loader image

Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Akademik Görüş Almak Zorunluluğu

https://strateji.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/8/2021/08/2020UY.II-1822.pdf

Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Akademik Görüş Almak Zorunluluğu

Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Akademik Görüş Almak Zorunluluğu

“Dava dosyasının incelenmesinden, Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 29 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 31.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ‘Kardiyoloji ve Anestezi Sarf Malzeme Alımı’ ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin 24.03.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.03.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, davacı şirket tarafından 31.03.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde özetle, alım konusu malzemelerden 35, 40 ve 41 no’lu kalemlere ilişkin Teknik Şartname’lerde yer alan düzenlemelerin piyasada mevcut tek markayı işaret ettiği, bu durumun Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verildiği, başvurunun reddi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, davacı şirketin 35, 40 ve 41 no’lu kalemlere ilişkin Teknik Şartname’lerde yer alan düzenlemelerin piyasada mevcut tek markayı işaret eder nitelikte olduğu iddiasına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan iddiaya konu düzenlemelerin belirli bir marka veya modeli işaret edip etmediği hususunda herhangi bir teknik görüş alınmadığı ve söz konusu düzenlemelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olduğu, ihaleye katılım ve rekabeti engeller nitelikte olmadığı, idarenin kendi ihtiyaçlarını karşılayan en uygun ürüne göre teknik şartname hazırlayabileceği ve piyasada var olan ürünlere sahip olanların tamamının katılımını sağlayan şartname düzenleme zorunluluğu bulunmadığı gerekçe gösterilerek davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda, davalı idarenin başvuru sahiplerinin itirazlarına ilişkin hususları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturması gerektiği, özellikle teknik bilgi gerektiren konularda somut ve bilimsel kriterler gözetilerek hazırlanacak teknik raporun hukuki gerekçelerle irdelenerek karar verilmesi gerekliliğinin tartışılmaz olduğu, dava konusu olayda davacı şirketin 35, 40 ve 41 no’lu kalemlere ilişkin Teknik Şartname’lerde yer alan düzenlemelerin piyasada mevcut tek markayı işaret eder nitelikte olduğu iddiasının uzmanlık gerektiren bir hususa ilişkin olduğu, davalı idarenin bu konuda herhangi bir teknik görüş almadan davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesi doğrultusundaki kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13