loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Teklifi Değerlendirme Dışı Kalan İsteklinin Başvuru Ehliyeti

Yanlış ve Hatalı Tedavide Hizmet Kusuru Kişisel Kusur Ayrımı

Teklifi Değerlendirme Dışı Kalan İsteklinin Başvuru Ehliyeti

 Danıştay 13. Dairesinin 14.05.2015 tarihli kararı:

             “…Temyize konu Mahkeme kararının; 18.04.2014 tarih ve 2014/UH.II-1876 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının; davacının birinci iddiasının (aşırı düşük teklif açıklamasının süresinde verildiği iddiası) geçerli olmadığına ilişkin kısmına yönelik davanın reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

            Mahkeme kararının; 18.04.2014 tarih ve 2014/UH.II-1876 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının, davacının ikinci iddiasının ehliyet ve şekil yönünden reddine ilişkin kısmına yönelik kısmına gelince;

            … Buna göre; gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen bu yöndeki iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmekte olup, aksi hâlde, Kanun'da zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyeceği açıktır.

            Ayrıca; ihale dokümanını satın alıp anılan ihaleye teklif veren davacı, gerek 4734 sayılı Kanun ve gerekse ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca istekli statüsünü kazandığından ve dava konusu ihalenin üzerinde kalma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın uyuşmazlığa konu ihaleye yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinden, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekmektedir.

            Bu durumda; davacının itirazen şikâyet başvurusunun, 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinde yer alan düzenlemelere aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken ehliyet ve şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz