar vermiş ise de;

Danıştay 13. Dairesi'nin 16.12.2014 tarihli kararı ile yerel mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmiştir:

             “…Yukarıda anılan Tebliğ'de yer alan düzenlemelerde; sunulan tekliflere dayanak olan proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının birbirleriyle uyumlu olup olmadığı ve şekli olarak gerekli imza ve onayı taşıyıp taşımadığının aranan kriterler arasında sayıldığı; giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun anılan kriterler arasında sayılmadığı, bu durumun tespiti hâlinde ise isteklinin teklifinin reddedilmeyeceği; ancak, proforma fatura vefiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceğinin belirtildiği açıktır.

            Uyuşmazlıkta, ihale üzerinde bırakılan ve en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliler tarafından sunulan proforma fatura ve fiyat tekliflerinin Tebliğ uyarınca gerekli şeklî unsurları taşıdığı görüldüğünden, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13