Teklif Zarfında İhaleyi Yapan İdarenin Açık Adresine İlişkin Bilgilere Yer Verilmemesi

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

Teklif Zarfında İhaleyi Yapan İdarenin Açık Adresine İlişkin Bilgilere Yer Verilmemesi

Teklif zarfında, ihaleyi yapan idarenin açık adresine ilişkin bilgilere yer verilmediğinden bahisle teklifin değerlendirmeye alınmamasında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

 Danıştay 13. Dairesinin 08.07.2019 tarihli kararı:

 “Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirket tarafından her ne kadar teklif zarfının üzerine ihaleyi gerçekleştiren idarenin ihale dokümanında belirtilen açık adresi yazılmasa da, zarf üzerinde yazılan ihale kayıt numarasının dava konusu ihaleye ilişkin olduğu, ihaleyi yapan idarenin adının "Lüleburgaz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü", tekliflerin sunulacağı adresin "Lüleburgaz Belediyesi İhale İşlemleri Servisi" olarak yazıldığı, yine ihale tarihi ve saati ile ihale konusu işin yazıldığı ve yazılanların İdari Şartnamede yer alan ihaleye ilişkin bilgilerle örtüştüğü, teklif zarfının ihaleyi yapan idareye süresinde verildiği ve teklifin söz konusu ihale için verildiğinde tereddüt bulunmadığı, aynı ada sahip bir başka kurum veya kuruluş da bulunmadığından, teklif zarfının idarenin adresini yeter derecede tarif eder nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

 Bu itibarla, davacı tarafından sunulan teklif zarfında, yalnızca "ihaleyi yapan idarenin açık adresi"ne ilişkin bilgilere yer verilmediğinden bahisle teklifinin değerlendirmeye alınmamasına yönelik işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır …” 

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13