Terör Örgütü İle İltisakın Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılması Gerektiği

Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi İhalesi

Terör Örgütü İle İltisakın Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılması Gerektiği

Terör Örgütü İle İltisakın Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılması Gerektiği

Ankara 4. İdare Mahkemesi 13.09.2017 tarihli kararı:

                Davacının ihale üzerinde kalan iş ortaklığına ilişkin şikâyetlerinin, aynı adreste farklı şirketlerin bulunduğu, ortaklarda ve adreslerde değişiklik yapılarak kamu kurum ve kuruluşların yanıltılmaya çalışıldığı İle iş ortaklığının terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatının araştırılması olduğu görülmektedir.

       İhaleye davacı ve anılan iş ortaklığı dışında teklif veren bulunmadığı, ortaklığın ihaleye mevzuat ve şartname kapsamında aranan İlgili belgeleri sunarak katıldığı,  ortaklık yapıları veya adres değişiklikleri ile aynı adresi kullanan şirketlerin bulunmasının, ihale teklifin iş ortaklığı olarak verilmesi ve ihalenin bu kısmına başka teklif veren olmamasına göre 4734 sayılı Kanun'un 17. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlar arasında görülemeyeceği açıktır.

       Bununla birlikle, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklardır.

İnceleme

        4734 sayılı Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esasların işlem tarihi itibarıyla belirlenmediği, ancak terör örgütlerine iltisakı veya irtibatı olan isteklilerin ihalelere katılamayacakları açık olduğundan ihaleleri gerçekleştiren idarelerin emniyet birimlerince yapılan bildirimleri değerlendirmeleri, bildirimler sonucunda tereddüt oluşması hâlinde bu tereddütlerin giderilerek ihalelerin sonuçlandırılması gerektiği tabiidir

        Olayda, ihale üzerinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı Arma 1’in %99 ortağının Şampiyon Sosyal Hizmetler Çevre Temizlik Dağıtım Gıda Ticaret Ltd. Şti. olduğu, bu şirketin Niğde Belediye Başkanlığı tarafından 09.01.2017 tarihinde yapılan 30 Kişilik Personel Çalıştırılması İşi"ihalesinde terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı bulunduğundan bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun ise Kamu İhale Kurulu’nun 22.03.2017 tarih ve 2017/UH.II-872 sayılı kararıyla reddedildiği, anılan kararın iptali istemiyle açılan davada ise Ankara 11. İdare Mahkemesinin 23.06.2017 tarih ve E:2017/917, K:2017/2076 sayılı kararıyla davanın reddine karar verildiği, yine aynı şirketin Uşak İl Özel İdaresi tarafından 26.12.2016  tarihinde yapılan 65 Kişi Vasıflı İşçi Hizmet Alımı"ihalesinde aynı gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı (sözleşme imzalanmadığı) ve yapılan itirazen şikâyet başvurusunun da Kamu İhale Kurulu'nun 08.03.2017 tarih ve 2017/UH.11-784 sayılı kararıyla reddedildiği, bu kararın iptali istemiyle Ankara 17. İdare Mahkemesinin E:2017/877 sayılı dosyasında açılan davada yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği, davanın  derdest olduğu anlaşılmaktadır.

         Öte yandan, uyuşmazlık konusu ihalede Kastamonu Valiliğinden ihaleye katılan şirketlerin 4734 sayılı Kanun’un 11/g maddesi kapsamında olup olmadıklarının sorulduğu, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden gelen cevabın yetersiz bulunması üzerine bazı ortaklar hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan açılan davaların FETÖ/PDY soruşturması kapsamında olup olmadığı ve FETÖ/PDY ile ilgili başka adli işlem yapılıp yapılmadığının açıklanmasının istenildiği, İl Emniyet Müdürlüğünden gelen cevabi yazıda, ismi geçen kişiler hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında birimlerince adli işlem yapılmadığı, soruşturma dosyalan hakkında bilgilerin ilgili Cumhuriyet Savcılıkları/Mahkemelerden talep edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

         Terör örgütlerinin ihaleler üzerinden mali kaynak sağlamak isteyebilecekleri ve/veya personel hizmet alım ihaleleri yoluyla örgüt mensuplarının istihdamının söz konusu olabileceği değerlendirildiğinde, ihale üzerinde kalan isteklilerin terör örgütleriyle irtibatının varlığının tereddüte yer bırakılmayacak şekilde araştırılması gerekmektedir. Ayrıca, terör örgütleriyle irtibatı olmayan kişilerin ticari itibarlarının korunması için de bu araştırmanın özenle yapılması gerekmektedir.

       Uyuşmazlık konusu ihalede, ihaleyi yapan idare tarafından 4734 sayılı Kanun 11/g maddesi kapsamında yapılan araştırmada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilgili birimlerince işlem yapılmadığının ve bazı dosyalar ile ilgili başka makamların bilgisine başvurulmasının "belirtildiği, bu hâliyle araştırmanın il bazında mı yoksa ülke çapında mı yapıldığın belirsiz olduğu, ayrıca bazı soruşturma dosyaları ile ilgili istenen bilgilerin temin edilmediği, diğer taraftan ihale üzerinde kalan iş ortaklığı şirketlerinden Arma 1’in %99 ortağı hakkında 4734 sayılı Yasanın 11/g maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi ve bu işlemlerin yargı süreçleri ile ihalelere dolaylı olarak da katılanamayacağı birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde kalan iş ortaklığı hakkında terör Örgütleriyle iltisakı/irtibatı olup olmadığı hakkında tereddütlerin giderilmediği görülmektedir.

      Öte yandan, tereddüte yer bırakmayacak şekilde yapılacak araştırma sonucu terör örgütleriyle iltisakı/irtibatı olmadığının tespiti hâlinde bu kişilerin ticari itibarlarının korunacağı ve haklarında başka ihalelerde yapılabilecek benzer şikâyetlerin önüne geçileceği de açıktır.

Sonuç

      Bu durumda, ihale üzerinde kalan iş ortaklığı hakkında yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 03.**.2017 tarih ve 2017/UH.II-1*** sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin anılan iş ortaklığının terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatının araştırılmasına yönelik kısmının iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13