Teklifte 0,01 TL ‘Lik Eksik Hesaplama- Aritmetik Hata

Teklifte 0,01 TL ‘Lik Eksik Hesaplama- Aritmetik Hata

Teklifte 0,01 TL ‘Lik Eksik Hesaplama- Aritmetik Hata

Teklifte 0,01 TL ‘Lik Eksik Hesaplama- Aritmetik Hata

İş kalemlerinde 0,01-TL'lik eksik hesaplama yapılmak suretiyle teklifte aritmetik hata yapılması,

Hesaplama hatası yapılan analiz girdi tutarlarının düzeltilmiş hâliyle teklif fiyatının üzerinde olduğu dikkate alındığında,  davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin reddedilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.01.2023 tarihli kararı:

"... Dosyanın incelenmesinden, dava konusu ihalede teklifi aşırı düşük olarak belirlenen davacıların oluşturduğu iş ortaklığından aşırı düşük açıklaması istenildiği,  açıklama istenilen iş kalemleri ve bunlara ilişkin analiz girdilerinin isim ve miktarlarını gösteren analiz girdi listelerinin gönderildiği, iş ortaklığının aşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu NAK05, NAK07, NAK08 ve NAK09 poz numaralı iş kalemlerine ilişkin analizlerde öngördüğü kârsız tutar ile kâr ve genel giderler toplandığında hesaplanacak tutarların sırasıyla 28,01; 36,01; 42,01 ve 47,01-TLolması gerekirken, bu tutarların ilgili iş kalemleri için sırasıyla 28,00; 36,00; 42,00 ve 47,00-TL olarak hesaplanarak tabloda yazıldığı; başka bir anlatımla, söz konusu her bir iş kalemi için 0,01-TL'lik eksik hesaplama yapılmak suretiyle aritmetik hata yapıldığı, davacıların oluşturduğu iş ortaklığınca ilgili iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinde sırasıyla 28,00; 36,00; 42,00 ve 47,00-TL teklif edildiğinden, davacılar tarafından hesaplama hatası yapılan analiz girdi tutarlarının düzeltilmiş hâliyle teklif fiyatının üzerinde olduğu dikkate alındığında,  davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin reddedilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, Kurulca yapılan inceleme sonucunda, davacıların oluşturduğu iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında NAK05, NAK07, NAK08 ve NAK09 poz numaralı iş kalemlerinin analizlerinde aritmetik hata yapıldığından bahisle tekliflerinin reddedilmesine yönelik Kurul kararının dava konusu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır." gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13