Teklifin Yasaklı Şirket Vekili Tarafından İmzalanması Halinde Uygulanacak Hükümler

İdarece Başvuru Yolu ve Süresinin Hiç Gösterilmemesi

Teklifin Yasaklı Şirket Vekili Tarafından İmzalanması Halinde Uygulanacak Hükümler

Teklifin Yasaklı Şirket Vekili Tarafından İmzalanması Halinde Uygulanacak Hükümler

Özet :

  • Şirket vekilinin yasaklı olduğundan bahisle davacı şirket hakkında yasaklama kararı verilmesi- Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı olarak yahut alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağından, yasaklı vekil aracılığı ile dolaylı olarak ihaleye teklif veren davacı şirketin, Kanun'da öngörülen yasak fiil ve davranışta bulunduğu hakkında.

 Danıştay 13. Daire Başkanlığı         20**/**12 E.  ,  20**/***7 K.

"İçtihat Metni"

T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:20**/**12 Karar No:20**/***7

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :

- ANKARA

Vekili : - Aynı adreste

Karşı Taraf (Davacı) : Vekili :

İstemin Özeti :

Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin 14.10.20** tarih ve E:20**/746, K:20**/**26 sayılı kararının; davacı şirket adına vekâleten teklif sunan Doğan G.'in ihale tarihi itibarıyla yasaklı olduğundan bahisle davacı şirketin de yasaklandığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi :

Temyiz isteminin reddi ile temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı şirketin 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına dair 13.**.201* tarih ve 29294 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yasaklama kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan "Ulus (Bartın) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi" ihalesine davacı şirket adına vekâleten teklif sunan Doğan G. 'in ihale tarihi itibarıyla yasaklı olduğundan bahisle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11., 17. ve 58. maddeleri uyarınca davacı şirketin 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, dava konusu ihalede davacı şirketin vekili olan Doğan G.'in ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu; anılan şahsın şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı; davacı şirket hakkında yasaklılık kararı bulunmadığı; salt şirket vekilinin yasaklı olduğundan bahisle davacı şirket hakkında yasaklama kararı verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların, doğrudan veya dolaylı yahut alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları, dördüncü fıkrasında, bu yasağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği belirtilmiş, "Yasak fiil veya davranışlar" başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, "11. maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmanın" ihalelerde yasaklanan bir davranış olduğu; aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, "bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı" kurala bağlanmıştır.

Anılan Kanun'un "Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu" başlıklı Dördüncü Kısmında yer alan 58. maddesinin birinci fıkrasında, 17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı hâlde mücbir sebep hâlleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2. ve 3. maddeler ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanacağı, katılma yasaklarının, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin, İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 30.01.2015 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan "Ulus (Bartın) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi" ihalesine katıldığı, anılan ihalede davacı şirket adına teklif mektubunun vekâleten tarafından imzalandığı, davalı idarece anılan şahsın 09.07.2014 - 09.07.2015 tarihleri arasında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğunun tespiti üzerine, ihalelere katılmaktan yasaklı olan 'i vekil tayin etmek suretiyle ihaleye katılan davacı şirket hakkında 4734 sayılı Kanun'un 11., 17. ve 58. maddeleri uyarınca 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verildiği, anılan kararın iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; aktarılan Kanun hükümlerine göre, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı olarak yahut alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağından, yasaklı vekil aracılığı ile dolaylı olarak ihaleye teklif veren davacı şirketin, Kanun'da öngörülen yasak fiil ve davranışta bulunduğu anlaşıldığından, davacı şirketin 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara **. İdare Mahkemesi'nin 14.10.20** tarih ve E:2015/746, K:2015/1126 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 02.03.2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye (X) (X) KARŞI OY : Temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanması gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

Üye

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13