Tekliflerin Geçerlilik Süresi – Süre Uzatımı Usulü Hakkında

Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

Tekliflerin Geçerlilik Süresi – Süre Uzatımı Usulü Hakkında

Tekliflerin Geçerlilik Süresi - Süre Uzatımı Usulü Hakkında

Danıştay 13. Dairesi’nin  12.10.2016 tarihli kararı:

            “İhale sürecinde kesinleşen ihale kararı ilgililere bildirildikten sonra şikayet/itirazen şikayet başvurularında bulunulmuş olması nedeniyle Kamu İhale Kurulu tarafından iki defa düzeltici işlem kararı alınmış olup, bir defa uzatılan teklif geçerlik süresi içinde belirtilen nedenlerle sözleşme imzalanamamış olduğu dikkate alındığında, teklif geçerlilik süresinin sonunda ihaleyi yapan idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.7. maddesi uyarınca en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibine sözleşme imzalayıp imzalanmayacağının sorulması ve bunun sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, yargı kararlarının icaplarının gecikmeksizin yerine getirilmesine ilişkin anayasal zorunluluk, hukuki durumda değişiklik yapılması sonucunu doğuran Kurul kararlarının gerektirdiği işlemlerin idarece ivedilikle yerine getirilmesine ilişkin yasal zorunluluk bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 32. maddesinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabileceği belirtilmiş olup, bunun en fazla bir defa uzatım olarak değil, “yasal şartların oluşması ve gereklilik bulunması halinde her defada en fazla dokümanda belirtilen süre kadar (birden fazla) uzatım” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksinin kabulü halinde teklif geçerlilik süresinin dolduğundan bahisle yargı ve Kamu İhale Kurulu kararlarının uygulanamayacağı sonucuna ulaşılacağı, bunun ise Anayasa ve Kamu İhale Kanunu’ nun amir hükümleri ile bağdaşmayacağı açıktır.

Bu itibarla, “teklif geçerlilik süresinin dolduğundan” bahisle ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyonu kararına yönelik, idarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16. maddesi uyarınca, kendilerini sözleşme imzalamaya davet etmesi gerekirken ihaleyi iptal etmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk, davanın bu kısım yönünden reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kısmen reddi ile temyize konu Ankara 13. İdare Mahkemesinin 20.01.2016 tarih ve E:, K: sayılı kararının, davacı şirketin birinci iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına, temyiz isteminin kısmen kabulü ile davacı şirketin ikinci iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına, bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline, dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13