İhale Dokümanında Bakım Onarım Yetki Belgesi İstenmesi – Rekabet İlkesi

Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi İhalesi

İhale Dokümanında Bakım Onarım Yetki Belgesi İstenmesi – Rekabet İlkesi

İhale Dokümanında Bakım Onarım Yetki Belgesi İstenmesi - Rekabet İlkesi

- Tıbbi Cihaz Bakım Onarım İşi- ihale Dokümanında Bakım Onarım Yetki Belgesi İstenmesinin Rekabet İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceği

-  4734 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi Dışında Yeterlik Kriteri Belirlenemeyeceği Hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 06.11.2014 tarihli kararı

 Ankara 13. İdare Mahkemesinin E:2013/1214, K:2014/1181 sayılı kararında :

            “… Olayda; davacı tarafından teknik şartnamede 47. maddesinin 7. ve 8. bentlerinde yer alan cihazların bakım ve onarımında yetki belgesinin aranmasının rekabeti engelleyeceği iddiasında bulunulduğu, ihaleyi yapan idarece teknik şartnamede 47.maddesinin 7. bendini iptal ettiği, Kurulca yapılan değerlendirmede ihaleye çıkan idareler ihale konusu işin en yetkin biçimde yerine getirilebilmesi için bir takım kriterler ortaya koymaya pek tabii ki yetkili olduğu, bakım-onarım hizmeti olan ihalede söz konusu düzenlemenin amacının cihazların bakım-onarım hizmetlerinin yetkilendirilmiş servisler aracılığıyla gerçekleştirilmesi olduğu, bu durumda idarenin anılan hizmetin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasına yönelik olduğu ve alınan hizmetin ihtiyaçlara uygun ve zamanında gerçekleştirilmesine yönelik olduğundan rekabeti engelleyen bir durumun olmadığı görülmektedir.

            Bu durumda; bakım-onarım hizmetlerinin yetkilendirilmiş servisler aracılığıyla hizmetin sağlıklı ve ihtiyaçlara yönelik bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmasına yönelik yetki belgesinin sunulmasının istenilmesinde rekabeti engelleyen bir durumun bulunmadığından bu yönde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. …” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de;

Danıştay 13. Dairesinin 06.11.2014 tarihli kararında bakım onarım yetki belgesi istenilmesinin rekabet ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile kararın BOZULMASINA karar verilmiştir:

             “… Uyuşmazlık konusu olayda; davalı Kurum kararının gerekçesinde belirtildiği üzere ihaleyi gerçekleştirecek olan idarelerin, ihale konusu işin yerine getirilebilmesini sağlayacak düzenlemeler ve kriterler belirlemesine bir engel bulunmamaktadır. Ancak, idareler, bu kriterleri belirlerken kanunun çizdiği sınırlar içerisinde kalarak ihalelerin serbest rekabet ortamında gerçekleşmesini de sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca, yukarıda anılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilmeyen bir bilgi ve belgenin isteklilerden talep edilmesi ve bunun isteklinin yeterliliğini tevsik amacıyla kullanılması da mümkün değildir.

            Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 23. maddesinin irdelenmesinden, tıbbi cihazların kullanılmasında üretici tarafından öngörülmüş olan kullanım şekline ve bakım onarım yapılacağı esnada yine üretici tarafından belirlenmiş olan işlemlere uyulacağı anlaşılmakta ise de, bakım onarım işlerinin yalnızca üretici firmanın sözleşme ile yetkili kıldığı firmaca yapılacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmasının mümkün olmadığı açıktır. Söz konusu işlemler, bakım onarımı yapılacak cihazlar ile ilgili eğitimleri almış olan kişilerce de pek tabii yerine getirilebilecektir.

 

            İhalede istekli olabileceklerden şartname ile istenen “bakım-onarım yetki belgesi” yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre mesleki ve teknik yeterliği belirlemeye yönelik istenebilecek bilgi ve belgelerin kapsamını aşmakta olup; davacının dava dosyasına sunduğu belgelerin incelenmesinden, davacı firmanın aynı işi konu edinen ihalelere katıldığı, davacı firma personelinin ihale konusu işle ilgili eğitim ile mesleki yeterlik konusunda belge ve sertifikalara sahip oldukları, ancak şartname ile “bakım-onarım yetki belgesi” istenmesi dolayısıyla ihalede üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olan firmadan başka bir firmanın ihaleye teklif veremediği, bu durumun ise ihalelerde gözetilmesi gereken temel ilke olan rekabeti engellediği sonuç ve kanaatine varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk ve davanın reddine ilişkin mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. …”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

 

 

 

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13