loader image

Tekliflerin Yaklaşık Maliyete ve Birbirine Yakın Olması Nedeni ile Rekabet Oluşmadığından Bahisle İhalenin İptal Edilebilir mi ?

Avukat Borçluya Taciz İçeren Mesaj Gönderemez , Ödeme Mektubu Gönderemez

Tekliflerin Yaklaşık Maliyete ve Birbirine Yakın Olması Nedeni ile Rekabet Oluşmadığından Bahisle İhalenin İptal Edilebilir mi ?

 

 Davacı Tanpa Yem. Ür. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 16.12.2014 tarihli E:2014/1977 ve K:2014/1977 sayılı kararında, “… Dava konusu olayda; ihaleye 3(üç) isteklinin iştirak ederek yeterli katılımın ve rekabetin sağlandığı, verilen tekliflerin geçerli teklif olduğu, ihale sürecinde Kamu İhale Kanunu’nun 5Tinci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı olabilecek başka bir saptamanın da olmadığı görülmektedir.

Bu durumda; dava konusu ihalede yaklaşık maliyetin altında üç teklifin verildiği, bunlardan ikisinin ihale dokümanı kapsamında tüm şartları sağladığı, dolayısıyla ihalede rekabet ortamının oluşmadığından söz edilemeyeceği ve kamu ihalelerine egemen olan temel ilkelere aykırı bir davranışın saptanmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu ihalenin rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi yapan idarece iptaline ilişkin işleme yapılan itirazın reddedilmesine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır. …” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla 04.02.2015 tarihli ve 2015/MK-40 sayılı Kurul kararı alınmış olup, anılan Kurul kararı ile “1- 16.10.2014 tarih ve 2014/UH.I-3420 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- İhalenin iptali kararının iptaline,” karar verilmiştir.

Diğer taraftan Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 16.12.2014 tarihli E:2014/1977 ve K:2014/1977 sayılı kararına ilişkin olarak Kurumumuzca yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay 13. Dairesi’nin 20.05.2015 tarihli ve E:2015/560, K:2015/1910 sayılı kararı alınmış olup, anılan kararda “4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun'un 5. maddesinde belirtilen saydamlık, rekabet gibi ilkeleri gözetmek zorunda olduğundan, söz konusu ilkelere uygun olarak ihale işlemlerinin yerine getirilmemesi durumunda, kanunla idareye tanınan ihaleyi iptal yetkisini kullanılabilecektir. Dava konusu ihalede, yaklaşık maliyetin 14.889.500.-TL olduğu, diğer tekliflerin ise sırasıyla 14.591.000.-TL ve 14.593.600.- TL olduğu, yaklaşık maliyete ve birbirine çok yakın olan tekliflerin bulunduğu uyuşmazlık konusu ihalede rekabetin oluşmadığı görüldüğünden, bu gerekçeyle ihaleyi yapan idarece ihalenin iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir. …”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13