Teknik Şartname İle Yeterlik Kriteri Getirilmesi

Teklif Kalemlerine İlişkin Teklif Bedelinin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı iddiası

Teknik Şartname İle Yeterlik Kriteri Getirilmesi

 • Teknik Şartname İle Yeterlik Kriteri Getirilmesi

 •  İsteklilerin kesinleşen ihale dokümanına uygun şekilde tekliflerini hazırlayıp sunmaları gerektiği

 • Teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen belgelerin ihaleye katılım için bir yeterlik kriteri olma niteliği kazanamayacağından bahisle alınan Kurul kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında 

 •  Danıştay 13. Dairesi’nin 24.06.2021 tarihli kararı;
 • “…1- Aracın garantisinin devam ettiğine dair şasi üreticisi tarafından verilmesi gereken yazı ile imalatçının şasi kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olduğununa ilişkin belgelerin en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sağlanmadığı yönündeki itirazen şikâyet dilekçesindeki 1'inci ve 2'inci iddialar yönünden Mahkeme kararının incelenmesi; Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, teknik şartnamenin ihale dokümanının bir parçası olduğu ve isteklilerin kesinleşen ihale dokümanına uygun şekilde tekliflerini hazırlayıp sunmaları gerektiği açıktır. Bu itibarla, uyuşmazlığa konu ihaleye ait teknik şartnamede sayılan belgeleri teklif ekinde sunmadığı anlaşılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun, söz konusu belgelerin ihale ilanı ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen belgelerin ihaleye katılım için bir yeterlik kriteri olma niteliği kazanamayacağından bahisle reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.
 • 2- "İmalatçı Kapasite Raporu (İmalatçının kendi bünyesinde kumlama ünitesi ve boya kabini olacaktır ve bunu kapasite raporunda belgeleyecektir.)" şartının en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sağlanmadığı yönündeki itirazen şikâyet dilekçesindeki 3'üncü iddia yönünden Mahkeme kararının incelenmesi; İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar bu yönüyle usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
 • Açıklanan nedenlerle;
 1. Davacının temyiz isteminin kısmen reddine,
 2. Ankara **. İdare Mahkemesi'nin 28/03/2**7 tarih ve E:201*/3**, K:201*/1**5 sayılı kararının itirazen şikâyet dilekçesindeki 3'üncü iddiaya ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının bu kısmının ve davalı idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının ONANMASINA,
 3. Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne;
 4. Temyize konu Mahkeme kararının itirazen şikâyet dilekçesindeki 1'inci ve 2'inci iddialara ilişkin kısmının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
 5. BELİRTİLEN KISIMLAR YÖNÜNDEN DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13